[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

Code Groen

Hoe organiseer je dit jeugdwerkjaar activiteiten als we ons in Code Groen bevinden? 

Inhoud


Draaiboek code groen

De groene code is de fase waarbij dichtst terugkeren naar de periode pre-corona, doch waakzaamheid is nog steeds geboden. Dat wil zeggen dat het virus onder controle is (er is een vaccin en/of groepsimmuniteit), gewone contacten zijn opnieuw mogelijk. Er blijft wel aandacht voor handhygiëne. 

Deze tabel kan je ook op A4 terugvinden rechts boven deze pagina. Je kan dat bestand downloaden en afprinten om dan op te hangen op de locatie van je activiteiten.

1. Voorbereiding

Geen leuke activiteit, atelier, workshop, jeugdhuisavond,… zonder sterke voorbereiding! Net als in de zomer van 2020 zal voor het werkjaar een stuk van de voorbereiding over veiligheid, regels en duidelijke afspraken gaan. Ook communicatie wordt belangrijker dan ooit. Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met jou in contact komt moet goed weten wat er voor, tijdens en na dit contact van hem of haar wordt verwacht. Dit draaiboek is er om je te helpen. 

1.1 Wie mag meedoen of meegaan? 

Alle werkingen voor ALLE leeftijden kunnen op hun normale manier weer worden opgestart en doorgaan. De aandacht voor zieke kinderen of jongeren blijft wel nodig maar er zijn geen specifieke deelname voorwaarden meer . Blijf ook hier zorgen voor goede communicatie over situaties waarin een kind toch niet kan deelnemen, over inschrijvingsgeld, over eventuele stappen als er iemand ziek wordt of wanneer je best thuis blijft. 

1.1.1 Risicogroepen en ziek zijn

 • Iedereen kan deelnemen aan je activiteit/aanbod. Ook voor kinderen, jongeren en begeleiding die tot nu tot de risicogroep behoorden is het niet meer noodzakelijk toestemming te hebben. Blijft hier natuurlijk wel altijd belangrijk de draagkracht van de groep in het oog te houden. Ga hierover in gesprek met deelnemers en ouders.
 • Zieke kinderen waren de voorbije maanden niet welkom op het aanbod. Ook in de ‘normale werking’ lijkt het wenselijk om dit door te trekken, al kan je natuurlijk wel milder zijn voor een deelnemer met een hoest of die wat klaagt over keelpijn… ga daar met gezond verstand mee om, onze weerstand kan ook opnieuw een beetje stretch gebruiken.  

 1.1.2 Inclusieve werking

We gaan uit van het principe: iedereen kan mee (doen), tenzij men ziek is. Net als andere jaren staan het aanbod, de activiteiten en de kampen dus open voor alle kinderen en jongeren zoals afgesproken in de organisatie.

Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of ouders en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier de behouden maatregelen rond hygiëne gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen* uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden. Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zitten vaak vol ideeën voor oplossingen voor mogelijke drempels. Maak ook afspraken met ouders over proactief informeren over de veranderingen én een eventueel vroegtijdig naar huis komen als dat nodig zou kunnen zijn.

Raadpleeg de website van je organisatie voor eventuele extra informatie of adviezen als je werkt met kinderen en jongeren met extra ondersteuningsnoden. 

* Redelijke aanpassingen zijn concrete maatregelen om drempels weg te nemen. Zoek je inspiratie? Meer inspiratie op de website van ouders voor inclusie.

1.1.3 Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Zelfs in de groene code kan het belangrijk zijn dat je de juiste informatie kan bezorgen aan de bevoegde instanties wanneer deze wordt opgevraagd in functie van een besmetting. Blijf dus aandacht hebben voor gegevens van de ingeschreven deelnemers en de aanwezigheden.

De volgende administratie kan wenselijk zijn, ook al behoorde dit vroeger niet persé tot de normale werking:

 • Aanwezigheidslijst
 • Medische fiches (toestemming bij risicogroep is niet langer nodig) 
 • Komen er veel externen aan te pas of komen veel leeftijdsgroepen uitzonderlijk met elkaar in contact? Hou die info dan ook goed bij.   

Informeer deelnemers en hun ouders over het belang van het bijhouden en doorgeven van gegevens en contactlogboeken i.f.v. eventuele contacttracing. 

Wijs binnen het aanbod een verantwoordelijke aan om de administratie bij te houden. 

1.2. Hoe organiseer je aanbod/activiteiten in de groene code?

Alle werkingen voor ALLE leeftijden kunnen op hun normale manier weer worden opgestart en doorgaan. Er zijn geen andere regels voor +18. 

1.2.1 Onbeperkte bubbels

Er is geen sprake meer van bubbels met een max. aantal personen. Vanaf nu kan je opnieuw gewoon de aantallen volgen die je voorheen in gebruik had, is het toegestaan om verschillende bubbels met elkaar in interactie te laten gaan zonder verdere maatregelen etc. Waarom blijven we dit dan bubbels noemen? Omdat contact tussen de deelnemers volledig kan.

 • Bubbels mogen vanaf nu weer bestaan uit alle mogelijke aantallen. Je hoeft je niet langer aan een maximum te houden.
 • Bubbels kunnen ook zonder distancing gewoon samen spelen, muziek maken, sporten, … Massaspelen, grote optredens, toonmomenten enz. met de hele organisatie zijn vanaf heden dus opnieuw mogelijk zonder maatregelen onderling tussen de deelnemers. Er is wel blijvende aandacht voor goede handhygiëne. Er is geen bubbeldistancing meer van toepassing, je bubbels mogen ook onderling in interactie.
 • De bubbels kunnen samen gebruik maken van de infrastructuur, er hoeft geen opdeling te worden gemaakt zodat deelnemers uit verschillende bubbels niet met elkaar in contact kunnen komen.
 • Materiaal dient ook niet meer gescheiden te zijn, kan door alle deelnemers van verschillende bubbels en tegelijk gebruikt worden zonder verdere maatregelen.  

 1.2.2 Wat als iemand ziek wordt
 1.2.3 Communicatie

Het is belangrijk dat alle deelnemers aan de activiteit/aanbod en ook alle betrokken actoren zoals ouders of opvoedingsverantwoordelijke goed weten welke maatregelen van toepassing zijn op de activiteit/aanbod, wat dit inhoudt voor hen, voor hun kinderen, … Zorg voor goede communicatie als onderdeel van je voorbereiding. Zorg dat iedereen die ook maar een beetje (kan) betrokken zijn op jouw werking weet:

 • Welke maatregelen van toepassing zijn: organisatorisch, hygiënisch…
 • Wat de deelname voorwaarden zijn
 • Hoe men zich als ‘externe’; ouder, buren, catering, poetshulp… verhoudt t.a.v. het aanbod Neem daarnaast ook de pictogrammen op in je communicatie om zaken duidelijk te maken.

1.3. Hoe zit dat met hygiëne?

 1.3.1 Persoonlijke hygiëne

Persoonlijke hygiëne blijft ook in code groen iets waar je extra aandacht aan kan besteden. Kinderen en jongeren hebben vele handelingen nu reeds onder de knie, dus lijkt het ook logisch om de basishygiëne ook in code groen vast te houden.

 • Wijs deelnemers op het belang van handhygiëne, zeker bij maaltijden en gebruik van sanitair.
 • Hoesten in de elleboog en het eenmalige gebruik van zakdoeken blijven aan te raden.
 • Je kan hiervoor de bestaande pictogrammen ook blijven gebruiken; deze zijn nu door de deelnemers gekend.
 • Infrastructuur en materiaal
 • Gebruik de voor handen zijnde infrastructuur, je hoeft geen extra ruimtes te voorzien.
 • Maak er een gewoonte van om handzeep, papieren droogdoeken etc. op te nemen als standaard materiaal in de gebouwen.
 • Voorzie gesloten vuilnisbakken die regelmatig worden geledigd.
 • Je kan deelnemers eventueel ook papieren zakdoeken ter plaatse aanbieden.   

 1.3.2 De infrastructuur

Niet alleen de persoonlijke hygiëne, ook aandacht voor de hygiëne binnen de infrastructuur blijft van belang. Je kan in deze code blijvend gebruik maken van de richtlijnen over het reinigen van infrastructuur en materiaal, alleen hoef je geen rekening meer te houden met de bubbels. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je aan het einde van een activiteit/aanbod de lokalen en materialen niet kan reinigen zoals je dit na het gebruik door een bubbel zou doen. Alleen hoeft het dus niet meer tussen bubbels door indien die op dezelfde dag komen en kan je gewoon aan het einde van de dag de gebruikte infrastructuur even onder handen nemen.

