[anysurfer.logo]

Jeugdwerk en corona: overzicht van de huidige steunmaatregelen

Jeugdwerk en corona: overzicht van de huidige steunmaatregelen

Corona en jeugdwerk
Geüpdatet op dinsdag 1/6/2021, 10u

De voorbije maanden hebben de verschillende Belgische overheden en agentschappen steun aangeboden aan zij die getroffen werden door de coronamaatregelen. Hieronder sommen we de subsidies, premies en andere regelingen op waarop werkgevers, coördinatoren en organisatoren binnen de jeugdsector beroep konden en/of kunnen doen. 


Federaal 

1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona (LOPEND-VERLENGD)

Voor wie?
 • Zowel arbeiders als bedienden die tijdelijk niet te werk gesteld kunnen worden door de coronacrisis.
 Voorwaarden? 

 • Alle werkgevers mogen t.e.m. 30 september 2021 gebruik maken van de vereenvoudigde procedure om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor hun werknemers.
Bedrag?

 • RVA-uitkering van 70% van het begrensd gemiddeld loon (max. €2754,76/maand).
Hoe aanvragen?
Meer info op de website van Sociare en de website van VLAIO

2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (LOPEND)

Voor wie?
 • Zowel arbeiders al bedienden die tijdelijk niet te werk gesteld kunnen worden door een vermindering van de omzet, de productie, het cliënteel of het aantal bestellingen wegens het coronavirus.
 Voorwaarden? 

 • De onderneming moet een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie hebben in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 
 • Duur: 
    • Bij volledige schorsing (5/5 dagen TW) : max. 24 weken onafgebroken
    • Bij gedeeltelijke schorsing (min. 2 werkdagen/week) : max. 34 weken onafgebroken 
Bedrag?

 • RVA-uitkering van 70% van het begrensd gemiddeld loon (max. €2754,76/maand).
Hoe aanvragen?

 • Werkgevers:
    • Het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL (zie www.rva.be > documentatie > formulieren) moet worden ingediend bij de RVA  Controleformulieren C3.2A moeten worden afgeleverd aan de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld en deze moeten ingeschreven worden in het validatieboek.
    • Na het einde van elke maand moet er een ASR-scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ worden verstuurd 
 • Werknemers: uitkeringsaanvraag wordt ingediend bij de uitbetalingsinstelling via een vereenvoudigd formulier. (alle info hier)
Meer info op de website van FOD Werk en op de website van VLAIO

3. Vergoeding voor thuiswerk (LOPEND)

Voor wie?
 • Deze vergoeding dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, ... Dit forfait mag alleen toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat werk kunnen doen. Voor werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken.
 Voorwaarden? 

 • Je moet kunnen aantonen dat je werknemers minimaal 5 werkdagen per maand thuiswerken.
 • Deze forfaitaire thuiswerkvergoeding mag niet worden gecombineerd met eventuele andere vergoedingen voor bureaukosten die de werknemer reeds zou ontvangen (bv. Max. €20 / maand voor internetverbinding, max. 20€ / maand voor eigen pc-gebruik, max. 10% van het brutoloon voor andere bureaukosten tijdens het thuiswerken) 

Bedrag?

 • 129,48, vrij van belasting en RSZ-bijdragen.
Hoe aanvragen?
 • Je kiest als werkgever zelf of je deze vergoeding toekent aan je werknemers.
Meer info op de website van FOD Financiën: , op de website van VLAIO  en op deze pagina van de RSZ.

4. 25-dagenregel voor monitoren wordt verhoogd naar 50 dagen (LOPEND)

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 (KB 28/11/69) zullen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen mogen presteren.

Dit monitorenstatuut wordt door sommigen gehanteerd voor de begeleiding van jeugdkampen, -stages, speelpleinwerkingen en/of sportactiviteiten. Met de verhoging van het aantal dagen, wil de federale regering rekening houden met de activiteiten die in kleinere groep plaatsvinden, waardoor er meer monitoren te werk gesteld moeten worden. 

Meer info

4. Tegoedbon (i.p.v. verplichte terugbetaling) aan tickethouders bij annulering van recreatieve evenementen (LOPEND)

Voor wie?
 • Organisatoren van activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard die hun evenement geannuleerd zien wegens de coronacrisis.
 Voorwaarden? 

