[anysurfer.logo]

FOCI - middelen voor bovenlokale jeugdinfrastructuur

FOCI - middelen voor bovenlokale jeugdinfrastructuur

Jeugdlokalen

Minsiter Gatz zorgde er in 2017 voor dat FOCI middelen die tot dan bestemd waren voor aanpassingswerken aan culturele infrastructuur ook konden worden aangewend voor jeugdwerkinfrastructuur, zij het wel voor jeugdwerkinfrastructuur die van bovenlokaal belang zijn. De subsidies betreffen aanpassingswerken, verbouwingen, bouwen van infrastructuur met aandacht voor energiezuinig(er) en/of toegankelijk(er) maken van de gebouwen. Beide prioriteiten kunnen voor jeugdinfrastructuur worden aangewend. Men kiest zelf of men op 1 of beide prioriteiten intekent. 

Subsidievoorwaarden

 • Subsidies kunnen zowel aangevraagd worden voor renovatie als voor nieuwbouw, uitbreiding of aankoop van bovenlokale culturele of jeugdinfrastructuur

 • Alle bovenlokale culturele en jeugdinfrastructuren komen in principe in aanmerking. Het bovenlokale karakter kan bijvoorbeeld inhouden dat je vereniging leden aantrekt uit verschillende gemeenten, of dat je gebouw verhuurd wordt aan organisaties uit andere gemeenten. Onder meer jeugdlokalen, jeugdhuizen, jeugdverblijven, en gebouwen van Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties en koepels kunnen dus een subsidie aanvraag indienen voor zover zij een bovenlokaal karakter hebben.

 • Aanvragers moeten rechtspersoonlijkheid bezitten (vzw, gemeente,…). Feitelijke verenigingen komen dus niet in aanmerking voor een subsidie. Als aanvrager moet je kunnen aantonen dat je gedurende 20 jaar beschikt over de infrastructuur. Verlies je toch de beschikking over de infrastructuur of wijzigt de bestemming (zonder toestemming van het FoCI) dan kan (een deel van) de subsidie terug gevorderd worden.

 • De investeringssubsidie van het FoCI bedraagt nooit meer dan 60 % van de kosten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Minstens 40 % van de middelen moet dus van elders komen. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 500.000 voor de prioriteit energie-efficiëntie, en € 250.000 voor de prioriteit integrale toegankelijkheid. Het FoCI betaalt de subsidie pas achteraf uit, je zal de subsidie dus moeten kunnen voorschieten

 • Enkele werken die nog moeten opgestart worden komen in aanmerking voor subsidiëring. Werken die reeds werden uitgevoerd voor toekenning van de subsidies komen niet in aanmerking.  

Specifieke voorwaarden voor wie intekent op de prioriteit energie-efficiëntie

Om subsidies aan te vragen voor het energiezuiniger maken van je infrastructuur moet je een verbruik van minstens 100.000 kWh (elektriciteit en gas samen) in 2015 kunnen aantonen. Omdat heel wat infrastructuren in de jeugdsector niet aan dit hoge verbruik komen, kunnen verschillende organisaties samen een gebundelde aanvraag doen voor meerdere gebouwen om aan dit verbruik van 100.000 kWh te komen. 

 • Bij de aanvraag voeg je een overzicht van je energieverbruik in 2015 en een prognose voor de energiebesparing per jaar door de geplande maatregelen. Je volgt ook je energieverbruik op gedurende 10 jaar na de toekenning van de subsidies. Voor deze monitoring en berekeningen gebruik je de CO2-calculator EnergieID (je kan je organisatie hier nu al op registreren).

 • Je werkt een breder actieplan uit om het personeel en het beoogde publiek te sensibiliseren voor de problematiek. Gebundelde aanvragen mogen een gebundeld actieplan indienen. 

 • Aanvragen die de hoogste CO2-reductie realiseren in verhouding tot het door hen gevraagde subsidiebedrag maken het meeste kans op een subsidie.

 • Volgende maatregelen krijgen voorrang:
  • De uitvoering van een energieaudit
  • De installatie van een slimme energiemonitor en algemene relighting
  • Energiezuinig werklicht
  • Dakisolatie
  • Isolatie van de buitenmuren
  • Isolatie van vloeren
  • Superisolerend glas
  • Regelsystemen
  • Centrale verwarming
  • De vervanging van een stookolie-installatie door een gasinstallatie of aansluiting op een warmtenet of plaatsing van een warmtepomp
  • De vervanging van een bestaande installatie door een warmtepomp
  • Plaatsing van een zonneboiler 

Indiendatum 2020?

De mogelijkheid voor jeugdwerkorganisaties was voorzien tot 2019, we vragen momenteel na bij de FoCI of dit wordt verdergezet in 2020 en 2021. 

Voor vragen over het nieuwe FoCI reglement kan je terecht bij het FoCI.