 • Het blijft dus goed om de gebruikte infrastructuur na elke activiteit of aanbod te reinigen, alleen kan je er nu voor kiezen om te wachten tot de hele dag erop zit en hoef je niet perse tussen 2 bubbels in te reinigen. Stel bv dat de ene groep komt van 14u tot 16u en de 2e groep van 16u tot 18u dan hoef je tussen deze 2 bubbels in geen reinigingen te doen.
 • Voorzie nog steeds in de nodige reinigingsmiddelen en geef af en toe extra aandacht aan het reinigen van oppervlakken die meer besmettingsrisico inhouden. Iets hoeft er niet vuil uit te zien om toch vuil te zijn.  

 1.3.3 Het materiaal

Naast de persoonlijke hygiëne en infrastructurele maatregelen, gaan we in op die voor materiaal. Als je materiaal doorgeeft, houdt ook dit een risico op besmetting in. Zorg dan ook voor aandacht voor al het materiaal waarvan jullie gebruik maken (van verkleedkleren tot sportmateriaal, muziekinstrumenten, tot spelmateriaal). Gebruik ‘poetsen materiaal’.

Materiaal mag vanaf code groen opnieuw gewoon van de ene naar de andere deelnemer en over bubbels worden doorgegeven. Ook hier kan het zeker geen kwaad om het materiaal af en toe eens te poetsen.  

 1.4 Welke activiteiten mag je doen?

 1.4.1 Activiteiten binnen en in de buitenlucht

 • Activiteiten/aanbod kunnen zowel in de binnen- als buitenlucht plaatsvinden, probeer jullie aandacht voor activiteiten/aanbod in de buitenlucht wel te behouden.
 • Wanneer een activiteit binnen doorgaat hou je best nog steeds rekening met de maatregelen rond verluchting. 

 1.4.2 Uitstappen 

 • Uitstappen zijn perfect mogelijk. Je moet je als groep wel nog steeds houden aan maatregelen die voor de hele samenleving van toepassing zijn m.b.t. vervoer, afspraken ter plaatse/op de locatie…  

1.4.3 Internationaal 

 • Geen reisbeperkingen, de richtlijnen en reisadviezen van de bestemming worden gevolgd. 

1.4.4 Externen

 • Externen kunnen deel uitmaken van een aanbod of activiteit. Dit kan onder allerhande vormen: een workshop/externe begeleider, ouders en opvoedingsverantwoordelijken op een toonmoment, iemand die onderhoud aan een lokaal/gebouw moet doen,… Eigenlijk kan je zelfs zeggen dat er geen externen meer zijn aangezien de groepen opnieuw onbeperkt en niet-gesloten zijn.
 • Het blijft wel een goed idee om deze eventuele ‘externen’ te luisteren of er afspraken nodig zijn en deze ook te vermelden op je aanwezigheidslijst.    

2. Tijdens het aanbod/ de activiteiten 

Geef bij aanvang van een aanbod steeds weer aan de deelnemers in welke kleurcode we ons bevinden en wat daar de gevolgen voor zijn voor de werking, voor hen, voor ouders etc. Je hoeft dit niet persé elke keer opnieuw te doen voor een groep die steeds dezelfde is maar doe het dan minimaal wanneer er een wijziging is in de kleurcode. Je kan de codes bv. ook ergens duidelijk zichtbaar communiceren voor ouders/deelnemers zodat ook voor hen snel duidelijk of te raadplegen is wat de juiste consequenties zijn. 

2.1 Wie mag deelnemen? 

2.1.1 Risicogroepen en ziek zijn

 • Maak de symptomen die kunnen wijzen op Corona visueel zichtbaar voor de begeleiding en deelnemers en ouders of opvoedingsverantwoordelijk om op terug te vallen bij twijfel. Wie ziek is, kan niet deelnemen.
 • Wordt een deelnemer ziek tijdens het aanbod probeer deze persoon dan te laten vertrekken/ophalen van het aanbod of de activiteit (zeker ook bij meerdaags(e) aanbod of activiteit met overnachting) en wees waakzaam voor symptomen bij andere deelnemers.

 • Inclusie: Net als andere jaren willen we ons aanbod openstellen voor alle kinderen en jongeren volgens de afspraken van de organisatie. Voor hen gelden dezelfde regels als hierboven uiteraard.  

 2.1.2 Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Houd aanwezigheidslijsten van jullie groep en bijkomende hoog risicocontacten (face to face en/of met contact min. 15 min) goed bij voor het geval de tracing of een ouder jullie contacteert.  

 2.2 Hoe organiseer je aanbod/activiteiten in code groen?

 2.2.1 Onbeperkte bubbels

 • Bubbels kunnen zo groot zijn als jullie zelf willen 
 • Bubbels kunnen tijdens het aanbod in contact komen met elkaar.
 • Er is noch social distancing, noch bubbel distancing van toepassing.
 • Ruimte/infrastructuur/materiaal kan steeds door verschillende bubbels tegelijk of na elkaar gebruik worden zonder ontsmettingsnoden.
 • Bij verplaatsen van, naar en tijdens het aanbod houden de deelnemers zich aan de in de maatschappij geldende maatregelen.
 • Voor georganiseerd busvervoer om van en naar het aanbod te gaan kijk je best welke regels gelden in de maatschappij (bv voor openbaar vervoer) en/of de regels die voor de sector (privaat vervoer) gelden op dat moment.  

 2.2.2 Wat als iemand ziek wordt?

 • In de groene code kunnen we iets soepeler omgaan met symptomen, en kan er bij twijfel nog iets meer mogelijk zijn. In de groene code, kan opnieuw met gezond verstand beslist worden of een kind met een hoest of loopneus toch kan deelnemen aan de activiteit/aanbod. De strikte regels over symptomen kunnen dus weer meer zoals voor de corona-crisis ingeschat worden.
 • Neem in geval van een zieke deelnemer de stappen zoals hierboven omschreven bij 1.2.2 
 • Bekijk ook welke communicatie naar de andere deelnemers nodig is. Neem de nodige tijd om dit in de groep te bespreken om te informeren, te luisteren…  

 2.2.3 Communicatie

 • Maak gebruik van de pictogrammen tijdens je aanbod om zaken duidelijk te maken voor alle deelnemers
 • Gebruik bestaande visuele ondersteuning zoals onderstaande om zaken op locatie duidelijk te maken:

 2.3 Hoe zit dat met hygiëne tijdens het aanbod/de activiteiten?

 2.3.1 Persoonlijke hygiëne

Handhygiëne

 • Blijf handen wassen op cruciale momenten zoals bij eten, voor en na gebruik van sanitair.
 • Gebruik de communicatie van Handige Hans om aan deelnemers duidelijk te maken hoe en wanneer ze handen wassen.
Hygiëne bij intens contact

 • Intens fysiek contact is mogelijk, ook hier kan extra handhygiëne nooit kwaad.
Hoesten en zakdoekengebruik 

 • Blijf deze gebruiken aanhouden zoals ze in de voorbije maanden werden aangeleerd.
Hygiëne bij maaltijden

 • Zoals reeds aangegeven bij handen wassen, is dit een van de cruciale momenten waarop handhygiëne wenselijk blijft.
 • Als je voor de nodige handhygiëne zorgt, kan je samen koken met kinderen en jongeren.  

 2.3.2 De infrastructuur

Houd de focus op het reinigen van contactoppervlakken ook hier verder aan.

 • Er zijn geen extra poetsbeurten nodig tussen bubbels. Deze kunnen infrastructuur gewoon tegelijkertijd en/of na elkaar gebruiken, maar probeer aan het einde van de rit (na een hele dag/namiddag vol activiteiten), of tussentijds op een aanbod/activiteit van meerdere dagen toch ook eens extra aandacht te besteden aan de contactoppervlakken. Focus niet enkel op de vuile vloer (poetsen pre-corona) maar geef de contactoppervlakken af en toe nog eens extra aandacht (poetsen post-corona).
 • Gooi gewoontes zoals het laten openstaan van veelgebruikte deuren, het gebruik van gesloten vuilnisbakken met een pedaal, het gebruik van papieren handdoeken,… niet zomaar overboord. Ze kunnen ook in de dagelijkse genormaliseerde werking toegevoegde waarde hebben m.b.t. hygiëne.
 • Richt de gebruikte infrastructuur in op een manier dat je vlot kan poetsen.
Het blijft belangrijk om alle leef-en speelruimtes voldoende te verluchten. 