 • De tegoedbon moet voldoen aan volgende voorwaarden:
    • Een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie.
    • De activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement.
    • De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald.
    • Aan de houder van het toegangsbewijs worden geen kosten in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
    • De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
    • Aan de houder van de tegoedbon mag geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement.
 • Bijkomende voorwaarden:
    • De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever aan te kopen binnen de termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement.
    • Een tickethouder moet de tegoedbon aanvaarden, tenzij hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.
    • Wanneer de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden zoals hierboven opgesomd, heeft de tickethouder recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.
Bedrag?

 • De tegoedbon heeft dezelfde waarde als de tickethouder oorspronkelijk betaald heeft.
Hoe aanvragen?
 • Je mag als organisator van het evenement zelf beslissen of je kiest voor een terugbetaling van het ticket of voor een tegoedbon.
Meer info in het ministerieel besluit:

6. Tegoedbon aan deelnemers bij annulering van pakketreizen (VERSTREKEN)

Tussen 20 maart en 19 juni 2020: “Wanneer een pakketreisovereenkomst om reden van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling” (Ministerieel besluit van 19 maart 2020)

De coronavoucher moest aan deze voorwaarden voldoen:

 • De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds heeft betaald. 
 • Aan de reiziger worden geen enkele kosten in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon.
 • De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens een jaar.
 • De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.
Sinds 20 juni 2020: Je organisatie mag nog steeds tegoedbonnen uitkeren die gelijk zijn aan het betaalde bedrag, maar reizigers zijn niet meer verplicht om dergelijke tegoedbonnen te aanvaarden. Reizigers kunnen de terugbetaling van de pakketreis dus eisen.

Vanaf 20 maart 2021: indien jouw organisatie de zogenaamde ‘coronavouchers’ heeft uitgereikt aan reizigers tussen 20 maart en 19 juni 2020, zullen deze in de komende weken of maanden vervallen.

 • De reiziger heeft recht op de volledige terugbetaling van de tegoedbon, indien deze nu gebruikt werd om een nieuwe reis te boeken of niet.
    • Indien een nieuwe reis geboekt werd en deze geannuleerd werd vanwege de coronamaatregelen (bv. verbod op niet-essentiële reizen), moet de organisator het betaalde bedrag binnen de twee weken terugbetalen.
    • Indien de tegoedbon verlopen is en geen nieuwe reis geboekt werd, moet de organisator het bedrag van de coronavoucher terugbetalen binnen een periode van 6 maanden na de verloopdatum.
 • De reiziger heeft eveneens recht op een terugbetaling indien de bon na 20 juni 2020 werd uitgereikt. Maar enkel indien de organisator de reis annuleert vanwege de coronamaatregelen of de bon de einddatum van gebruik overschrijdt. Indien de reisorganisatie failliet gaat of is gegaan na 20 juni 2020, is de reiziger het geld van zijn tegoedbon kwijt. 

6. (NIEUW) Tijdelijke Btw-verlaging van 21 naar 6 % op verkoop van dranken

Op het overlegcomité van 23 april 2021 werden enkele maatregelen aangekondigd om de horecasector te ondersteunen. Eén van deze maatregelen is een tijdelijke verlaging van de btw op de verkoop van dranken die ter plaatse worden benuttigd.

Voor wie?
 • De verlaging is van kracht voor alle mogelijke drankgelegenheden (zowel horecasector alsook jeugdhuizen, tijdelijke zomerbars, enz.).
 Voorwaarden? 

 • De tariefwijziging geldt vanaf 8 mei tot en met 30 september 2021.
 • 6% is van toepassing op alle dranken die ter plaatse worden opgedronken (op een terras of via uithaal / met of zonder eten erbij).
 • Alcoholische dranken die aan huis worden geleverd blijven wel onderworpen aan 21% btw. 
Hoe aanvragen?

7. (NIEUW) RSZ-vermindering voor terughalen van tijdelijke werklozen en/of extra werkkrachten 

Om de werkgelegenheid opnieuw aan te sterken, zullen werkgevers minder RSZ betalen in het derde kwartaal van 2021 op werknemers die tijdelijk werkloos waren (en dus opnieuw aan de slag kunnen) alsook op extra werknemers die in dienst worden genomen. Je zal de vermindering kunnen aanvragen voor max. 5 personen per organisatie.

Hoe de maatregel exact zal worden ingevoerd, moet nog worden bekeken. Wat wel zeker is: organisaties of bedrijven die volledig moesten sluiten of zeer zwaar getroffen werden door de coronacrisis een hogere RSZ-vermindering zullen krijgen. 

8. (NIEUW) Studenten zullen meer uren kunnen werken dit jaar

Naast de RSZ-vermindering, wil de federale regering de werkgelegenheid ook versterken voor studenten. Zij mogen maximaal 475 uur per jaar werken. De regering heeft beslist dat de studentenuren van het derde kwartaal 2021 niet zullen meegeteld worden in het totaal aantal uren dat de student mag werken. Het aantal gewerkte uren in juli tot en met september dit jaar zullen dus geen effect hebben op het max. aantal uren dat een student mag werken per jaar. Voor dit jaar geldt dus max. 475 gewerkte studentenuren in de maanden januari-juni en oktober-december.

Met deze maatregel viseert de regering vooral de sectoren waarin studenten actief zijn: horeca, evenementen, cultuur, … . Zo kunnen deze sectoren, die in de zomermaanden terug zullen mogen heropenen, volop inzetten op het creëren van studentenjobs. 


Vlaanderen

1. Vlaams beschermingsmechanisme (LOPEND)

Voor wie?
 • Zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen met minstens 1 VTE.
 Voorwaarden? 

 • Kunnen aantonen dat je omzetverlies -60% bedraagt in april (7), mei (8) en / of juni (9).

Bedrag?

 • 10% van de omzet tijdens de referentieperiode, met een minimumsteunbedrag van €600 en maximaal steunbedrag van:
    • € 7.500 voor ondernemingen zonder RSZ-tewerkstelling of met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
    • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 RSZ-werknemers;
    • € 40.000 voor ondernemingen met 50 RSZ-werknemers of meer.  
Hoe aanvragen?
 • Online formulier invullen om de aanvraag in te dienen kan
    • Voor Vlaams Beschermingsmechanisme 7: t.e.m. 15 juni 2021.
    • Voor Vlaams Beschermingsmechanisme 8: vanaf 7 juni t.e.m. 5 juli 2021.
    • Voor Vlaams Beschermingsmechanisme 9: vanaf 6 juli t.e.m. 6 augustus 2021.  
Meer info en aanvraag indienen op de website van VLAIO

2. Handelshuurlening (LOPEND)

Voor wie?
 • Zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen met minstens 1 VTE.
 Voorwaarden? 

 • Je huurt een gebouw, grond, pand dat gelegen is in het Vlaams gewest.
 • Je hebt geen huurachterstallen en bevind jezelf niet in staat van faillissement of vereffening.
 • De verhuurder is akkoord om de betaling van de huur 3 tot 6 maanden later te ontvangen via een lening. 
Bedrag?

 • Er wordt maximum €150.000 aan leningen uitgekeerd (met een maximum van €60.000 per pand), aan een jaarlijkse rentevoet van 2%.
Hoe aanvragen?
 • De huurder dient het online aanvraagformulier in dat achteraf bevestigd moet worden door de verhuurder.
 • De aanvraag moet ten laatste op 1 juli 2021 worden doorgestuurd.
Meer info de website van VLAIO.


Brussel

1. Handelshuurlening (LOPEND)

Voor wie?
 • Zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen met minstens 1 VTE.
 Voorwaarden? 

 • Je huurt een gebouw, grond, pand dat gelegen is in het Brussels gewest.
 • De huurovereenkomst is voor 19 maart 2020 afgesloten en nog steeds van kracht.
 • De verhuurder is akkoord om 1, 2, 3 of 4 maanden huur wat later te ontvangen via een lening. 
Bedrag?

 • Er wordt maximum €35.000 aan leningen uitgekeerd, aan een jaarlijkse rentevoet van 2%.
Hoe aanvragen?
 • De huurder en verhuurder geven hun akkoord in een door het Brussels gewest opgesteld contract. Vervolgens kan je de leningaanvraag invullen.
 • De aanvraag moet ten laatste op 30 juni 2021 worden doorgestuurd. 
Meer info en aanvraag indienen op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.