[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

werking vanaf 29/10

1. Basisinfo

Op dinsdag 27/10, werden beslissingen genomen over de nieuwe maatregelen voor jeugdwerk aanbod. De nieuwe regels gelden vanaf dinsdagnacht 28/10, 00u00.

Tot maandag 1/3 blijven de huidige jeugdwerkregels gelden, tenzij het overlegcomité eerder tussentijdse versoepelingen voor het jeugdwerk aankondigt.

Wat werd er beslist? 

 • Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan. Iedereen geboren in 2008 of later kan dus wél nog aan activiteiten deelnemen. We beschrijven deze activiteiten in dit document.
 • Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan voor alle leeftijden onder de afspraken die in mei geldend waren (o.a. groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken, vindplaatgericht werken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Lees alle richtlijnen op de website van het departement CJM. 
 • Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren van alle leeftijden blijft ook open. Ook hierover wordt naar analogie met het draaiboek in mei zo snel mogelijk een nieuwe versie verspreid. Zie link. 
We verzamelen in dit document de basismaatregels voor de activiteiten die dus wél nog kunnen voor -12 vanaf woensdag 29/10. Deze wijken niet sterk af van de werking voor -12 bij de verschillende kleurencodes, met belangrijke opmerking dat begeleiding altijd een mondmasker draagt. We gaan hieronder kort in op de voornaamste maatregels voor ‘wie mag deelnemen’, ‘hoe organiseer je aanbod/activiteiten dit werkjaar’, ‘hoe zit dat met hygiëne’ en ‘welke activiteiten mag je doen’. 

Enorm veel succes. Samen maken we veilig en verantwoordelijk ademruimte mogelijk voor kinderen, en jongeren.  

2. Wie mag deelnemen? 

Wie ziek is kan niet deelnemen

Zieke kinderen of begeleiders kunnen niet deelnemen aan een aanbod. Los van de covid-symptomen, laat je kinderen of begeleiding die zich niet goed voelen maar geen covid- symptomen hebben ook niet deelnemen aan het aanbod. 

Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod. 

Informeer ouders hier goed over, maak hen duidelijk dat ze hier een belangrijke verantwoordelijkheid in op te nemen hebben en dat men bij eventuele ontwikkeling van ziektesymptomen in de mogelijkheid moet zijn het kind zo snel mogelijk op te halen van het aanbod. Laat kinderen die symptomen ontwikkelden en van het aanbod werden verwijderd, niet opnieuw deelnemen tot de symptomen zijn verdwenen. 

Wie tot de risicogroep behoort, heeft toestemming nodig van ouders en/of huisarts om te kunnen deelnemen. 

Kinderen en begeleiders die tot de risicogroep behoren, kunnen enkel deelnemen aan het aanbod als ze hiervoor van de ouders of huisarts toestemming krijgen. 

Om te weten of iemand tot de risicogroep behoort, kunnen ouders (al dan niet in overleg met de huisarts) beroep doen op deze lijst. 

Ga bij twijfel het gesprek aan met ouders. Moet je iemand weigeren en verloopt dit proces moeilijk kan je ook zeker van deze brief gebruik maken.  

Aanbod kan enkel voor -12 jaar.  

Op dit moment (vanaf donderdag 29/10) kan er enkel aanbod worden georganiseerd voor -12 jarigen. Momenteel is nog niet duidelijk tot wanneer dit zal gelden. 

Concreet kan werking dus enkel voor kinderen geboren in 2008 of later.

Inclusieve werking 

We blijven uitgaan van het principe: iedereen kan deelnemen, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan de activiteiten/aanbod dus open voor alle kinderen en jongeren. 

Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of ouders/opvoedingsverantwoordelijken en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren). Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zitten vaak vol ideeën voor oplossingen voor mogelijke drempels. Maak ook afspraken met ouders over proactief informeren over de veranderingen.

Begeleiding 

Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk.
Natuurlijk moet een EHBO ingreep nog steeds kunnen. Let daarbij op bescherming met min. het mondmasker en extra handhygiëne etc.  

Aanwezigheidslijst, medische fiches en tracing

Ook administratief blijft het belangrijk om bepaalde zaken bij te houden.   

Het contactlogboek blijft belangrijk. Dit contactlogboek bevat: 

 • Een overzicht van de deelnemers van de groep = je aanwezigheidslijst. 
 • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. 
 • Als je met meerdere groepen op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels. Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting). 
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen) 
De gegevens blijven relevant wanneer zou blijken dat iemand besmet is tijdens of na je aanbod. Je kan ouders informeren over het waarom van deze gegevens via deze brief.  

3. Hoe organiseer je aanbod/activiteiten dit werkjaar 

Groepen 

De activiteiten kunnen georganiseerd worden voor groepen van 50 personen, zowel binnen als buiten (incl. begeleiding). We noemen alle groepen een 'groep', onafhankelijk van social distancing. De kinderen van een groep hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Begeleiding beperkt contact met kinderen en de andere begeleiding. 

 • Werk zo veel mogelijk met inschrijvingen vooraf, maar laat ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen. 
 • Communiceer zeker ook duidelijk over hoe de activiteit/aanbod wordt georganiseerd, wat je van de deelnemers verwacht etc. 
 • Binnen één groep kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren (bv. 2 groepen van in totaal 10 personen: zij kunnen apart spelen maar ook samen, afh. van hun leeftijd met of zonder social distance). 
 • De leeftijdsgrens ligt op 12 jaar. Daarom wordt ervoor gekozen om te werken met geboortejaren. De categorie -12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2008 of later. De categorie +12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2007 of vroeger.
 • Open jeugdwerk en pleinwerk is hierbij ook mogelijk, waarbij bij elke activiteit andere deelnemers aansluiten of nog niet alles op voorhand vastligt. Zorg er wel steeds voor dat de grens van 50 personen niet overschreden wordt per groep én je aandacht hebt voor de aanwezigheidslijsten en contactlogboeken. 
 • Denk op voorhand ook bewust na over de haalbaarheid en meerwaarde van de activiteit die je organiseert. Je kan hiervoor ook terecht bij afspraken gemaakt door je organisatie of koepel. 
 • Communiceer duidelijk (visueel en mondeling) over de groepen en hoe jullie deze gaan opdelen, wat de praktische maatregelen zullen zijn,... 
   • Hoe zal dit verlopen tijdens de activiteit/aanbod? 
   • Welke gevolgen heeft dit voor de voorbereidingen: inschrijvingen, opbouw, … 
   • Wees zeer duidelijk: alle maatregelen gelden ook voor de begeleiding, ook voor en na de activiteit/aanbod. Je houdt je mondmasker dus altijd aan. 
 • Hou rekening met de maatregelen bij de voorbereiding van je activiteit/aanbod.  

Wat als iemand ziek wordt

Laat zieke kinderen en deelnemers (begeleiding inclusief) de activiteit altijd verlaten, zoals hierboven toegelicht.   

 • Laat een deelnemer met covid- symptomen niet terugkeren naar het aanbod tenzij een test werd uitgevoerd en negatief bleek en men opnieuw gezond is. 
 • Laat een deelnemer met andere symptomen (niet covid) pas opnieuw deelnemen wanneer deze opnieuw gezond is. 
 • Als blijkt dat een deelnemer een test nodig heeft, vraag de deelnemer dan je organisatie op de hoogte te houden van het testresultaat.
 • Als deze test positief blijkt, is het belangrijk dat de ouders de huisarts vragen wat de procedure is die voor de groep waaraan het kind deelnam van toepassing is.  Je onderneemt de stappen zoals deze door de huisarts/testcentrum of het contacttrace centrum worden aanbevolen. We kunnen hier geen eenduidige richtlijn geven omdat de te nemen stappen afhankelijk zijn van een aantal factoren:
   • leeftijd van besmette kind en de groep waarin deze zat
   • hoog of laag risico contacten
   • symptomen of geen symptomen
 • Communiceer als organisatie aan de ouders en opvoedingsverantwoordelijken wat gevraagd wordt (al dan niet testen of quarantaine volgens leeftijd, soort contact en symptomen). 
 • Vraag je sowieso aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken om alert te zijn voor symptomen. Je kan de procedures voor kinderen terugvinden op de website van Sciensano

Communicatie 

Het is belangrijk dat alle deelnemers aan de activiteit/aanbod en ook alle betrokken actoren zoals ouders of opvoedingsverantwoordelijke goed weten welke maatregelen van toepassing zijn op de activiteit/aanbod, wat dit inhoudt voor hen, voor hun kinderen, … Zorg voor goede communicatie als onderdeel van je voorbereiding. Zorg dat iedereen die ook maar een beetje (kan) betrokken zijn op jouw werking weet: 

 • Welke maatregelen van toepassing zijn: organisatorisch, hygiënisch, … 
 • Wat de deelname voorwaarden zijn.  
 • Hoe de groepen zijn ingedeeld en hoe dit praktisch verloopt op het terrein. 
 • Hoe men zich als ‘externe’; ouder, buren, catering, poetshulp… verhoudt t.a.v. het aanbod. 

Neem daarnaast ook de pictogrammen op in je communicatie om zaken duidelijk te maken. 

4 Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne

Het bewaken van persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk tijdens alle activiteiten en aanbod. 

Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de ellenboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. 

Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk. Natuurlijk moet een EHBO ingreep nog steeds kunnen. Let daarbij op bescherming met min. het mondmasker en extra handhygiëne etc.  

Infrastructuur

Niet alleen de persoonlijke hygiëne, ook die m.b.t. infrastructuur is van belang om besmetting te voorkomen, neem hierbij altijd de focus op contactoppervlakken. Bekijk ‘poetsen infrastructuur’

 • Contactoppervlakken worden regelmatiger gereinigd volgens de voorschriften.
 • Neem voor je activiteit/aanbod contact op met je (vrijwilligers)poetsploeg, het poetspersoneel van je locatie of je gemeente als zij het poetsen op zich nemen. Benadruk het belang van het poetsen van contactoppervlakken,  en regelmaat van poetsen. De uitbaters van infrastructuur hebben mogelijks ook afsrpaken. Stem hier dus zeker over af. 
 • Zorg ook voor afspraken met gemeente, uitbaters, poetspersoneel en begeleiding over ventilatie van ruimtes en het verdelen van sanitaire ruimtes per groep  
 • Zorg voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen, maak gebruik van het bestaande materiaal en hang dit zichtbaar op (zie hierboven). 
 • Voorzie de nodige middelen om te kunnen reinigen. Hou hierbij rekening met wegwerp en/of mogelijkheid om de materialen etc. na gebruik te wassen en/of koken in functie van ontsmetting.  

Materiaal

Naast de persoonlijke hygiëne en infrastructurele maatregelen, gaan we in op die voor materiaal. Als je materiaal doorgeeft, houdt ook dit een risico op besmetting in. Zorg dan ook voor aandacht voor al het materiaal waarvan jullie gebruik maken (van verkleedkleren tot sportmateriaal, muziekinstrumenten, tot spelmateriaal). Gebruik ‘poetsen materiaal'.

 • Voorzie met je organisatie indien mogelijk dat materiaal niet tussen groepen moet worden uitgewisseld. Dit geldt voor sportmateriaal, muziekinstrumenten, verkleedmateriaal, materiaalkoffers, knutselgerief, klimgerief enz. Waar je alles binnen één groep kunt houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden bij de groepen waarin iedereen jonger is dan 12 (behalve begeleiding).
 • Als materiaal door verschillende groepen gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:
   • Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk. 
   • Is er tijd tussen 2 groepen dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt. 
 • Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke groep is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen. 

5. Welke activiteiten mag je doen? 

Openlucht

 • Je kan binnen en buiten activiteiten doen maar zet in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, maak gebruik van je creativiteit om oplossingen te vinden. 
 • Bespreek steeds goed met de begeleiding uit andere groepen welke ruimtes/locaties jullie wanneer gaan gebruiken om contact te vermijden. 

Uitstappen 

Uitstappen zijn op dit moment niet mogelijk. Blijf zoveel mogelijk op je eigen locaties/terreinen en stem af met je lokaal bestuur als je de publieke ruimte gebruikt.

Overnachten

Overnachtingen zijn NIET mogelijk 

Internationaal

in de huidige situatie waarin ons land zich bevindt zijn buitenlandse reizen voor het jeugdwerk niet mogelijk. 

Externen

Externen worden zoveel mogelijk vermeden tijdens de werking. 

Denk dus goed na over breng en afhaalmomenten met ouders: 

    • Verschillende timing
    • Drive trough 
    • Verschillende afhaalpunten,… 
Maak goede afspraken met de klusjesdienst, de poetsdienst, leveranciers over wanneer ze best kunnen komen (liefst buiten de uren van je werking), hoe ze toegang kunnen krijgen…. 

Externe lesgevers kunnen maar moeten net zoals de begeleiding een mondmasker dragen en kunnen geen contact hebben met de deelnemers.