[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 

Huidige maatregelen die gelden voor het jeugdwerk

UPDATE 29/01/2021 - 18u30

Nadat op dinsdag 26/01/2021 een voorlopige akkoord door de ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land werd bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren, volgde vandaag ook de definitieve beslissing en de publicatie van deze beslissing in het staatsblad (het ministerieel besluit).

Welke beslissing werd genomen?
Voor kinderen tot en met  12 jaar  

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding 
 • In krokusvakantie (van 13/02/2021 tot en met 21/02/2021) kunnen groepen uit 25 personen personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de stabiliteit van deze groep cruciaal. 
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit(sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door. 
 • Het wordt sterk aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen. 
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijven verboden.  

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding 
 • Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie, de groepen blijven max. 10 personen. 
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door. Enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen. 
 • Het wordt sterk aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen. 
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting is verboden. 

Maatregelen die van toepassing blijven

Een aantal maatregelen die jullie al kennen en hanteren sinds de zomer van 2020 blijven van kracht en pas je verder toe. 

Deelname voorwaarden
 • Wie ziek is kan niet deelnemen . 
 • Wie zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen.
 •  Wie tot de risicogroep behoort kan enkel deelnemen met toestemming van de huisarts of ouders. 

Organisatorische maatregelen

 • registreren en bijhouden van de gegevens van deelnemers in contactlogboek
 • de noodprocedure volgen wanneer een besmetting plaatsvond tijdens jouw aanbod

Hygiëne
 • handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van wegwerpzakdoeken... 
 • hygiëne maatregelen m.b.t. infrastructuur
 • hygiëne maatregelen m.b.t. materiaal
Soort activiteiten

 • voorkeur buiten (tot en met 12); verplicht buiten (13 tot en met 18)
 • geen overnachtingen 
 • uitstappen kunnen maar blijven te vermijden
 • vermijden van externen op het aanbod 

Al deze maatregelen worden opnieuw uitgebreid uitgeschreven in het draaiboek. 

We formuleerden hieronder wel reeds verschillende antwoorden op de praktische vragen die we reeds ontvingen zodat wie dit wil zich kan voorbereiden op de werking vanaf 1 februari. Hieronder vind je ook al enkele FAQ's die jullie eerste bezorgdheden kunnen beantwoorden.
Alle FAQ's werden geformuleerd op 29/01/2021. Waar in tussentijd aanpassing gebeurden staat dit genoteerd via *update datum. 

Hou hierbij steeds rekening met het volgende: 

 • Het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels. 
 • De draagkracht van jullie vrijwilligers en collega’s: we zijn aan een (hele) lange marathon bezig. Dit vraagt enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie beslissen om aanbod alsnog te annuleren. Laat ons elkaar respecteren in de keuzes die we daarin maken. 

1. Welke maatregelen gelden voor groepen tot en met 12 jaar, hoe passen we ze toe? 

A. Groepsgrootte 

 • Zoals je hierboven kunt vinden, mag je in de weken voor de krokusvakantie in groepjes van 10 kinderen samen komen in georganiseerd verband. Dit is exclusief de begeleiding. 
 • In de krokusvakantie (van 13/2 tot en met 21/2) mag je in groepjes van 25 kinderen samen komen in georganiseerd verband. Dit is exclusief de begeleiding. 
B. 1 aanbod per week 
 • Je leest er ook dat kinderen sterk aangeraden wordt 1 aanbod per week te kiezen. Dit geldt zowel in de weken voor de krokusvakantie als in de krokusvakantie zelf. 
C. Mondmaskers 

 • Als begeleiding bij een groep van kinderen tot en met 12 draag je altijd een mondmasker. Buiten en binnen. 
 • De kinderen zelf moeten geen mondmasker dragen. 

2. Welke maatregelen gelden voor groepen van 13 tot en met 18 jaar, hoe passen we ze toe?

A. Groepsgrootte 

 • Zoals je hierboven kunt vinden, mag je in de weken voor de krokusvakantie én in de krokusvakantie zelf in groepjes van 10 jongeren samen komen in georganiseerd verband. Dit is exclusief de begeleiding. 
B. 1 aanbod per week 

 • Je leest er ook dat jongeren sterk aangeraden wordt 1 aanbod per week te kiezen. Dit geldt zowel in de weken voor de krokusvakantie als in de krokusvakantie zelf. 
C. Mondmaskers 

 • Als begeleiding bij een groep van +12 draag je altijd een mondmasker, hetzelfde geldt voor de jongeren zelf. Buiten, aangezien jullie werking steeds buiten is, en binnen bij een sanitaire pauze.  

3. Eén aanbod per week per kind/jongere: wat houdt dat in? *update 01/02

 • Een kind wordt aangeraden om elke week slechts één aanbod te kiezen en men kan daarbij kiezen voor een ander aanbod per week. Hou er wel rekening mee dat het doel hiervan is om het mixen van sociale contexten en dus mogelijke blootstelling aan besmettingsrisico’s te beperken. Voor het volgen van deze maatregel ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van het kind/de jongere. Je wordt als organisatie dus niet geacht dit te gaan controleren. 
 • Informeer en sensibiliseer  ouders over het belang van deze maatregel voor de veiligheid van jullie activiteit, en vraag hen wel actief deze maatregel toe te passen. Het is echter niet aan jou om op sociale media of elders te gaan uitvissen of kinderen en jongeren zich hieraan houden. 
 • Merk je op dat ouders deze aanbeveling naast zicht neerleggen dan kan je er voor kiezen om ouders daarover aan te spreken als je vind dat dit jou, jouw organisaties en deelnemers in gevaar brengt, maar het is nooit jouw verantwoordelijkheid om hiervan op de hoogte te zijn of om te gaan controleren. 
 • De ‘week’ loopt in principe van maandag tot zondag. 

4. Eén aanbod per week, telt dit ook voor begeleiding?   *update 01/02

Je mag activiteiten combineren als begeleiding. Hou daarbij rekening met de maatregelen die voor jou gelden in de maatschappij.
Mag je je eigen vrije tijdsactiviteit combineren met begeleiding? Ja, dat mag, maar we bevelen aan om niet te veel te combineren. Doel van deze beperking is om zo veel mogelijk mixen tegen te gaan. Als je als begeleider voor verschillende groepen staat en/of ook nog deelnemer bent aan een aanbod zorg je ervoor dat je met meer mensen in contact komt.
Als begeleider draag je  altijd een mondmasker en hou je in de mate van het mogelijke afstand. 

5. Moet je bij dagelijks aanbod in de krokusvakantie elke dag dezelfde groep hebben?

 • Er wordt elk kind gevraagd om 1 aanbod te kiezen per week waaruit volgt dat je de kinderen per groep stabiel moet houden voor een week als je meerdere dagen activiteiten aanbiedt. 
 • Houd hierbij rekening met het maximale aantal van 10 kinderen/jongeren per groep of 25 kinderen in de krokusvakantie. Als je bv. plekjes openhoudt bij een groep tot en met 12 jaar in de krokusvakantie als je op dag 1 nog niet aan 25 zit, telt elk kind mee tot die 25 bereikt is de dagen erna (je mag dus niet over die 25 dagen gaan, zelfs niet als er sommige kinderen alleen op dag 1 komen). 
 • De groep bestaat dus over de week heen max. Uit 25 verschillende kinderen.  

6. Wat valt er onder jeugd(welzijns)werk? 

In het draaiboek met de specifieke richtlijnen wordt het toepassingsgebied beschreven. Met jeugd(welzijns)werk worden dus de volgende organisaties bedoeld: De richtlijnen zijn van toepassing op organisaties die zich met hun werking richten tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en voldoen aan één van volgende erkennings- of subsidiëringsvoorwaarde: 

 • Jeugdwerkorganisaties die worden erkend en gesubsidieerd binnen het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het kan gaan om zowel landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie, als cultuureducatieve verenigingen, zoals bepaald in artikels 9, 10 en 11 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd binnen het Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Het kan gaan om zowel geprofessionaliseerde jeugdhuizen zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, als geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zoals bepaald in artikel 5 en 13 van dit decreet. 
 • Jeugdwerkorganisaties die worden gesubsidieerd door lokale besturen en voor wat Brussel betreft de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 • Jeugdwerkingen ingericht door lokale besturen. 
Een bijkomende voorwaarde is dat deze organisaties de hieronder vermelde functies reeds opnamen voor de coronacrisis – al dan niet onder de noemer van jeugdwelzijnswerk – en hiervoor worden erkend en ondersteund. 

Uit De Marge vzw, het Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie omschrijft jeugdwerk voor tot kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (jeugdwelzijnswerk) aan de hand van vier functies: “Naast het (1) organiseren van een groepsgericht vrijetijdsaanbod vervult jeugdwelzijnswerk (2) een welzijnsfunctie (het zoekt mee naar antwoorden op individuele hulpvragen en noodsituaties); (3) het vervult ook een brugfunctie naar andere levensdomeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening en (4) een signaalfunctie naar de overheid en in het maatschappelijk debat.” De uitvoering van deze vier functies kan zowel gaan om groepsgerichte activiteiten als individuele contacten. 

Hieronder valt ook het jeugdwerk met jeugd met een handicap. Lees en volg het draaiboek met richtlijnen voor activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap binnen het jeugdwerk.  

7. Onder welke maatregelen is jeugdwelzijnswerk altijd gegarandeerd?

 • 1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Individuele gesprekken kunnen gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren,… Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk. Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder,… 
 • Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie: Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict, of hen uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen. Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen. Andere (hulpverlenings)organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren. 
 • De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en/of jongeren (+ 1 begeleider). Organisaties nemen alle nodige maatregelen die nodig zijn om deze groepen van elkaar gescheiden te houden: Kinderen en jongeren kunnen op die manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens. Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten. Dat kan in het gebouw indien nodig, maar wordt aangeraden om maximaal buiten te organiseren op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of bv. een sportterrein. Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde groep van 8 personen (+1 begeleider). Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM.   

8. Jeugdwerk in Brussel, kan dat nog?

Zeker, dezelfde regels voor jeugdwerk gelden in Brussel als in Vlaanderen. We benadrukken nog eens dat mondmaskers voor +12 voor heel het Brussels gewest verplicht zijn.  

9. Hoe worden de leeftijdsgrenzen bepaald?

Er is aanbod mogelijk voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.
 Deze worden ingedeeld in 2 groepen:

 • De categorie tot en met 12 jaar: dit zijn alle kinderen geboren in 2008 en later. 
 • De categorie 13 tot en met 18 jaar: dit zijn alle kinderen geboren van 2007 tot en met 2002.  

10. Mogen we samen eten en drinken op een jeugdwerkactiviteit? 

 • Tot en met 12: Eten samen kan, maar ook deze maaltijden worden maximaal buiten genuttigd. Belangrijk hierbij is dat de begeleiding afzonderlijk en individueel eet. Je eet dus als begeleiding niet mee samen met je groep, maar je kan wel op afstand en met mondmasker dit eetmoment begeleiden. Ervoor of erna eet je dus individueel en apart van je groep. 
 • 13 tot en met 18: Eten samen kan niet, jullie organiseren geen gezamenlijke maaltijden. Een individuele snack kan eventueel buiten gegeten worden. 

11. Kunnen we nog afhaal of huis-aan-huis-verkoop organiseren? 

 • Volgens de horeca regels kan je afhaal organiseren, maar verschillende organisaties adviseren hun lokale groepen om dit niet meer te doen omwille van de ernstige situatie waarin we ons momenteel bevinden. Bekijk dus zeker wat jouw koepel of organisatie hierover zegt én of er lokale maatregelen gelden. 
 • Verder is de bereiding van je afhaalmaaltijden ook aangeraden om te doen vanuit je thuiscontext, aangezien je moeilijk met mondmasker en op afstand en met max. 4 personen zo’n voorbereiding kunt organiseren. 
 • Als je beslist om een afhaal te organiseren, raden we je aan dit goed te bespreken met je lokale overheid. Je zal ook een systeem moeten bedenken zodat er geen wachtrijen ontstaan. 
 • Huis-aan-huisverkoop is verboden
 • Het leveren van bestelde bereidingen of goederen aan huis is wel toegelaten. Maar ook hier: kijk zeker wat de lokale en provinciale maatregelen zijn hiervoor. 
 • Let er zeker op dat je nu geen activiteiten gaat doen waarbij je van deur tot deur gaat en je de contacten dus niet veilig kunt garanderen (denk aan een zingtocht of ruiluitdagingen). 

12. Voor wie gelden deze regels wel en niet en wat betekend dat voor de combinatie ervan? 

Deze maatregelen gelden voor buitenschoolse activiteiten van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, waaronder jeugdwerk ook valt. 

De maatregelen zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van onderwijsinstellingen, noch op de buiten-, voor- en naschoolse opvang, noch op huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten worden steeds georganiseerd met  naleving van de protocollen en andere preventiemaatregelen. 

Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders, opvoedingsverantwoordelijken en kinderen om maximum één hobby in groepsverband te kiezen. 

Jeugdwerk is in eerste instantie jeugdwerk, ook al vervult veel jeugdwerk ook een opvangfunctie voor ouders en opvangverantwoordelijken. Dit betekent dat kinderen buitenschoolse, voorschoolse en naschoolse opvang kunnen combineren met één vrije tijdsactiviteit zowel tijdens schoolweken als in de Krokusvakantie. 

Wanneer je (kind) in de krokusvakantie elke dag naar een jeugdwerk/ vrije tijdsactiviteit gaat, kan je dit dus ook combineren met opvang, maar niet met een tweede vrije tijdsactiviteit.  

13. Wat met het gebruik van Sportinfrastructuur? 

Dit kan nog steeds, al is het wel verplicht om alle activiteiten buiten te doen met een groep boven de 12 jaar. Bij een groep tot en met 12 is het sterk aangeraden zo veel mogelijk buiten te doen. In het bijzonder als het om intensieve of sportactiviteiten gaat. Als je toch een binnenruimte nodig hebt (of sanitair), kan je steeds samenwerken met andere partners om de juiste ruimte te vinden in je buurt. 

Je vindt hierover ook tips op onze pagina Virus Buiten Spel. We raden je wel steeds aan om toestemming te vragen aan je lokale overheid.   

14. Wat met terugbetaling van activiteiten nu kinderen en jongeren moeten kiezen? 

 • Dit is altijd een lastige kwestie, enerzijds zit jouw organisatie in financieel lastige papieren wanneer annulaties moeten worden doorgevoerd, anderzijds zijn er ook heel wat ouders, opvoedingsverantwoordelijken en jongeren zelf die financieel het water aan de lippen hebben. Bekijk daarom of je met je deelnemers kunt afspreken om hun deelnameprijs nu niet terug te betalen, in ruil voor een voucher voor latere werking. Als dat niet kan of niet evident is, kan je over andere oplossingen in gesprek gaan, zoals over (gedeeltelijke) solidariteitsbetuigingen mbv. Gedeeltelijke of geen terugbetalingen. Weet wel dat je in principe juridisch verplicht bent om terug te betalen indien er geen andere oplossing gevonden kan worden. 
 • Specifiek voor de organisaties die vouchers hebben uitgedeeld of nog zullen uitdelen ikv. Pakketreizen; weet dat deze vouchers een jaar gelden en indien de einddatum nadert, een terugbetaling gevraagd kan worden. Als organisatie heb je dan wel 6 maanden tijd om dit bedrag terug te betalen. Tenzij het over een concrete reisannulatie gaat die gemaakt was met een voucher; dan moet je als organisatie in principe binnen 14 dagen terugbetalen. Voor alle duidelijkheid; Sinds 20 juni 2020 mag je nog steeds vouchers uitdelen, maar zijn je deelnemers niet verplicht om deze te aanvaarden, en kunnen ze dus ook rechtstreekse uitbetaling vragen. Meer over pakketreizen kan je terugvinden bij de geldende maatregelen.

15. Hoeveel begeleiding mag er aanwezig zijn? Mogen zij aanbod combineren?

Er is geen maximum aantal begeleiding vastgelegd bij de groepen van 10 of 25 deelnemers. Ga hier echter met gezond verstand mee om: zet het minimum aantal begeleiding in dat je nodig hebt om kwalitatief je activiteiten te kunnen doen. 

Vraag maximaal ook aan je begeleiding (dus ook je vrijwilligers) om hun activiteiten te beperken als ze een activiteit begeleiden. Als je werking onmogelijk kwalitatief gehouden kan worden door een gebrek aan begeleiding in dit geval, kan je oplossingen zoeken, maar beperk ook dan maximaal het aantal groepen en activiteiten die een begeleider combineert. Uiteraard draagt een begeleider altijd een mondmasker, en wordt altijd afstand gehouden. 

16. Voor welke periode gelden deze maatregelen? 

De maatregelen zijn geldig vanaf maandag 1 februari. Wanneer er opnieuw andere maatregelen mogelijk zijn, of nodig zijn, hangt af van de virologische evolutie. De cijfers en huidige maatregelen worden tussentijds geëvolueerd en indien nodig bijgesteld (dat kan dus zowel in positieve als negatieve zin zijn)... 

We vragen hierbij aan het beleid om rekening te houden met de tijd die nodig is om te kunnen schakelen als organisatie, met minstens een maand van tevoren uitsluitsel, maar dat is niet altijd mogelijk door de snel veranderende situatie. De krokusvakantie start vanaf zaterdag 13/2 en geldt tot zondag 21/2. 

17. Mogen twee aparte groepen op 1 terrein of in 1 lokaal/ruimte (voor groepen tot en met 12)? 

 • Buiten kan dit, als er genoeg afstand is tussen de groepen.
 • Vermijd verschillende groepen in te kleine binnenruimtes (binnen werken kan alleen bij een groep tot en met 12, en ook bij hen heeft buiten werken de voorkeur). Heb je veel ruimte waarbij voldoende afstand binnen de groep en t.a.v. een andere groep kan dan kunnen meerdere groepen in dezelfde ruimte, maar vermijd alle contact, ook bij verplaatsen naar binnen/buiten, naar sanitair etc. 
  Als je een tekort hebt aan ruimtes, overdekking (zoals tenten of shelters) of andere oplossingen, neem dan zeker contact op met je lokale bestuur om te kijken of er bijkomende ruimtes beschikbaar zijn, of kijk bv. naar een samenwerking met een school. Informatie hierover vind je op onze pagina Virus Buiten Spel.
 • Als je geen oplossing vindt: Je kan met twee groepen in één ruimte werken/activiteiten (tegelijk) houden als je de twee groepen goed kunt scheiden (ze hebben geen contact met elkaar, komen op een apart moment binnen enz.). Let extra op verluchting en de hygiënemaatregelen. 

18. Wat gebeurt er in geval van een besmetting? 

In samenwerking met ons departement Cultuur, Jeugd, Media werd een nieuwe noodprocedure opgesteld. Die kan je hier terug vinden. Als je inspiratie kunt gebruiken voor het opstellen van communicatie, kan je gaan kijken bij onze bijlagen voor de brieven van onderwijs. 

19. Mag ik buiten het jeugdwerk met vrienden samen komen? *update 01/02

 Voor de niet-georganiseerde vrije tijd blijft het samenscholingsverbod gelden en mag je buiten met max. 4 personen afspreken.
-12 jarigen worden niet meegeteld in het max. van 4 personen in de buitenruimte. Pas op, zij tellen wel mee voor het bepalen van je knuffelcontacten.

20. Het aanduiden van een corona-coördinator wat wil dat juist zeggen? 

Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per activiteit en communiceert deze ook duidelijk op de website (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen). 
De coörona- coördinator is steeds beschikbaar, is op de hoogte van de maatregelen en brengt deze mee over op begeleiding, deelnemers, ouders etc. Dit kan dezelfde persoon zijn over verschillende activiteiten heen maar dan zorg je ervoor dat deze persoon steeds op de hoogte is van alles en ook beschikbaar is als aanspreekpunt. 

Wanneer één van je deelnemers of begeleiding besmet blijkt, zal contact opgenomen worden met je organisatie om de juiste stappen te nemen via de corona-coördinator.
Vraag zeker ook aan de ouders of opvoedingsverantwoordelijke van de deelnemer of de begeleider zelf om je op de hoogte te houden van een eventuele testing en de informatie die de arts in kwestie meegeeft. Zorg dat je corona-coördinator op de hoogte is en alle nodige aanwezigheidsinformatie bij de hand heeft wanneer hij/zij gecontacteerd wordt door het tracingcentrum. 

21. Mogen, moeten of kunnen we ook kinderen tot 12 jaar vragen om een mondmasker te dragen? 

Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of ook kinderen jonger dan 12 jaar-12 mondmaskers moeten dragen in bepaalde situaties. Momenteel wordt het niet vanuit de federale overheid opgelegd, noch aanbevolen. Hier en daar wordt er wel in scholen en/of ziekenhuizen gevraagd dit als voorzorgsmaatregel te nemen. Als je ervoor zou kiezen dit te vragen, weeg dan goed de voor- en de nadelen tegenover elkaar af, weet dat wat je vraagt zeker niet verplicht noch aanbevolen wordt door overheid of ons, en denk zeker ook na of het in elke situatie wenselijk is. 

Aandachtspunten om mee te nemen: 

 • Mimiek en het ‘zien’ van emoties is heel belangrijk voor kinderen en jongeren en in het bijzonder voor jonge kinderen. 
 • Mondmaskers zijn pas ‘effectief’ als ze correct worden gedragen, dat is niet evident bij kinderen. 
 • Mondmaskers kunnen een beklemmend gevoel geven voor kinderen.
 • Het is geen verplichting, door het toch op te leggen kies je ervoor om strenger te handelen dan nodig. 
 • Wees je ook bewust van je impact op de perceptie die je creëert voor andere activiteiten; als je op één plaats een masker moet dragen, is die andere activiteit dan wel veilig? 
In sommige situaties kan het wel een vraag zijn vanuit begeleiding, ouders of andere deelnemers om dit toch te vragen aan deelnemers en kan je dus ook zeker in gesprek gaan. Misschien voelen ouders of deelnemers zich veiliger, misschien zorgt het ervoor dat bepaalde kinderen wel kunnen/mogen komen als de hele groep een mondmasker draagt. 

Vraag dit dus nooit zonder er goed over na te denken en/of over in gesprek te gaan met deelnemers en/of begeleiders.