[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

werking vanaf 9/6

Op deze pagina vind je meer uitleg bij de regels van kracht vanaf 9 juni 2021.

1. Wat werd er beslist? 

Het overlegcomité besliste op 11 mei over een zomerplan dat uitgerold wordt in 4 stappen. Een eerste stap wordt genomen op 9 juni als 8 op de 10 kwetsbare personen (risicogroepen en 65+) beschermd zijn met een vaccin en het aantal bedden op intensieve zorgen de drempel van 500 of minder heeft gehaald. 

Op dat moment zijn volgende regels van toepassing.
De regels zijn van toepassing van 9 juni t.e.m. 24 juni. Vanaf 25 juni wordt overgeschakeld op een 2e stap, hierover vind je meer in de zomerregels

Georganiseerd vrije tijdsaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar 

 • Groepen van max. 50 personen excl. begeleiding binnen en buiten. 
 • Activiteiten gaan bij voorkeur buiten door.
 • Begeleiders respecteren regels van social distancing in mate van het mogelijke, in bijzonder het houden van afstand. Een mondmasker kan gebruikt worden wanneer afstand niet kan gegarandeerd worden. 
 • Overnachtingen zijn niet toegelaten

Georganiseerd vrije tijdsaanbod voor jongeren vanaf 13 

 • Groepen van max. 50 personen excl. begeleiding binnen en buiten. 
 • Activiteiten gaan bij voorkeur buiten door. 
 • Deelnemers vanaf 13 en begeleiders respecteren regels van social distancing in mate van het mogelijke, in bijzonder het houden van afstand. Een mondmasker kan gebruikt worden wanneer afstand niet kan gegarandeerd worden. 
 • Overnachtingen zijn niet toegelaten

Wat kan voor 18+?

De regels voor 18+ zijn gelijk aan deze voor 13+. 

Jeugdwelzijnswerk 

Jeugdwelzijnswerk blijft mogelijk volgens de voorwaarden die vastliggen in onderstaande draaiboeken.
In de FAQ's op de home pagina van de jeugdwerkregels vind je een antwoord op deze vragen:

1 hobby-aanbeveling

De 1 hobby aanbeveling is reeds vervallen op woensdag 12/05. 

Persbericht kabinet Dalle 2. FAQ's 

De FAQ's kan je terug vinden op de homepagina van de jeugdwerkregels.

Hou hierbij steeds rekening met het volgende: 

 • Het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels. 
 • De draagkracht van jullie vrijwilligers en collega’s: we zijn aan een (hele) lange marathon bezig. Dit vraagt enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie beslissen om aanbod alsnog te annuleren. Laat ons elkaar respecteren in de keuzes die we daarin maken. 

Welke maatregelen gelden voor groepen tot en met 12 jaar, hoe passen we ze toe? 

 A. Groepsgrootte 

 • Zowel buiten als binnen kan je werken met groepen van 50 personen
 • De groepen zijn exclusief begeleiding 

B. Mondmaskers
 • Als begeleiding bij een groep van kinderen tot en met 12 draag houd je afstand of draag je een mondmasker indien dit niet mogelijk is. Buiten en binnen. 
 • De kinderen zelf moeten geen afstand houden of mondmasker dragen. 

Welke maatregelen gelden voor groepen vanaf 13 jaar, hoe passen we ze toe? 

A. Groepsgrootte 

 • Zowel binnen als buiten kan je samen komen met groepen van 50 deelnemers. 
 • De groepen zijn exclusief begeleiding.

B. Mondmaskers 

 • Begeleiding en deelnemers vanaf 13 jaar houden afstand of dragen een mondmasker indien dit niet mogelijk is. Buiten en binnen.  


3. Praktische organisatie 

In dit deel gaan we net zoals in de zomer en in het najaar in op 4 zaken die handvaten bieden bij de organisatie van activiteiten. 

Hanteer onderstaande informatie als draaiboek bij het plannen en uitwerken van jouw activiteit. 

Wie kan deelnemen? 

Nog steeds is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen.
Momenteel gelden de jeugdwerkregels voor alle kinderen en jongeren.  

De manier waarop dit kan, verschilt minimaal naargelang de leeftijd (zie 'hoe organiseren')  maar verder blijven deze deelname voorwaarden van toepassing:  

 • Wie ziek is kan niet deelnemen. 
 • Wie tot de risicogroep behoort heeft toestemming nodig van ouders en/of huisarts om te kunnen deelnemen. 
Risicogroepen en ziek zijn 
Wat zijn de regels?

De deelname voorwaarden zijn: 

 • Wie ziek is (geen COVID) kan niet deelnemen 
 • Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode. 
 • Als organisator kan je deelnemers die symptomen vertonen bij aankomst of tijdens de activiteit (laten) verwijderen van de activiteit. Laat kinderen/jongeren pas opnieuw deelnemen aan je aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn.  
 • Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders. 
Wat betekent dit in de praktijk? 

Daarbij is het heel belangrijk dat je begeleiding, deelnemers en ouders goed informeert over de deelnamevoorwaarden. Wijs iedereen via de nodige communicatie daarbij op zijn/haar verantwoordelijkheden

  • Maak de symptomen die kunnen wijzen op Corona visueel zichtbaar voor de begeleiding en deelnemers en ouders of opvoedingsverantwoordelijk om op terug te vallen bij twijfel. 
  • Bezorg alle ouders van kinderen, jongeren en begeleiding de nodige informatie over risicogroepen en geef aan dat ze bij de huisarts terecht kunnen om te kijken of deelname mogelijk is. 
  • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts voor nodig is. Zie de bijlage ‘medische fiche’ voor meer informatie over de medische fiche.
  • Zorg voor communicatie en afspraken met ouders over het inschrijvingsgeld en eventuele terugbetalingen voor een activiteit/aanbod, als één keer of meermaals deelnemen niet kan. Hierover vind je meer info in de FAQ.
  • Hier kan je ondersteuning vinden over ‘hoe omgaan met ouders die niet akkoord gaan’. Probeer begrip te zoeken en praat eventueel met een brugfiguur zoals een vertrouwenspersoon.
  • Informeer begeleiders, deelnemers, ouders en opvoedingsverantwoordelijken over de stappen die worden genomen bij ziekte. Enerzijds ter informatie, anderzijds ook om hun rol hierin duidelijk te maken wanneer hun kind/jongere ziek is tijdens de werking, aanbod of activiteit.
  • Er zijn kinderen en jongeren met een beperking die ook deel uitmaken van risicogroepen, maar veel onder hen vallen hier niet onder. En omgekeerd: kinderen en jongeren zonder beperking kunnen deel uitmaken van de risicogroepen. Zorg dat je hier bijzondere aandacht voor hebt.
  • Ga na welke extra personen gelinkt zijn aan je werking: denk aan de eigenaar van je gebouw, werkmannen, personen van de stad of gemeente,… die tijdens je werking, aanbod of activiteit het terrein al dan niet betreden. Ga na hoe ze dit doen en onder welke omstandigheden. Houd zeker rekening met eventuele risicogroepen bij deze personen.  

  Tijdens de werking let je op volgende zaken 

  • Bij vermoeden van besmetting of het opmerken van een of meerdere van de symptomen: zorg dat deze persoon apart kan rusten, begeleid kan wachten om opgehaald te worden of naar huis gaat.
  • Maak een onderscheid tussen een gewone EHBO-tussenkomst bij kwetsuur, ongeval, medicatie en de te ondernemen stappen bij vermoedelijke besmetting. Voorzie daarom in elke groep iemand die de eerste zorgen (en indien van toepassing dagelijkse verzorging en ondersteuning) kan toedienen zodat hiervoor geen groepen dienen te worden doorbroken. Gewone EHBO-interventies kunnen in de groep gebeuren, hier dienen geen extra voorzorgsmaatregelen voor genomen te worden. Bij een vermoeden van besmetting zorg je voor strikte hygiënemaatregelen (beschermingsmateriaal: handschoenen, mondmasker of face shield) bij de persoon die de begeleiding van deze persoon doet en ontsmet het materiaal na elk gebruik. 

  Inclusieve werking 
  Wat zijn de regels?

  We blijven uitgaan van het principe: iedereen kan deelnemen, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan de activiteiten/aanbod dus open voor alle kinderen en jongeren. Hou daarbij ook altijd rekening met de draagkracht van de begeleidingsploeg.  

  Wat betekent dit in de praktijk? 

  • Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of ouders/opvoedingsverantwoordelijken en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren).
   Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zitten vaak vol ideeën voor oplossingen voor mogelijke drempels. Maak ook afspraken met ouders over proactief informeren over de veranderingen.
  • In sommige situaties zal voor de hieronder volgende maatregelen extra aandacht nodig zijn voor kinderen en jongeren met bijzondere noden en er zullen soms uitzonderingen nodig zijn. Ga hiervoor steeds in overleg met de huisarts, ouders en kind/jongere zelf om de situatie en mogelijkheden in te schatten. We proberen met zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan jeugdwerk te doen dit jaar, net als andere jaren, sluit dus niemand op voorhand uit. Er is veel mogelijk binnen de veiligheidsmaatregelen, kinderen en jongeren staan steeds centraal binnen het jeugdwerk.
  • Raadpleeg de website van je organisatie voor eventuele extra informatie of adviezen als je werkt met kinderen en jongeren met extra ondersteuningsnoden. Je kan ook altijd extra ondersteuning vinden bij Jeugdwerk voor Allen.  

  Aanwezigheidslijst, medische fiches en tracing
  Wat zijn de regels? 

  Ook administratief blijft het belangrijk om bepaalde zaken bij te houden.   

  Zorg voor volgende administratie: 

  • Het contactlogboek blijft belangrijk en bevat: 
    • Een overzicht van de deelnemers van de groep die effectief aanwezig waren op je activiteit = je aanwezigheidslijst. 
    • Een overzicht van contacten met personen van buiten de groep en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. 
    • Als je met meerdere groepen op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de groepen te mijden. Het geeft aan hoe elke groep zich verhoudt t.a.v. de andere groep. Bv.: werd er gebruik gemaakt van dezelfde ruimtes, hoe werden groepen gescheiden gehouden bv door wanden tussen groepen, circulatieplan... 
  • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen) 
  • Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per activiteit en communiceert deze ook duidelijk op de website (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen). 
  Wat betekent dit in de praktijk? 
  • Verzamel steeds de nodige gegevens en zorg ervoor dat die goed worden bijgehouden. Daarvoor kan je de documenten die hierboven werden voorzien gebruiken of zelf aan de slag gaan als je maar de nodige info hebt en bewaard. 
  • Hou deze gegevens min. tot 1 maand na de activiteit/aanbod kwijt. Als je nadien door de contacttracing wordt gecontacteerd kan je vlot meewerken aan de tracing. 
  • Informeer deelnemers en hun ouders/opvoedingsverantwoordelijken over het belang van het bijhouden en doorgeven van gegevens en contactlogboeken i.f.v. tracing indien nodig. Je vindt bijkomend materiaal bij bijlages hierboven.
  • Wijs een verantwoordelijke aan per groep om de administratie bij te houden en spreek deze verantwoordelijke er tijdens de werking op aan.  
  • Elke jeugdwerkorganisatie stelt een duidelijk aanspreekpunt aan op het niveau van de organisatie én van de activiteit = de corona-coördinator. Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon wordt kenbaar gemaakt op de website van de organisatie. 

  Hoe organiseer je aanbod/activiteiten dit werkjaar 

  Groepen 

  We spreken overal over groepen omdat ze binnen een groep geen onbeperkt contact kunnen hebben. 

  Wat zijn de regels? 

  Groepsgrootte 

  • Georganiseerd aanbod voor alle kinderen en jongere kan in groepen van max. 50 personen excl. begeleiding buiten en max. 50 personen excl. begeleiding binnen.  

  Locatie

  • Aanbod voor kinderen en jongeren kan zowel binnen als buiten doorgaan.
  • Voorkeur blijft natuurlijk op 'binnen' liggen gezien het virus daar minder kans krijgt.  

  Wat betekent dat in de praktijk? 
  • Communiceer duidelijk over hoe de activiteit/aanbod wordt georganiseerd, wat je van de deelnemers verwacht etc.: wie kan deelnemen, moeten ze inschrijven op voorhand,... 
  • Zitten er deelnemers van beide 'leeftijdscategorieën' in jouw groep dan hanteer je de 'strengste' regels. Er wordt dus niet meer met meerderheid of minderheid gewerkt.
  • Werk zo veel mogelijk met inschrijvingen vooraf, maar laat ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen wanneer dit kan. Zo blijf je ruimte bieden aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken voor wie vooraf inschrijven/plannen niet voor de hand liggend is. Houd wel steeds het max. aantal groepsdeelnemers strikt in het oog.
  • Binnen één groep kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren (bv. 2 groepen van 25 deelnemers tot en met 12 jaar in de buitenlucht).
  • Open jeugdwerk en pleinwerk is hierbij ook mogelijk, waarbij bij elke activiteit andere deelnemers aansluiten of nog niet alles op voorhand vastligt. Zorg er wel steeds voor dat de grens van 50 personen niet overschreden wordt per groep én je aandacht hebt voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken. 
  • Denk op voorhand ook bewust na over de haalbaarheid en meerwaarde van de activiteit die je organiseert. Je kan hiervoor ook terecht bij afspraken gemaakt door je organisatie of koepel. Elke keuze om al dan niet te organiseren nemen jullie in functie van jullie deelnemers én jullie eigen draagkracht. Elke keuze wordt gerespecteerd.
  • Communiceer duidelijk (visueel en mondeling) over de groepen en hoe jullie deze gaan opdelen, wat de praktische maatregelen zullen zijn,... 
    • Hoe zal dit verlopen tijdens de activiteit/aanbod? 
    • Welke gevolgen heeft dit voor de voorbereidingen: inschrijvingen, opbouw, … 
    • Wees zeer duidelijk: alle maatregelen gelden ook voor de begeleiding, ook voor en na de activiteit/aanbod. Je houdt je mondmasker dus aan wanneer dat tijdens de activiteit ook nodig is. 
  • Hou rekening met de maatregelen bij de voorbereiding van je activiteit/aanbod.  

  Infrastructuur

  • Meerdere groepen kunnen tegelijkertijd op 1 terrein of in 1 ruimte aanwezig zijn maar houd daarbij rekening met het feit dat de groepen nooit contact mogen hebben met elkaar en dat een groep ook voldoende ruimte moet hebben om de individuele deelnemers voldoende ruimte te bieden. Sardientjes in een kleine ruimte is momenteel een heel slecht idee. 
   Denk bv. na over hoe er gecirculeerd wordt op het terrein, in de ruimte, naar en van het sanitair, denk ook na aan fysieke afbakening van de groepen door linten, wanden... 
  • Sanitaire ruimte kan door deelnemers van 1 groep samen gebruikt worden. Moet deze ruimte ook door een andere groep gebruikt worden houdt dan rekening met voldoende handhygiëne, tussentijds verluchten en regelmatig poetsen van de conctactoppervlakken. 

  Materiaal 

  • Kies bij deelnemers tot 12 jaar voor activiteiten waarbij je zo weinig mogelijk materiaal doorgeeft binnen de groep. Kies bij voorkeur materiaal per deelnemer. 
  • Bij deelnemers vanaf 13 wordt geen materiaal doorgegeven, moet dit toch gebeuren, ontsmet het dan tussen de deelnemers. 
  • Wanneer materiaal drie uur ongebruikt blijft, hoeft het niet ontsmet te worden.

  Wat als iemand ziek wordt
  Wat zijn de regels? 

  Ook tijdens het werkjaar kunnen er kinderen en jongeren ziek worden of symptomen vertonen die doen denken aan corona. Uiteraard blijft gelden dat kinderen en jongeren die ziek zijn sowieso niet deelnemen aan de activiteit/aanbod. Communiceer ook duidelijk over de symptomen en geef ook aan dat kinderen die ziektesymptomen vertonen, niet welkom zijn op het aanbod.

  Wat betekent dat in de praktijk? 

  Als er een kind of jongere ziek wordt tijdens de activiteit/aanbod, ga je als volgt te werk:  

  • Verwijder de zieke persoon van je aanbod: laat een ouder of opvoedingsverantwoordelijke de deelnemer ophalen. Kan dit niet onmiddellijk, zorg er dan voor dat deze persoon in tussentijd op een rustige plaats apart kan zitten en met de nodige begeleiding opgevangen wordt of kan rusten. Hou er rekening mee dat je kinderen en jongeren die zelf naar de activiteit/aanbod gekomen zijn, zieker kunnen worden op de terugtocht naar huis en overweeg dus goed of de persoon zelf thuis raakt of er best iemand van het thuisfront gebeld wordt.
  • Of een deelnemer onmiddellijk moet getest worden, wat de gevolgen zijn van een negatieve of een positieve test voor de anderen in de groep is op dit moment afhankelijk van verschillende factoren. 
    • Leeftijd van de geteste persoon en de andere deelnemers  
    • Of er sprake is van hoog risicocontacten of niet 
    • Of de persoon symptomen vertoont of niet
  • Je kan de noodprocedure hier terug vinden op de website van ons departement jeugd en bij onze bijlages voor een stroomdiagram.
  • Vraag sowieso aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken om alert te zijn voor symptomen. Je kan de procedures voor kinderen terugvinden op de website van Sciensano. 

  Bereid iedereen zo goed mogelijk voor op de situatie ‘wat met een zieke deelnemer tijdens het aanbod’, doe dit door volgende zaken in je voorbereiding te bespreken en op te nemen. Belangrijk daarbij dat je een aantal zaken reeds voorbereidt: 

  • Informeer deelnemers, begeleiders en ouders/opvoedingsverantwoordelijken over de stappen bij een zieke deelnemer en ieders rol daarin. Wat bij vroegtijdige stopzetting, wat als je kind ziek wordt, laat een ziek kind niet deelnemen,… 
  • Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke groep die in geval van een zieke persoon de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Zorg voor gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon. 
  • Je vindt ondersteuning voor mogelijke communicaties bij onze bijlages.
  • Breid de EHBO uit met volgende zaken: 
    • MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier wegwerp) steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger. 
    • AAN TE RADEN: face shields (indien nodig) contactloze thermometer, afzonderlijke EHBO-koffers per bubbel 
  • Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. 
  • Externe en interne communicatie: wanneer je een vermoedelijke besmetting op je activiteit/aanbod hebt, ben je best ook voorbereid m.b.t. communicatie (je kan inspiratie vinden in deze brieven): 
    • Hoe ga je om met vragen vanuit de deelnemers? 
    • Communiceer je naar ouders en hoe? 
    • Communicatie naar je jeugddienst of koepel? 
    • Bespreek vooraf met de begeleidingsploeg hoe je omgaat met de vragen van andere kinderen en jongeren wanneer een eventuele besmetting wordt vastgesteld. Bespreek hoe je hen hiervan op de hoogte brengt, bereid antwoorden voor op hun vragen, … 
    • Bewaak bij communicatie steeds de aandacht voor privacy en geef dit ook op voorhand mee aan ouders. Zorg dat je begeleiders ook op de hoogte zijn van de privacyregels.   

  Communicatie 

  Het is belangrijk dat alle deelnemers aan de activiteit/aanbod en ook alle betrokken actoren zoals ouders of opvoedingsverantwoordelijken goed weten welke maatregelen van toepassing zijn op de activiteit/aanbod, wat dit inhoudt voor hen, voor hun kinderen,… Zorg voor goede communicatie als onderdeel van je voorbereiding. Zorg dat iedereen die ook maar een beetje (kan) betrokken zijn op jouw werking weet: 

  • Welke maatregelen van toepassing zijn: organisatorisch, hygiënisch, … 
  • Wat de deelname voorwaarden zijn.  
  • Hoe de groepen zijn ingedeeld en hoe dit praktisch verloopt op het terrein. 
  • Hoe men zich als ‘externe’; ouder, buren, catering, poetshulp… verhoudt t.a.v. het aanbod. 

  Neem daarnaast ook de pictogrammen op in je communicatie om zaken duidelijk te maken. 

  Hoe zit dat met hygiëne?

  Persoonlijke hygiëne
  Wat zijn de regels? 

  Het bewaken van persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk tijdens alle activiteiten en aanbod. 

  Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de ellenboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. 

  Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk. 

  Wat betekent dat in de praktijk? 

  Handhygiëne 

  • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit (en blok), voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes, bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten/aanbod en bij aankomst op de activiteit/aanbod, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek. 
   • Ondersteun en informeer begeleiders hieromtrent bv. aan de hand van een filmpje vooraf mét richtlijnen over hoe je handen kunt wassen. Uiteraard houdt dit bij de kleine kinderen ook contact in om de handen goed te wassen, dit kan binnen de groep tot en met 12 jaar. 
    gebruik ook gerust het materiaal uit deze campagne: Handjes wassen met handige hans: hoe en wanneer 
   • Het kan helpen om een verantwoordelijke aan te duiden die extra aandacht vestigt op alle hygiënemaatregelen binnen één groep.
  • Bereid je infrastructuur en materiaal voor op deze extra handhygiëne 
    • Zorg eventueel voor extra plaatsen om de handen te wassen zodat dit zo vlot mogelijk verloopt. 
    • Voorzie bij het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten/aanbod dat handen gewassen of ontsmet kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden. 
    • Water en zeep is in principe voldoende. Je kan ook gebruik maken van stilstaand water (bv. in een kuipje) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. 
    • Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen. Afdrogen doe je met wegwerpdoekjes of papier. Geen handdoeken dus.

  Hygiëne bij intens contact 

  • Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen aangezien je daarbij zo veel mogelijk afstand houdt. Insmeren en schminken bij –12-jarigen kan indien nodig. 
  • In functie van wondverzorging is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen m.b.t. handhygiëne zowel bij patiënt als verzorger. De begeleiding draagt altijd een mondmasker. 
  • Uiteraard kan aanraken indien nodig in noodsituaties. 

  Mondmaskers

  • Mondmaskers worden gedragen door alle deelnemers die ouder zijn dan 12 jaar wanneer afstand niet bewaard kan worden. Mondmaskers kunnen uit voor activiteiten met hoge intensiteit zoals sporten, intensief spel. 
  • Mondmaskers worden gedragen door alle begeleiding wanneer afstand houden niet mogelijk is. 
  • Voorzie een moment over hoe je correct een mondmasker kunt gebruiken voor zowel begeleiding als deelnemers en informeer duidelijk wanneer dit al dan niet nodig is. Zorg dat ook de ouders en opvoedingsverantwoordelijken dit meekrijgen in de communicatie.
  • Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of ook kinderen -12 mondmaskers moeten dragen in bepaalde situaties. Binnen het jeugdwerk moet dit niet. Je vindt hierover een FAQ op de homepagina van de jeugdwerkregels.

  Hoesten en papieren zakdoeken 

  • Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefst te openen zonder ‘handcontact’) voor de vuile zakdoeken. Spreek hiervoor eventueel goed af met de gemeente of de eventuele uitbater of eigenaar van je locatie. 
  • Voorzie zelf voldoende papieren zakdoeken of laat deelnemers dit zelf voorzien MAAR zorg er vooral voor dat deze steeds ter beschikking zijn per groep. 
  • Informeer begeleiders over het belang van hoesten in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoeken en hun pedagogische rol hierin.

  Hygiëne bij maaltijden 

  Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel maar handhygiëne is cruciaal om de risico’s te beperken. 

  • Goede handhygiëne maakt samen koken met kinderen en jongeren mogelijk. 
  • We adviseren het gebruik van mondmaskers bij het meer intensieve kookwerk (het maken van fruitsla of salade, bakken,...). 
  • Het afwassen van kookinstrumenten kan gewoon met water en afwasmiddel.

  Voorzie extra hygiënisch materiaal 

  • Handgels en zeep 
  • Papieren zakdoeken + afgesloten vuilnisbakken 
  • Mondmaskers 
    • Enerzijds heb je de persoonlijke maskers voor +12 die iedere persoon zelf voorziet. Als je een langere activiteit/aanbod houdt, houd je ook rekening met meerdere maskers. 
    • Daarnaast kunnen extra maskers voorzien worden (soort van reserve) bv. ook voor EHBO, of kinderen die geen maskers (meer) hebben. Vraag aan ouders wie er eventueel maskers kan maken ook voor andere kinderen.
  •  Papieren handdoeken 
  • Reinigingsproducten 
  • Handschoenen 

  Communicatie omtrent hygiëne 

  • Zorg zeker voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen, gebruik het aangeboden materiaal.
  • Zorg voor communicatie naar ouders over de maatregelen en welk materiaal door jullie voorzien zal zijn, en waarvoor ze zelf moeten zorgen: bv. een eigen mondmasker. 

  Infrastructuur
  Wat zijn de regels

  Activiteiten kunnen zowel binnen als buiten doorgaan voor alle leeftijden. 
  Buiten blijft natuurlijk zoals voorheen ook de voorkeur omdat het virus daar nu eenmaal minder kansen krijgt. 

  Gaat je aanbod binnen door houdt dan extra rekening met maatregelen rond ventileren en verluchten. Zet ramen open of ik kiepstand tijdens de activiteit en voorzie tussendoor regelmatig een pauze om alles eens volop open te zetten in de lokalen. 

  Wat betekent het in de praktijk

  Tal van regels m.b.t. infrastructuur zijn van belang om besmetting te voorkomen, neem hierbij altijd de focus op ventileren en verluchten en het reinigen van contactoppervlakken. Bekijk ‘poetsen infrastructuur’

  • Zorg voor afspraken met gemeente, uitbaters, poetspersoneel en begeleiding over ventilatie van ruimtes: het is enorm belangrijk om regelmatig zeer grondig te verluchten als je activiteit binnen doorgaat. Een co2meter is niet verplicht maar kan je wel een indicatie geven over wanneer je zeker moet verluchten als er één aanwezig is in de ruimte. Vraag je deelnemers eventueel om aangepaste kledij aan te doen als je weet dat het koud kan worden binnen door het regelmatige verluchten.
  • Contactoppervlakken worden regelmatiger gereinigd volgens de voorschriften.
  • Neem voor je activiteit/aanbod contact op met je (vrijwilligers)poetsploeg, het poetspersoneel van je locatie of je gemeente als zij het poetsen op zich nemen. Benadruk het belang van het poetsen van contactoppervlakken,  en regelmaat van poetsen. De uitbaters van infrastructuur hebben mogelijks ook afsrpaken. Stem hier dus zeker over af. 
  • Zorg voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen, maak gebruik van het bestaande materiaal en hang dit zichtbaar op (zie hierboven). 
  • Voorzie de nodige middelen om te kunnen reinigen. Hou hierbij rekening met wegwerp en/of mogelijkheid om de materialen etc. na gebruik te wassen en/of koken in functie van ontsmetting.  

  Materiaal
  Wat zijn de regels? 

  Als je materiaal doorgeeft, houdt ook dit een risico op besmetting in. Zorg dan ook voor aandacht voor al het materiaal waarvan jullie gebruik maken (van verkleedkleren tot sportmateriaal, muziekinstrumenten, tot spelmateriaal). Gebruik de richtlijnen ‘poetsen materiaal'.

  • Bij deelnemers tot en met 12 jaar kan materiaal worden doorgeven al vraagt men hier ook om dit te vermijden waar mogelijk en eventueel gebruik te maken van individueel materiaal. 
  • Bij deelnemers van 13 kan materiaal niet worden doorgegeven zonder ontsmetting of ongebruikt laten (zie hieronder).
  Wat betekent het in de praktijk? 
  • Voorzie met je organisatie dat materiaal tussen verschillende groepen (bij tot en met 12 jaar) of individuele deelnemers binnen een groep (bij 13 tot en met 18 jaar) niet of minimaal moet worden uitgewisseld. Dit geldt voor sportmateriaal, muziekinstrumenten, verkleedmateriaal, materiaalkoffers, knutselgerief, klimgerief enz. 
  • Kies bij voorkeur voor activiteiten, aanbod waarbij materiaal niet wordt doorgegeven. 
  • Als materiaal door verschillende groepen (tot en met 12 jaar) /individuen 13 tem. 18 jaar)  gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:
    • Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk. 
    • Is er tijd tussen 2 groepen dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt. 
  • Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke groep is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen. 

  Welke activiteiten mag je doen? 

  Openlucht
  Wat zijn de regels? 

  Aanbod kan voor alle leeftijden binnen en buiten doorgaan maar aanbod in de buitenlucht draagt nog steeds de voorkeur. 

  Wat betekent dat in de praktijk? 

  • Bespreek met de gemeente, de eventuele eigenaar van je terrein of uitbater of er extra speelweides of bos gebruikt kan worden om maximaal gebruik te maken van de buitenruimte. 
  • De maximale capaciteit van terrein, sanitaire infrastructuur en locatie wordt ingezet.
  • Pas je programma van activiteiten aan om zo veel mogelijk in de openlucht te doen. Een overdekte buitenruimte kan ook (zie hieronder over tenten en shelters). 
  • Bespreek steeds goed met de begeleiding uit andere groepen welke ruimtes/locaties jullie wanneer gaan gebruiken om contact te vermijden. 
  • Shelters en tenten kunnen een oplossing bieden voor uitbreiding van overdekte buitenruimte. Conform de regelgeving die bij sport werd bepaald kan dit wel enkel wanneer min. 4 zijden van de shelter of tent open blijven. 
  • Maak je met een groep gebruik van de binnenruimte voorzie dan zo veel mogelijk ventilatie tijdens de activiteit en extra in de pauze. Een co2-meter is niet verplicht, maar als er één aanwezig is in de ruimte, kan deze je een idee geven van wanneer je zéker moet ventileren.

  Uitstappen 

  Uitstappen naar alle plekken die open zijn volgens de geldende regels zoals dierenparken, museau enz. kunnen. Ze zijn op dit moment niet evident om te organiseren maar zijn dus zeker wel toegestaan indien je deze volledig veilig volgens de regels van de maatschappij kunt organiseren (let in het bijzonder op toegestane groepsgroottes binnen een bepaalde plek en het vervoer ernaartoe).

  Let er daarnaast voor je gewone activiteiten op om zoveel mogelijk op je eigen locaties/terreinen te blijven (die plek kan wisselen tussen verschillende activiteiten) en stem af met je lokaal bestuur als je de publieke ruimte gebruikt.

  Let op het volgende bij eventuele uitstappen:

  • je in groep verplaatsen kan en mag, maar wanneer je bv gebruik maakt van het openbaar vervoer, verhoog je de druk op die lijn direct door bv met 50 kinderen of jongeren op te stappen. Heb begrip voor de chauffeurs van de lijn indien zij de veiligheid op het vervoer daarmee niet gegarandeerd zien. Ga vooraf even na bij de lijn of het kan/mag voor je zomaar aan een halte gaat staan. 
  • je kan een privébus inleggen, hou daarbij wel rekening met afstand of gebruik van mondmaskers. 2 groepen kunnen in principe op 1 bus, maar dan moet er voldoende waarborg zijn dat ze niet in contact komen, voldoende gescheiden kunnen zitten etc. 
  • ook bij de 'organisatoren' van de uitstap (het dierenpark/museum....) moeten ze groepen kunnen en willen ontvangen. Je kan niet zomaar mixen met andere bezoekers, een grote groep zien rondlopen creeërt mss niet het gevoel dat de organisatoren willen... dus ook daar goed informeren wat kan en niet kan en welke regels je moet volgen. 

  Indien je je met de groep moet verplaatsen tijdens de activiteit in de publieke ruimte, dan kan dit volgens de groepsgroottes die van toepassing zijn maar hou wel rekening met feit dat dit voor sommige mensen niet duidelijk is dat dit toegestaan is voor jeugdwerk. Probeer dus toch wat afstand te bewaren t.a.v. elkaar, hou rekening met andere gebruikers van de openbare ruimte etc. 

  Overnachten

  Overnachtingen zijn voorlopig NIET mogelijk. Voor de mogelijkheden in de zomer, kijk je naar de zomerregels

  Internationaal

  Het reisverbod werd opgeheven, maar belangrijk is dat je bij planning steeds let op de maatregelen die gelden in het land van bestemming (zowel bij vertrek als bij terugkeer). We houden de komende tijd ook de ontwikkeling van de Europese regelgeving in de gaten.

  Externen
  Wat zijn de regels? 

  Beperk contacten met externen zo veel mogelijk tijdens de werking. Contacten met externen kunnen alleen met essentiële derden (denk aan lesgevers, workshopgevers, begeleiding,..), en mits het nemen van alle maatregelen die in de samenleving gelden (mondmaskers, hygiëne, afstand houden enz.).

  Wat betekent dat in de praktijk? 

  • Denk goed na over breng- en afhaalmomenten met ouders: 
     • Verschillende timing
     • Drive through 
     • Verschillende afhaalpunten,… 
     • Ouders dragen hun mondmasker
  • Maak goede afspraken met de klusjesdienst, de poetsdienst, leveranciers over wanneer ze best kunnen komen (liefst buiten de uren van je werking), hoe ze toegang kunnen krijgen…. 

  Eten en drinken
  Wat zijn de regels? 

  • Eten en drinken kan, hou er rekening mee dat wie samen eet vaak gezien wordt als hoogrisicocontact bij eventuele tracing wanneer iemand besmet zou zijn. Hou de groepjes die samen eten in de mate van het mogelijke kleiner of laat elk kind/jongere wat meer afstand houden om de eventuele impact bij besmetting te verkleinen. 
  • Bij groepen jonger dan 12 kan er samen worden gegeten zonder specifiek afstand tussen deelnemers te voorzien. Wel is het belangrijk om als begeleider afstand t.a.v. de deelnemers te garanderen indien je mee-eet. Eet je niet mee maar houd je toezicht, houd dan in de mate van het mogelijke afstand en houd steeds je mondmasker aan.
  • Bij groepen ouder dan 12 houd je afstand tussen alle deelnemers en begeleiding door bv geschrankt te zitten. De min. afstand van 1,5m moet gegarandeerd worden. Let hierbij sterk op dat er zeer veilig wordt omgegaan met opscheppen van eten, dat bestek niet wordt doorgegeven en er voldoende afstand wordt gehouden tijdens het eten.