[anysurfer.logo]

Hoe ga ik aan de slag met de 7 WAT WAT principes?

Hoe ga ik aan de slag met de 7 WAT WAT principes?

WAT WAT label

1 Op maat 

Het informatieproduct is aangepast aan de taal en de leefwereld van kinderen en jongeren: duidelijk, begrijpbaar, bruikbaar, herkenbaar en aantrekkelijk. 

Reflectievragen

 • Is de concrete doelgroep (en subdoelgroepen) duidelijk afgebakend? Hoe goed ken je de doelgroep? 
 • Worden er specifieke inspanningen geleverd om het product toegankelijk te maken voor moeilijker bereikbare doelgroepen? 
 • In welke mate is de vorm of methode van het informatieproduct geschikt (herkenbaar, aantrekkelijk, bruikbaar) voor de doelgroep, de inhoud en de context van het product. En voor het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen? Werd dit onderzocht? 
 • In welke mate is de vorm/methode gedragen door de betrokkenen? Welke intermediairen komen in aanraking met het product? Is het product ook voor hen geschikt? 
 • Wordt er met het product rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waarin de groep zich bevindt? Is de informatie eenvoudig, begrijpbaar en duidelijk? 
Goede voorbeelden uit het WAT WAT-netwerk

Handige tools

 • Checklist Communicatie voor iedereen van Stad Antwerpen
 • Brochure Communicatie voor iedereen van Stad Antwerpen
 • Plak je tekst in de Schrijfassistent en haal hem gratis door een reeks checks: spelling, dt, taalalarm, Belgisch, herhaling, passief, toon, naamwoordstijl, taaltips en uitspraak. De tool markeert mogelijke fouten en geeft daarbij beknopt taaladvies óf reikt een alternatief aan.
 • WizeNote scant de leesbaarheid van je tekst. Hij geeft een indicatie van het vereiste leesniveau en duidt moeilijke woorden of jargon aan. De tool kost geld, maar er is een gratis proefperiode. 

2 Correct en volledig 

De informatie biedt een goed overzicht van verschillende, actuele mogelijkheden. 

Reflectievragen
 • Op welke informatie is de inhoud van het product gebaseerd?
 • Hoe werd de informatie gezocht en geselecteerd?
 • Op welke manier werden de verschillende perspectieven op het thema in kaart gebracht en onderzocht?
 • Hoe lang zal dit product actueel en relevant zijn?
 • Wordt er een datum vermeld op het product (datum van laatste aanpassing van de website, datum van publicatie, etc.)?
 • Is er een mogelijkheid voor de doelgroep om feedback te geven of eventuele fouten te melden? 
Goede voorbeelden uit het WAT WAT-netwerk

 • Student@Work test een chatbot uit voor vragen, opmerkingen of klachten. 
 • Onderwijskiezer.be geeft regelmatig een update over haar updates.
 • Jint is op Kamiel.info heel duidelijk over wie de informatie up-to-date houdt.

3 Empowerend

Het product creëert een positieve impact op hun levenskwaliteit en versterkt de positie van kinderen en jongeren in de samenleving. Het helpt de doelgroep om zelf keuzes te maken over levensthema’s. 

Reflectievragen
 • Bij welke keuzes worden jongeren door het product geholpen? 
 • Wat voor impact kan het product hebben op de ontwikkeling en verzelfstandiging van de jongeren?
 • Reikt het product actiemogelijkheden aan rond het thema? 
Goede voorbeelden uit het WAT WAT-netwerk

4 Transparant 

De visie en beweegredenen van de makers van het product worden openlijk gecommuniceerd. De informatie heeft niet als doel om religieus of politiek te beïnvloeden of te overtuigen en heeft geen commerciële doeleinden. 

Reflectievragen

 • Is de informatie beïnvloed door een commerciële boodschap? 
 • Is je organisatie zelf eigenaar van het product? 
 • Hoe past dit product in jullie missie, visie en waarden?
 • Met welke reden werd je product net door jouw organisatie gemaakt? Wat is de hoofddoelstelling? 
 • Is het duidelijk voor de doelgroep door wie het product werd gemaakt? Valt dit gemakkelijk na te gaan?

Goede voorbeelden uit het WAT WAT-netwerk

5 Effectief

Heeft de beoogde impact op de doelgroep en vervult een wezenlijke behoefte.

Reflectievragen

 • Tijdens de beginfase van de productontwikkelingscyclus stel je de volgende vragen: Bestaat er al een dergelijk product? Zijn wij de meest geschikte organisatie om dit product te realiseren? Kunnen we een beter product realiseren door samen te werken met bepaalde organisaties? 
 • Hoe wordt gemeten of het product impact heeft op de doelgroep? 
 • Wordt er feedback over het product bijgehouden? Hoe en door wie? 
 • Hoe, waar, door en bij wie wordt jullie product gepromoot? Wordt de vooraf bepaalde doelgroep voldoende bereikt? Zetten we alle middelen voldoende in om de doelgroep te bereiken (financiële middelen, personeel en vrijwilligers...)?

Goede voorbeelden uit het WAT WAT-netwerk

 • Onderwijskiezer.be trok in 2017 1,5 miljoen unieke bezoekers.
 • Ook Awel trok veel bezoeken in 2017: 1,88 miljoen. Zij surften vooral naar de thema’s over seksualiteit en lichaam.

  Je hoeft niet altijd veel volk te lokken naar je producten, als het maar je doelgroep bereikt.

Handige tools

6 Participatief

De organisatie betrekt de doelgroep bij de ontwikkeling van het product.

Reflectievragen
 • Wanneer wordt of werd de doelgroep betrokken tijdens het proces van het ontwikkelen van het product? Werden jongeren geïnformeerd in functie van dit product? Werden ze geconsulteerd? Mochten ze advies uitbrengen? Of mee beslissen? Werden ze betrokken in de uitwerking?
 • Is het product aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren? Spreken de verhalen, tips en getuigenissen hen aan?
 • Kan de doelgroep zich herkennen in het product? Is het product ook bruikbaar voor de intermediairen?
Goede voorbeelden uit het WAT WAT-netwerk

 •  De jonge, opgeleide vrijwilligers van J-Awel voorzien sommige thema’s van het forum van Awel van antwoord
Handige tools

7 Evaluatief/reflectief

De organisatie onderzoekt het bereik en de impact van de eigen werking en stuurt bij waar nodig.

Reflectievragen

 • Is er een planmatige, gestructureerde en systematische aanpak die de kwaliteit van het product garandeert? Werken jullie met een vaste productontwikkelingscyclus? 
 • Wordt tijdens en na het ontwikkelproces geëvalueerd en teruggekoppeld? Op welke manier wordt de vorm/methode geëvalueerd? Houdt de organisatie rekening met resultaten van evaluaties?
 • Heeft uw organisatie een systeem om permanent naar noden en behoeften te peilen?

Handige tools

De WAT WAT-kwaliteitstool voor een goed jeugdinformatieproject.

Ben of ken je zelf een goed voorbeeld? Heb je een handige tool die je wil delen met de wereld? Laat het weten via nicolas.janssen@ambrassade.be.