[anysurfer.logo]

Eén miljoen euro voor meer diversiteit in het jeugdwerk

Eén miljoen euro voor meer diversiteit in het jeugdwerk

Jeugdwerk   |  25 OKTOBER 2018

In 2018 lanceerde de minister het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Iets wat op heel veel enthousiasme vanuit de brede samenleving kan rekenen. Het plan heeft twee doelstellingen:

  • Sociale cohesie bevorderen in de sector
  • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat nog meer kinderen en jongeren de weg zullen vinden naar het Vlaamse jeugdwerk.
Na de lancering van het masterplan volgde vrij snel een projectoproep die het jeugdwerk de mogelijkheid gaf de eerste doelstelling van het masterplan te realiseren. Namelijk het bevorderen van de sociale integratie in de sector en de brede samenleving. Zo worden projecten/trajecten ondersteund die verschillende jongerengroepen bijeenbrengen in het vrije tijdsgebeuren. Op die manier kan deze zuurstof bieden aan jeugdwerkers om op een experimentele manier in te zetten op de sociale cohesie in hun lokale context.

16 projecten werden goedgekeurd

Eind vorige week raakte bekend dat er 16 projecten werden geselecteerd. 16 van de (ongeveer) 75 indieners kregen een positieve antwoord met meer dan 1.000.000 euro dat verdeeld werd over de goedgekeurde projecten. Jammer genoeg wilt dit ook zeggen dat er 59 andere projecten niet zijn weerhouden. Het hoog aantal ingediende projecten zien we als een positief signaal. Een teken dat er veel goodwill en bereidheid is in de sector. De indieners kregen welgeteld 3 maanden om partnerschappen op te zetten en met allerlei organisaties uit het jeugdwerk (breed middenveld) een strategie te bedenken. Onder de noemer sociale cohesie werden er gesprekken gevoerd die uitmondde tot leuke insteken. En dit vertaalde zich tot boeiende samenwerkingen. De oproep gaf het jeugdwerk de kans om verder te experimenten en gaat de uitdaging aan om nog meer een maatschappelijke actor te worden.

Het jeugdwerk is een maatschappelijke actor en neemt zijn rol serieus

Want nog te veel jongeren leven in armoede of worden sociaal geïsoleerd omwille van tal van aspecten. Anderen krijgen bijvoorbeeld te weinig kansen of maken (te) vaak racisme mee. En anderen leven met een beperking en ervaren drempels die het deelnemen aan de samenleving moeilijk maakt.

Het jeugdwerk wilt er zijn voor alle kinderen en jongeren en dit vanuit zijn sterktes. De insteken van de projecten zetten dit nogmaals in de verf. De diverse ambities die je terug vindt in de projecten zijn opmerkelijk en tegelijkertijd spannend. Zo heb je Kras jeugdwerk die haar aanbod op het Kiel wil vernieuwen door een aanbod vanuit een school te ontwikkelen. Of de KSA die samen met de Chiro de handen in elkaar slaan en de brug willen vormen tussen het jeugdwerk en Gentse jeugdhulporganisaties. Een insteek die wij bij De Ambrassade graag zien gebeuren in het kader van ons project ‘Maak vrije tijd vrij’ waarin we trachten om 10 experimenten op te zetten in 10 verschillende Vlaamse steden. Projecten die de brug maken tussen jeugdwerk en jeugdhulp. Een jeugdwerk dat zich durft positioneren op het kruispunt van de levensdomeinen waarop jongeren zich bevinden.

Nog te weinig wordt de brug gemaakt vanuit andere sectoren naar het jeugdwerk of nog beter gezegd, nog te vaak wordt het jeugdwerk onderschat in zijn maatschappelijke waarde. Bepaalde tendensen, die vernoemd worden in de visienota, zetten zich ook verder. Kijk maar de samenwerking van Platform Allochtoon Jeugdwerk en de scouts en gidsen Vlaanderen. Ze willen nieuwe scoutsgroepen ‘samen’ oprichten in Antwerpen en West-Vlaanderen. Dit ligt volledig in de lijn van de nieuwe kijk van de sector op onze diverse samenleving. Beide organisaties brengen hun expertise bij elkaar om zoveel mogelijk jongeren te laten deelnemen aan een jeugdbeweging. Dit is wat men bedoelt in de visienota als men spreekt over doelgroepspecifieke organisaties anno 2018. Ze hebben geen doorverwijsfunctie meer, maar zijn volwaardige organisaties die op zich staan. Het bewustzijn over de waarde van eigen aanbod groeit met de jaren. Ze ontwikkelen een uniek aanbod en halen zo specifieke expertise in huis. 

Kortom 16 projecten: 16 vernieuwde projecten, 16 hybride vormen van jeugdwerkingen. Dit verrijkt ons diverse jeugdwerklandschap en biedt zuurstof aan het jeugdwerk om verder stappen te zetten naar de droom van een inclusief jeugdwerklandschap. Waarin iedere jeugdwerkvorm erkend wordt in zijn rol en gerespecteerd wordt voor zijn werk. De resultaten uit de projecten zullen uitwijzen of we de goede richting uitgaan. De Ambrassade wenst hen veel succes met het realiseren van hun ambities. Een overzicht van de goed gekeurde projecten kan je terugvinden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: