[anysurfer.logo]

Het maatschappelijk relancecomité? Wat heeft dat met ons te maken?

Het maatschappelijk relancecomité? Wat heeft dat met ons te maken?

  |  16 JULI 2020

Wat is het Maatschappelijk Relancecomité?

Het is een comité dat samen kwam de voorbije weken om na te denken over de maatschappelijke relance of herlancering voor onze samenleving na deze Corona crisis. Ze dachten niet alleen na over de korte termijn oplossingen voor de effecten van deze crisis maar gaven ook vorm aan een langere termijn-toekomstbeeld.

Wat staat er in het eindrapport dat relevant is voor kinderen, jongeren en hun organisaties?

Een heleboel! Je kan een overzicht vinden op de website van de Vlaamse Jeugdraad. Het is een lange lijst maar ook die lijst is niet exhaustief. Alexandra Smarandescu, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, maakte deel uit van dit comité en kon heel wat belangrijke aanbevelingen mee nemen. Altijd met kinderen en jongeren centraal.

Enkele uittreksels:

  • Erken en (her)waardeer de maatschappelijke waarde van het verenigingsleven en de talrijke burgerinitiatieven op lokaal niveau, alsook de bovenlokale organisaties die deze initiatieven inspireren en ondersteunen. 
  • Erken, betrek en ondersteun verenigingen en organisaties op lokaal, regionaal en Vlaams niveau. De ondersteuning mag zich niet beperken tot projecten, maar moet een duurzame werking mogelijk maken en perspectief bieden in de tijd. In de financiering moet ook aandacht zijn voor randvoorwaarden die tijdens de coronacrisis scherp werden gesteld op vlak van infrastructuur, veiligheid en toegankelijkheid. 
  • Creëer financiële ruimte voor de instroom van nieuwe organisaties in het vrijetijds- en verenigingslandschap (cfr. de jeugdwerksector in 2021, cultuursector, …). 
  • Bouw aan een cultuur van samenwerking: werk onnodige drempels weg voor samenwerking, zoals vakjesdenken en vakjessubsidiëring. 
  • Promoot actief het inclusief werken binnen cultuur, in samenwerking met sectororganisaties (bv. Charter voor Inclusie van Literatuur Vlaanderen).  

Wat gebeurt er nu?

Onze regering buigt zich over al deze aanbevelingen en maakt vervolgens plannen om de relance aan te vatten in het najaar van 2020.