 2.3.3 Het materiaal

 • Materiaal kan over groepen heen worden gebruikt, ook hier kan het goed zijn om de extra aandacht die we de voorbije maanden ontwikkelden toch af en toe te blijven toepassen.
 • Spelen met water kan en houdt geen extra risico’s in, uiteraard in afstemming met de gemeente bij eventuele waterschaarste: het jeugdwerk werkt duurzaam. 

 2.4 Welke activiteiten mag je doen?

 2.4.1 Openluchtactiviteiten 

 • Zet maximaal in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, misschien zijn sommige creatieve oplossingen wel interessant om te houden?
 • Gebruik je binnenruimtes? Blijf dan aandacht hebben voor de hygiëne van contactoppervlakken en vergeet niet om goed te verluchten.  

2.4.2 Uitstappen 

 • Als je uitstappen onderneemt (naar het bos, park, stadsplein, provinciaal domein, pretpark, dierentuin, zwembad, …) houdt je hele groep zich aan de geldende samenlevingsregels.
 • Uitstappen kunnen gewoon doorgaan binnen de maatregelen van de locatie/aanbod waar men naartoe gaat.  

2.4.3 Internationaal 

 • Geen reisbeperkingen, de richtlijnen en reisadviezen van de bestemming worden gevolgd.

2.4.4 Externen

Externen kunnen gewoon deel uitmaken van je aanbod, maar neem hoge risicocontacten goed mee in de aanwezigheidslijst.

3. Na het aanbod/ de activiteiten

Het aanbod zit er (bijna) op. Hou rekening met een aantal laatste aanbevelingen om een veilige terugkeer te garanderen: zowel voor kinderen, begeleiding, ouders en dichte omgeving.

 3.1 Nazorg t.a.v. (zieke) deelnemers 

3.1.1 Zieke deelnemers en risicogroepen 

Zijn er kinderen en/of jongeren die geen deel kunnen uitmaken van jouw werking omwille van de huidige deelname voorwaarden die er normaal wel zouden bijzijn of bij geweest zijn. Denk dan ook nog even aan hen, bezorg hen een hart onder de riem, stuur hen een kaartje vanop jullie aanbod, maak een fijn filmpje…

3.1.2 Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing 

Bewaar minimaal de aanwezigheidslijst tot minstens 1 maand na de activiteit/aanbod. Als een kind of jongere na de activiteit/aanbod positief test op corona, kan jouw organisatie gecontacteerd worden om deze gegevens te delen.

3.2 Hoe organiseer je het einde van het aanbod/de activiteiten en voorzie je nazorg? 

3.2.1 Bubbels 

Je kan ouders in de groene code gewoon weer toegang geven tot jouw werking/aanbod. 

3.2.2 Zieke deelnemers tijdens het aanbod 

 • Als een deelnemer tijdens of na de activiteit/aanbod besmet blijkt met corona kan je aanwezigheidsregister helpen om te bekijken wie erbij was. Of je nog zal gecontacteerd worden door de tracing is momenteel niet duidelijk maar hou de gegevens dus wel goed bij. Zie voor meer informatie 1.2.2.
 • Was er een persoon met corona aanwezig op je activiteit/aanbod? Dan kan je best ook de ouders hierover informeren. Duid hierbij op de genomen stappen en wat de mogelijke volgende stappen kunnen zijn (deze zullen op dat moment kenbaar moeten worden gemaakt via huisarts en/of sciensano). Hou hierbij steeds rekening met de privacy van de persoon/personen in kwestie. Vraag sowieso extra waakzaamheid van de ouders.  

3.3 Hoe zit dat met hygiëne op het einde van of na een activiteit/aanbod? 

3.3.1 Persoonlijke hygiëne 

Ouders hoeven geen extra maatregelen te nemen m.b.t. het reinigen van gebruikt materiaal. Gewone reiniging van kledij en materiaal volstaat. 

3.3.2 De infrastructuur 

 • Poets de infrastructuur grondig aan het einde van het aanbod, dit hoeft niet tussen bubbels in maar maak wel goede afspraken met de andere bubbels wie, wat, waar en wanneer poetst.
 • Blijf hierbij ook in code groen de contactoppervlakken niet vergeten.   

3.3.3 Het materiaal

 • Materiaal kan ook gewoon van bubbel naar bubbel gaan zonder extra reiniging of wachttijd
 • Af en toe het materiaal een extra reiniging geven kan nooit kwaad. 


Bestanden