[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep gelijke kansen en inclusie

Beleidswerkgroep gelijke kansen en inclusie

Kracht van Diversiteit

Beleidswerkgroep gelijke kansen en inclusie 

Inleiding

We zijn deel van een opmerkelijk diverse samenleving, die ons uitnodigt om niet langer te vertrekken vanuit vaststaande overtuigingen. Dagelijks worden we geconfronteerd met sociaal-culturele en sociaaleconomische verschillen, wat resulteert in diverse denkwijzen, gedragingen, emoties en interpretaties. Nieuwe vraagstukken rijzen op en vereisen frisse oplossingen. 

Deze evolutie roept nieuwe vraagstukken op die om vernieuwende oplossingen vragen, en benadrukt tevens het belang van gelijke kansen en inclusie. Dit verplicht ons om herhaaldelijk onze grondslagen en vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen en onze blik op de realiteit aan te passen.

Doelstellingen

De Beleidswerkgroep Gelijke kansen en Inclusie heeft enkele duidelijke doelstellingen en opdrachten: 

 • Ze formuleert beleidsacties om meer inclusie en gelijke kansen te realiseren. 
 • Ze geeft aanbevelingen aan andere beleidswerkgroepen van De Ambrassade om meer inclusie en gelijke kansen te realiseren. 
 • Ze geeft input en richting aan de uitvoering van het meerjarenplan Komaf tot eind 2024. 
 • De finaliteit van deze beleidswerkgroep is om impact te hebben op het beleid: aanbevelingen formuleren, visie ontwikkelen op sectorniveau, enz. Daarnaast houden we de helikopterblik op lopende projecten, plannen en sturen we bij waar nodig.  

Structuur en mandaat

De beleidswerkgroep gelijke kansen en inclusie komt 5 keer per jaar samen en brengt jeugdwerkers, overheden en welzijnsorganisaties samen.

Contact

Wens je meer informatie of sluit je graag aan bij deze beleidswerkgroep? 
Neem contact op met Tina Schuermans.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning