[anysurfer.logo]

Komaf: meer lokaal jeugdwerk en jeugdaanbod voor meer kinderen en jongeren

Komaf: meer lokaal jeugdwerk en jeugdaanbod voor meer kinderen en jongeren

#Jeugdwerkwerkt

Bataljong, Jint, het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en De Ambrassade krijgen de kans om samen een meerjarenplan uit te schrijven in het creëren van meer jeugdwerk en jeugdaanbod voor meer kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. Een prachtige uitdaging die we met deze organisaties zeker willen grijpen. De timing in het schrijven van dat meerjarenplan is strak, want eind juni 2021 moet alles klaar zijn. 

Hoi, ik stel me even voor. Ik ben Tina Schuermans en niet echt een onbekende binnen De Ambrassade en het jeugdwerklandschap. Met heel wat kennis die ik opdeed als jeugdconsulent in de stad Sint-Truiden, lokale ondersteuner bij Bataljong en mijn vrijwilligerservaring binnen de Chiro bezit ik heel wat expertise en kennis die ik wil binnenbrengen in het Komm-Af team. Ik neem jullie graag mee in het proces dat we doorlopen met Komm-Af door deze blog.

Deze blog vertelt jullie maandelijks hoe we van ontzettend veel informatie en input alsmaar meer richting krijgen, trechteren en keuzes maken die vanaf de zomer 2021 en de verdere jaren uitgerold worden in acties, campagnes, plannen en ongetwijfeld zoveel meer.


Maar wat zegt Komm-Af nu eigenlijk?

Mei 2021

Hmm, we lopen toch nog wat verloren in onze naam. Dekt de term Komm-Af voldoende de lading? Vanuit de stuurgroep heerst de ongerustheid dat we vragen aan kinderen en jongeren om af te komen naar jeugdwerk en jeugdaanbod. Het lijkt niet duidelijk dat ook jeugdwerk en jeugdaanbod naar kinderen en jongeren gaat. Hoewel ik Komm-Af een heel catchy naam vind voor dit project, begrijp ik de bezorgdheden wel. Maar welke naam gaan we dan in het leven roepen? We zullen er nog eens over moeten brainstormen.

Ondertussen krijgt de matrix vorm en zijn we met de werkgroep voor het eerst fysiek en coronaproof samengekomen om ons doelstellingenkader (de strategische en operationele doelstellingen) helemaal uit te werken. Ik vond het super om onze vaste ploeg eindelijk in levende lijve te kunnen ontmoeten. Elkaar zo zien geeft extra energie om kei hard te knallen voor dit meerjarenplan. Ik merkte al snel dat onze neuzen allemaal dezelfde richting uitgaan en ik word al helemaal warm van de doelen die we voor ogen hebben. Dat maakt dit plan ook gewoon ongelooflijk krachtig. We verwijzen in ons meerjarenplan continu naar ‘het partnerschap’. Dat gaat over iedereen die als partner wil meewerken aan dit plan: het jeugdwerk,  lokale besturen, welzijnsorganisaties... Ons plan van aanpak voelt echt goed aan. Het is gedragen, voor het jeugdwerk, met het jeugdwerk en door het jeugdwerk gemaakt. Yes, dit geeft me goesting in meer!  


De matrix

April 2021

Na een deugddoende paasvakantie springen we even van overleg naar overleg. In de paasvakantie vindt er nog een werkgroep plaats waarin we vooral het spanningsveldendocument finetunen en sturen naar de projectgroep. Onmiddellijk na de paasvakantie kwam de projectgroep samen, met vier nieuwe leden. Hans wist met de focusgesprekken de interesse te creëren bij drie jongeren die zich verder wilden engageren, fantastisch! Op de projectgroep hebben we het spanningsveldendocument uitgebreid besproken. De conclusie die ik vooral heb onthouden is om ons niet te verliezen in zaken en altijd vanuit kinderen en jongeren te blijven vertrekken. Niet zozeer vanuit behoeften die leven bij organisaties maar vooral vanuit de doelgroep thematisch alles in kaart te brengen.

Resultaat onderzoek Keki

Intussen brengt het onderzoek gevoerd door KeKi ook heel wat duidelijk. Er liggen zes verschillende vignetten aan de basis van onze huidige samenleving die maken dat kinderen en jongeren drempels ervaren om deel te nemen aan jeugdwerk en jeugdaanbod. Het gaat om het creëren van een reflectieve houding in onze samenleving ten opzichte van de topics die leven. Daarnaast moeten we inzetten op het verkleinen en wegwerken van economische, fysieke en materiële, taal- en informationele barrières. Maar er is ook nood aan onderzoek en monitoring om het veranderingen in de samenleving te kunnen meten en opvolgen. Meteen leggen we de link met Hans zijn idee in het maken van een matrix. Onze basisstructuur voor het meerjarenplan is gevonden. Deze matrix wordt het werkdocument waarin we nog veel bijsturen, schrappen toevoegen... kortom nog veel zullen ploeteren.  


Een overload aan input

Februari – Maart 2021 
Jeugdwerk voor allen

De ondersteuning van Jeugdwerk Voor Allen (JWVA) blijft in de planningsperiode ook verder draaien. Bataljong vangt de vormingsvragen op en coördineert de voortzetting van JWVA tot ons meerjarenplan van start gaat. Intussen passeren maar liefst 12 focusgroepen de revue. Er wordt op 4 weken tijd een plan gecreëerd dat zoveel mogelijk input tracht te verzamelen op wat Komm-Af allemaal kan en moet zijn. Want er leven ontzettend veel kansen en uitdagingen, een vat aan krachten en sterktes, maar ook pijnpunten en bezorgdheden rond ons huidig jeugdwerk en jeugdaanbod.

We maken van Bataljong en De Ambrassade heuse teams die de verschillende focusgroepen bijwonen, modereren en notuleren. Enkele heftige maar zo ontzettend boeiende momenten vinden plaats met experten, schepenen van jeugd, jeugdambtenaren, kinderen en jongeren en jeugdwerkorganisaties. Elk focusgesprek zet aan tot denken en doet je stilstaan bij de noden van elke doelgroep. Misschien het geluk van corona, nu alles digitaal doorgaat, hebben we snel kunnen schakelen in al deze focusgesprekken op te starten. Het is fantastisch om de bereidheid van deze vele organisaties, jongeren en volwassenen rondom je te hebben die hun input geven over dit thema.

En toen kwam ik erbij

Joepie! Hans die voorheen de trekker was binnen De Ambrassade voor het project blijft zeker nog in het team maar ik zal het project vanaf mijn komst verder trekken. Zo spannend! Ik ben meteen van wal gestoken met het maken van een introductiefilmpje waarin ik uitleg wat Komm-Af eigenlijk is. Dat is makkelijk om me snel in te werken, want zo heb ik zelf het project goed vast. Midden maart gingen er gelukkig nog enkele focusgesprekken door die ik heb kunnen bijwonen. Zo kon ik meteen van wal gaan met het analyseren van al die input en stelden we met de werkgroep een zogenaamd ‘Spanningsveldendocument’ op.

We hoorden in de focusgesprekken heel wat uitdagingen die we vertaalden in spanningsvelden. Jeugdwerk in het centrum en jeugdwerk in de periferie kwam het meest aan bod. Maar ook het bundelen van kennis lokaal bij een soort Single Point of Contact (SPOC) of verspreide thematische kennis over een gemeente of regio is zeker ook waardevol. Kinderen en jongeren gaven aan dat ouders ontzettend belangrijk zijn in hen mee te nemen in het belang van jeugdwerk en jeugdaanbod.

Wat ons ook opviel is de verschuiving binnen een lokaal bestuur. Zo resulteerden de vroegere jeugdbeleidsplannen voor een gedragen meerjarenplan gemaakt door de jeugddienst in samenspraak met jongeren. De komst van een algemeen meerjarenplan waarbij de pot jeugd mee in het gemeentefonds komt, maakt dat steden en gemeenten hun eigen accenten feller kunnen leggen en de penhouder vooral het schepencollege is geworden. Er liggen dus heel wat uitdagingen om met de gevestigde systemen iedereen mee op de kar te krijgen richting een geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal. 


Van ‘inclusief jeugdwerk’ naar ‘Komm-Af’

Januari 2021
Onszelf structureren

Yes! Met de goedkeuring van het Departement Jeugd, Cultuur en Media om Bataljong, Jint, KeKi en De Ambrassade de nodige financiële middelen te voorzien, zijn we van start gegaan in het maken van een werkplan met heel wat ploegen. We namen Wim van Leeuwen van Coaster consulting onder de arm. Hij zal ons begeleiden richting de eindmeet, het finale meerjarenplan. Met zijn ervaring in het jeugdwerk is hij een enorme meerwaarde binnen het begeleidingsproces. We bediscussiëren een goede structuur en kiezen voor het oprichten van een werkgroep, stuurgroep en projectgroep. In de werkgroep zullen deze 4 organisaties en Wim van Coaster consulting telkens werk maken van de nieuwe praktische stappen. Voor De Ambrassade zit Hans Cools in dit team, want hij is in ons huis de expert in het lokaal jeugdbeleid, een perfect match!

Vanuit het opzetten van een goed gedragen project vonden we het sowieso belangrijk om continu gevoed te worden door het jeugdwerk. Daarom is het cruciaal om een projectgroep te installeren waarin jongeren, jeugdwerkorganisaties, jeugdambtenaren en schepenen samenkomen om de werkgroep richting te geven, bij te sturen of terug te roepen. Dat zorgt ervoor dat we onze focus blijven behouden en steeds in functie van de realiteit redeneren. Vanuit de stuurgroep enerzijds en anderzijds vanuit het leidinggevend team van elke organiserende organisatie wordt de stand van zaken uitgelicht en houden we het financieel plaatje nauwlettend in het oog. Financieel is het haalbaar om binnen De Ambrassade een extra personeelslid aan te werven die zich volop focust op het project ‘Inclusief jeugdwerk en jeugdaanbod’ dus een vacature wordt de wereld in gestuurd.

Onderzoek Keki

Los van deze structuur die aan de basis ligt voor het maken van het meerjarenplan willen we ook methodisch een gedragen meerjarenplan schrijven en zoveel mogelijk input verzamelen. Zo start KeKi met het voeren van een uitgebreid onderzoek waarbij er allerlei bestaand onderzoek wordt samengelegd en heel wat experten de revue zullen passeren. Bataljong en De Ambrassade leggen vooral de focus in het bevragen van het jeugdwerk. We plannen focusgesprekken gebaseerd op regio’s en soorten doelgroepen.

En toen kwam Komm-Af!

Al gauw merken we dat verschillende stakeholders andere zaken verstaan onder dezelfde termen; jeugdwerk, jeugdaanbod, inclusie, diversiteit, … De werktitel ‘Geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal’ klinkt niet echt wervend. Net als bij lokale drempels en onwetendheid moeten we komaf maken met misverstanden, taalverwarring en interpretatie. Dit willen we doen door ontmoeting, elkaars verhaal horen, kom dus maar af voor een focusgesprek en vertel jouw verhaal. Ons kind had een naam nodig, een naam die triggerde, maar die ook nog niet alles zegt, want nog lang niet alles is duidelijk. Samen met de projectgroep kwamen we tot de naam ‘Komm-Af’ met als baseline ‘Meer lokaal jeugdwerk en jeugdaanbod voor meer kinderen en jongeren’. Dus aan alle jeugdwerkers, vrijwilligers, jeugdambtenaren; kom af voor input, kom af met jullie verhaal en vooral aan alle kinderen en jongeren; we helpen je om af te komen en mee te doen, organiseer, zet nieuwe projecten op poten... Komm-Af ondersteunt jullie zoveel het kan.