[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep (boven)lokaal

Beleidswerkgroep (boven)lokaal

Lokaal Jeugdbeleid

Wat?

 • Vlaanderen blijvend alert houden, inspireren en activeren richting (boven)lokaal jeugdbeleid.
 • Met de Vlaamse Overheid het (boven)lokale jeugdbeleid blijvend verbeteren door feedback te geven op hun beslissingen.
 • De reflectiegroep (boven)lokaal jeugdbeleid voorbereiden.

Doel werkgroep

 • Kwaliteitsvolle beleidsinstrumenten (decreet (boven)lokaal, vrijetijdsmonitor, tweemeting participatie…) realiseren
 • zowel intern (naar de sector en jeugdwerkorganisaties) als extern (naar beleidsmakers) beleid
 • vanuit een actueel denkkader en visie te communiceren, op te volgen, evalueren, bewaken en bij te sturen.
 • Het beleid als sector zelf vorm te geven vanuit de noden en behoeften van kinderen en jongeren en de Agenda voor de toekomst.
 • Een betrokken, gedragen en participatief proces lopen om de kennis over, betrokkenheid bij en visie op beleid te vergroten en mede-eigenaarschap van de sector te realiseren.

Mandaat

 • Een inspiratiekader over ondersteuning lokaal jeugdwerk voor schepenen, jeugdraden, managementteams,… uitwerken en lanceren.
 • Bereiken van lokale besturen (schepen, jeugdraden, managementteam, …)
 • Studiedag najaar 2019, waarschijnlijk onder de noemer van De Ambrassade
 • Communicatie- en indien nodig lobbyplan voor bovenstaand traject.  

Frequentie

Deze werkgroep komt om de 6 weken samen.

Contact

Wil je meer weten over deze werkgroep? Neem contact op met An: