Inclusie

Onze samenleving is constant in beweging. Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met sociaal-culturele en sociaal-economische diversiteit. En dus ook met verschillende manieren van denken, handelen, zijn, voelen en betekenis geven. Maar deze verscheidenheid brengt ook mee dat kinderen en jongeren vaak uitgesloten worden op basis van sociaal-economische en culturele achtergronden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, gezinssituatie, opgroeien in armoede, migratieachtergrond, burgerlijke status.


De Ambrassade streeft naar een samenleving waar kinderen en jongeren zichzelf mogen zijn en maximaal kunnen participeren. De Ambrassade staat voor actief pluralisme. Een neutrale publieke ruimte doet geen recht aan de enorme diversiteit van onze kinderen en jongeren, en de uitdagingen waarmee kinderen en jongeren geconfronteerd worden. Een samenleving moet actief met diversiteit aan de slag gaan, en dient hier ook kinderen en jongeren als actieve vormgevers in te betrekken. Want ook kinderen, jongeren en hun organisaties hebben hierin een belangrijke taak.

Het hebben van een toereikend (gezins-)inkomen blijft een bepalende factor in het al dan wel of niet kunnen deelnemen aan een samenleving en het gevoel om erbij te horen. Armoede ontneemt kinderen, jongeren en hun gezinnen het recht op een menswaardig bestaan.

Nieuws

Met het jeugdwerk nemen we deel aan de Belgian Pride Parade onder de noemer ‘Youthwork @ Pride’. Heb jij zin om een Ally te worden en je zo in te zetten voor gelijke behandeling en aanvaarding van mensen in een minderheidspositie?
In december 2016 lanceerde de minister van Jeugd de projectoproep 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk' . Met deze oproep wil de minister op lokaal niveau de diversiteit in het jeugdwerk...
Minister van Jeugd Sven Gatz lanceerde op 19 december de projectoproep Bruggenbouwers. Hoofddoel is het realiseren van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De projectoproep is...