[anysurfer.logo]

Het is fijn werken op De Ambrassade

Het is fijn werken op De Ambrassade

Jeugdwerk   |  2 MAART 2021

De Ambrassade wil een fijne aantrekkelijke werkplek zijn. Om dit te realiseren en te monitoren bestaat er binnen De Ambrassade een interne personeelswerkgroep. Deze bestaat uit enkele enthousiaste Ambrassadeurs en de directeur van De Ambrassade. We organiseren tweejaarlijks een personeelsbevraging om goed te weten wat er leeft bij de medewerkers. We bevragen oa wat hen energie en motivatie geeft op het werk, of medewerkers tevreden zijn met het ondersteunings- en opleidingsaanbod, de interne communicatie, de organisatiecultuur, de teamwerking, de werkdruk, de structuren en manier van werken, de ondersteuning en aansturing vanuit de leidinggevenden.

4e personeelsbevraging

Het is al de 4e keer dat we deze personeelsbevraging organiseren, waardoor we ondertussen 8 jaar personeelsbeleid kunnen vergelijken. Op basis van de personeelsbevraging sturen we het personeelsactieplan bij en stellen telkens bepaalde prioriteiten voorop. In 2019 was de prioriteit interne communicatie, waarna een intern traject uitmondde in de implementatie van nieuwe systemen. Deze veranderingen werden ter evaluatie toegevoegd aan de laatste bevraging. We presenteren de resultaten aan de personeelsploeg en de Raad van Bestuur van De Ambrassade en formuleren nieuwe prioriteiten.

Dit jaar mondt de bevraging uit in 3 prioritaire korte trajecten:

 1. herwerking VTO-beleid (Vorming-Training-Ontwikkeling)
 2. herinrichting werkplekken en vergaderruimtes
 3. herwerking thuiswerkbeleid en digitaal werken.
We leren als werkgroep personeel erg veel uit de bevraging en zijn trots op de evolutie van ons personeelsbeleid bij De Ambrassade.

Een bloemlezing uit onze personeelsbevraging

We organiseerden deze 4e personeelsbevraging in november 2020. In februari stelden we de resultaten en voorstel tot nieuwe prioriteiten voor aan de personeelsploeg. Doorheen de jaren bevragen we dezelfde onderwerpen, waardoor we een goede vergelijking kunnen maken doorheen de jaren. Enkele opvallende resultaten van de personeelsbevraging 2020: 

 • Waar we in 2018 nog veel stabiliteit hadden in de personeelsploeg, hadden we tussen 2018 en 2020 veel uitstroom van collega’s die vaak langer dan 6 jaar bij ons werkten. We hebben sinds 2018 12 nieuwe medewerkers, of zo’n 43% van ons personeelsbestand
 • 8/10 kregen we op de vraag: ‘Als ik mijn huidige job een rapportcijfer moet geven, dan is dat…’ En daar zijn we erg blij mee. Jobbeleving en jobtevredenheid scoren erg hoog.
 • De coronasituatie en het bijhorend thuiswerken zijn de meerderheid van de medewerkers beu. We missen het fysiek contact en informele gesprekjes.
 • Er mag meer aandacht zijn voor de werkdruk en het stresslevel van het personeel. Dat blijft toch, zeker ook met corona, hoge pieken vertonen.
 • Medewerkers zijn blij over de vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook hier kregen we een 8/10. De mogelijkheden zijn er wel, maar medewerkers mogen meer actief gestimuleerd ondersteund worden hierbij.
 • De interne communicatie is sterk verbeterd dankzij een intern proces in 2018-2019. De introductie van MS Teams in september 2019 was een grote verbetering.
 • Wat ons energie geeft om bij De Ambrassade te werken is de sfeer onder de collega’s, de samenwerking met de collega’s en de afwisselende jobinhoud. Dat zijn ook net twee elementen die jongeren in de bevraging Expeditie Werk aangeven als belangrijke motivatiefactoren voor jongeren in hun zoektocht naar werk.
 • De ondersteuning en begeleiding van de leidinggevenden wordt als positief ervaren. Medewerkers geven aan dat ze zich erkend en gewaardeerd voelen en bij hun leidinggevende terechtkunnen. 

Wat kan er beter?

Medewerkers gaven veel suggesties rond aanpassing werkorganisatie, werkplek, VTO-beleid, … Belangrijk om met deze resultaten aan de slag te gaan en het personeelsactieplan te vernieuwen. Zo zullen we dit jaar nog werk maken van de herinrichting van onze werkruimtes, met aandacht voor kleinere overlegplekken, stilte- en belplekken. Thuiswerk zal post Covid niet meer weg te denken zijn en verdient dus een vernieuwd beleid.

Ook het VTO-beleid is aan een opfrissing toe. Met twee werkgroepjes waarbij zowel leidinggevenden als werknemers betrokken zijn, gaan we aan de slag.

Interesse?

Lijkt zo’n personeelsbevraging je ook wel wat? Na 8 jaar staat onze bevraging echt op punt. We zijn er best trots op en willen onze ervaringen en tool gerust delen. Ben je geïnteresseerd in de bevraging of wil je meer informatie? Contacteer Eva Vereecke: