[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan dit werkjaar? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

Code Geel

Hoe organiseer je dit jeugdwerkjaar activiteiten als we ons in Code Geel bevinden? 

Inhoud


Draaiboek code geel

De gele code is de fase die best te vergelijken is met de situatie in de zomer van 2020. Dat wil zeggen dat er beperkte transmissie is van het virus en dat waakzaamheid aan de orde is.

Je zal merken dat in deze fase de maatregelen en richtlijnen te vergelijken zijn met de jeugdwerkregels en zomerplannen van de zomer van 2020 m.u.v. activiteiten/aanbod voor groepen waar de meerderheid van de deelnemers +18 is.

Deze tabel kan je ook op A4 terugvinden rechts boven deze pagina. Je kan dat bestand downloaden en afprinten om dan op te hangen op de locatie van je activiteiten.

1. Voorbereiding

Geen leuke activiteit, atelier, workshop, jeugdhuisavond,… zonder sterke voorbereiding! Net als in de zomer van 2020 zal voor het werkjaar een stuk van de voorbereiding over veiligheid, regels en duidelijke afspraken gaan. Ook communicatie wordt belangrijker dan ooit. Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks met jou in contact komt moet goed weten wat er voor, tijdens en na dit contact van hem of haar wordt verwacht. Dit draaiboek is er om je te helpen. 

1.1 Wie mag meedoen of meegaan? 

Nog steeds is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen. De manier waarop dit kan verschilt wel naargelang de leeftijd maar verder blijven deze deelname voorwaarden van toepassing:

 • Wie ziek is kan niet deelnemen;
 • Wie tot de risicogroep behoort heeft toestemming nodig van ouders en/of huisarts om te kunnen deelnemen.  

1.1.1 Risicogroepen en ziek zijn

 • Informeer zowel je begeleiding, deelnemers als ouders over de deelnamevoorwaarden. Wijs iedereen via de nodige communicatie daarbij op zijn/haar verantwoordelijkheden.

 • Bezorg alle ouders van kinderen, jongeren en begeleiding de nodige informatie over risicogroepen en geef aan dat ze bij de huisarts terecht kunnen om te kijken of deelname mogelijk is.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts voor nodig is. Zie de bijlage ‘medische fiche’ voor meer informatie over de medische fiche.

 • Zorg voor communicatie en afspraken met ouders over het inschrijvingsgeld voor een activiteit/aanbod, als één keer of meermaals deelnemen niet kan.

 • Hier kan je ondersteuning vinden over ‘hoe omgaan met ouders die niet akkoord gaan’. Probeer begrip te zoeken en praat eventueel met een brugfiguur zoals een vertrouwenspersoon.

 • Informeer begeleiders, deelnemers, ouders en opvoedingsverantwoordelijken over de stappen die worden genomen bij ziekte (zie 1.2.2). Enerzijds ter informatie, anderzijds ook om hun rol hierin duidelijk te maken wanneer hun kind/jongere ziek is tijdens de werking, aanbod of activiteit.

 • Er zijn kinderen en jongeren met een beperking die ook deel uitmaken van risicogroepen, maar veel onder hen vallen hier niet onder. En omgekeerd: kinderen en jongeren zonder beperking kunnen deel uitmaken van de risicogroepen. Zorg dat je hier bijzondere aandacht voor hebt.

 • Ga na welke extra personen gelinkt zijn aan je werking: denk aan de eigenaar van je gebouw, werkmannen, personen van de stad of gemeente ,… die tijdens je werking, aanbod of activiteit het terrein al dan niet betreden. Ga na hoe ze dit doen en onder welke omstandigheden. Houd zeker rekening met eventuele risicogroepen bij deze personen.  

 1.1.2 Inclusieve werking

 • We gaan uit van het principe: iedereen kan deelnemen, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan de activiteiten/aanbod dus open voor alle kinderen en jongeren indien de draagkracht van de begeleidingsploeg dit aan kan.

 • Ook voor groepen met jongeren met een beperking waarvan de meerderheid van de deelnemers een fysieke/reële leeftijd van 18+ heeft, moet afstand gehouden worden in deze code. Als die afstand niet behouden kan worden, is een mondmasker nodig. We weten dat afstand houden of een mondmasker dragen geen evidente maatregel is voor sommige mensen met een beperking. Ga er echter niet automatisch van uit dat je geen activiteiten kunt organiseren voor deze groepen; misschien kan je oplossingen vinden met ouders en opvoedingsverantwoordelijken of zijn er alternatieve activiteiten mogelijk.

 • Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of ouders/opvoedingsverantwoordelijken en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen* uit, eventueel met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème smeren). Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zitten vaak vol ideeën voor oplossingen voor mogelijke drempels. Maak ook afspraken met ouders over proactief informeren over de veranderingen.

 • In sommige situaties zal voor de hieronder volgende maatregelen extra aandacht nodig zijn voor kinderen en jongeren met bijzondere noden onder de 18 jaar (bv. wat intensief contact of hygiëne betreft) en er zullen soms uitzonderingen nodig zijn. Ga hiervoor steeds in overleg met de huisarts, ouders en kind/jongere zelf om de situatie en mogelijkheden in te schatten. We proberen met zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan jeugdwerk te doen dit jaar, net als andere jaren, sluit dus niemand op voorhand uit. Er is veel mogelijk binnen de veiligheidsmaatregelen, kinderen en jongeren staan steeds centraal binnen het jeugdwerk.

 • Raadpleeg de website van je organisatie voor eventuele extra informatie of adviezen als je werkt met kinderen en jongeren met extra ondersteuningsnoden. Je kan ook altijd extra ondersteuning vinden bij Jeugdwerk voor Allen. 

* Redelijke aanpassingen zijn concrete maatregelen om drempels weg te nemen. Zoek je inspiratie? Meer inspiratie op de website van ouders voor inclusie.

1.1.3 Aanwezigheidslijst, medische fiches en tracing

Het is en blijft cruciaal om administratief de nodige zaken bij te houden en op te vragen i.f.v. eventuele deelname en eventuele tracing nadien.

Zorg voor volgende administratie:

 • Contactlogboeken die de contacten tussen deelnemers met externen weergeeft. Een goed contactlogboek ziet er als volgt uit:
    • Een overzicht van de deelnemers van de bubbel = je aanwezigheidslijst.
    • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen. Meer daarover in deze FAQ.
    • Als je met meerdere bubbels (of groepen) op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels (of groepen). Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting).
    • Maak ook duidelijk over wel soort werking het gaat: overnachting of niet/ open of gesloten/…
 • Indien mogelijk liefst ook medische fiches (Met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen)
 • Informeer deelnemers en hun ouders en opvoedingsverantwoordelijken over het belang van het bijhouden en doorgeven van gegevens en contactlogboeken. Zo kan je veel makkelijker besmette deelnemers tracen. Deze brief kan hierbij helpen.
 • Wijs binnen elke bubbel/groep een verantwoordelijke aan om de administratie bij te houden. 

1.2. Hoe organiseer je aanbod/activiteiten dit werkjaar?

Hoewel jeugdwerk decretaal tot 30 jaar loopt, zijn de jeugdwerkregels voor het werkjaar van toepassing voor aanbod en activiteiten waarvan de meerderheid van de deelnemers –18 jarigen zijn.

Voor groepen waarbij de meerderheid +18 jaar is wordt rekening gehouden met de maatregelen die voor de samenleving gelden. De leeftijd van de deelnemers heeft dus een belangrijke impact op hoe het aanbod wordt georganiseerd.

1.2.1 Bubbels (meerderheid deelnemers -18)

Bubbels blijven van toepassing wanneer de meerderheid van de deelnemers (incl. begeleiders) onder de 18 jaar is.

De bubbels bestaan uit maximaal 50 deelnemers (incl. begeleiders). Binnen deze bubbel is contact mogelijk (geen social distancing), tussen bubbels wordt contact gemeden (wel bubbel distancing). Een organisatie kan meerdere bubbels (of groepen) op 1 locatie organiseren maar die bubbels hebben geen contact met elkaar.

Concreet worden bubbels best als volgt ingedeeld:

 • maximum grootte van 50 personen, inclusief alle deelnemers (leden, leiding, omkadering, …).

 • Binnen één bubbel kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten/aanbod organiseren (bv. 2 groepen van in totaal 20 personen: zij kunnen apart spelen maar ook samen).

 • Als je met meerdere bubbels (of groepen) op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels. Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting). Let hierbij wel goed op dat deze bubbels of groepen volledig gescheiden zijn en dat hun activiteiten als twee aparte entiteiten georganiseerd zijn.

 • Een opdeling naar leeftijd m.b.t. hygiëne. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is er meer kans op doorgeven van het virus dus worden strengere maatregelen rond hygiëne opgelegd bv. m.b.t. intensief contact (= te mijden) of strikt gebruik van mondmaskers bij contact met externen. Je hoeft in je bubbels geen rekening te houden met deze strikte leeftijdsscheiding, maar het is wel aan te raden om een hele bubbel op dezelfde manier te ‘behandelen’ en dus volgens de strengste maatregelen. Bv. een bubbel met 11- tot 16-jarigen: De regels voor +12 zijn van toepassing voor de hele bubbel/groep.

 • Werk zo veel mogelijk met inschrijvingen vooraf, maar laat bij dagaanbod ook ruimte om de dag zelf in te schrijven of nog deel te nemen.

 • Open jeugdwerk en pleinwerk is ook mogelijk, hiermee worden activiteiten bedoelt waarbij bij elke activiteit andere deelnemers aansluiten of nog niet alles op voorhand vastligt. Zorg er wel steeds voor dat de grens van 50 personen niet overschreden wordt per bubbel én je aandacht hebt voor de aanwezigheidsregisters en contactlogboeken.

 • Opvang voor en na de activiteit, aanbod of werking:
    • Misschien werkt jouw organisatie samen met een BKO of andere vorm van opvang, of organiseren jullie dat zelf. Tracht hier met hen vooraf afspraken te maken om dezelfde bubbels te hanteren. De gemeentediensten kunnen hier indien nodig mee een rol in spelen.
    • Gebeurt de voor- en na-opvang door een externe organisatie of op een andere locatie: stem af. Zorg ervoor dat ook zij gebruik maken van dezelfde bubbels als dat er tijdens de activiteit/aanbod gebruikt wordt.
    • Voorzie extra begeleiding om dit te realiseren.
 • Communiceer duidelijk (visueel en mondeling) over deze bubbels en hoe jullie deze gaan opdelen, wat de praktische maatregelen zullen zijn,...
    • Hoe zal dit verlopen tijdens de activiteit/aanbod?
    • Welke gevolgen heeft dit voor de voorbereidingen: inschrijvingen, opbouw, …
    • Wees zeer duidelijk: alle maatregelen gelden ook voor de begeleiding, ook voor en na de activiteit/aanbod.
 • Hou rekening met de maatregelen bij de voorbereiding van je activiteit/aanbod. Voorbereidingen (denk aan overleg enz.) kunnen worden georganiseerd met max. 50 personen. Als de meerderheid van je voorbereidende activiteit/aanbod bestaat uit +18jarigen, volg je de maatregel van social distancing. Zie ook hieronder bij ‘groepen +18’ welke maatregelen je hier volgt.

Infrastructuur

 • Bij voorkeur wordt gekozen voor buitenactiviteiten waar het gevaar op besmetting lager ligt.

 • Wanneer een activiteit binnen doorgaat hou dan rekening met de grote van de ruimte etc. Ook al werken we in deze code met bubbels en is contact mogelijk is het toch belangrijk hier extra aandacht voor te hebben binnen, zeker bij de categorie 12 – 18. Gebruik hier het gezond verstand dat we ook in de zomer mochten zien en kruip niet allemaal op elkaar in een hele kleine ruimte.

 • Bij activiteiten/aanbod die binnen plaatsvinden bekijk je hoe je de bubbels praktisch kan gescheiden houden. Hou hierbij rekening met:
    • In een ideaal scenario heeft elke bubbel een eigen speel- en eventuele eet- of slaapruimte. Als dit niet lukt, kan je deze ruimte delen tussen bubbels op verschillende tijdsstippen. Op voorwaarde dat je tussen het gebruik van de infrastructuur door de verschillende bubbels minimaal de contactoppervlaktes ontsmet (tafels, stoelen, klinken, handvaten…, die zaken die we veelvuldig aanraken). Is je ruimte groot genoeg om bubbels voldoende te scheiden, dan kan een refter en/of speelruimte gebruikt worden door meerdere bubbels tegelijk door bv een fysiek gangpad van min. 2 meter.
    • Sanitair is ook best gescheiden. Je kan bv. duidelijk aanduiden welke toiletten door de verschillende bubbels gebruikt worden, idem met wastafels en douches. Ook hier kan men kiezen voor gebruik in shiften maar dit zal ook intensieve reiniging vragen tussen gebruik van 2 bubbels en is mogelijks niet haalbaar. 
    • Denk na over hoe je je gebouw en/of terrein zo efficiënt mogelijk kan gebruiken, zodat de bubbels goed gescheiden van elkaar volop kunnen spelen.
    • Houd in je voorbereiding ook rekening met een ‘regen’-plan, welke ruimtes kan je innemen per bubbel bij veelvuldige regen.
    • Maak visueel, en indien noodzakelijk fysiek, heel duidelijk welke delen van het gebouw door welke groep worden gebruikt door bv. een kleurcode of door bepaalde symbolen te hangen waarin de kinderen en jongeren zichzelf herkennen (laat deze code bv. terugkomen in een armband). Je kan aan de slag met pijlen, symbolen,… om looprichtingen/stromen in je gebouw en of terrein te regelen indien dit er kan voor zorgen dat bubbels niet in contact komen met elkaar. 
Materiaal

 • Materiaal blijft ook hier best binnen de bubbel, dus ook daarover denk je best goed na in je voorbereiding. Zijn er meerdere bubbels (of groepen) aanwezig spreek dan goed af wie welk materiaal gaat gebruiken, hoe dit visueel wordt gemaakt etc.
 • Meer over het al dan niet doorgeven van materiaal bij ‘hygiëne materiaal’

1.2.2 Groepen (meerderheid deelnemers +18 jaar)

Bestaat de meerderheid van jouw deelnemers uit +18 jarigen dan kunnen we niet meer spreken van bubbels maar gaat het over groepen.

De groepen bestaan uit maximaal 50 personen (incl. alle deelnemers, begeleiders, …). Contact tussen de deelnemers van deze groep is NIET mogelijk, er is social distancing en/of gebruik van mondmaskers indien de afstand niet kan gegarandeerd worden.

Concreet worden deze groepen als volgt samengesteld

 • Maximaal 50 deelnemers (incl. begeleiding)
 • Sociale distancing en mondmasker waar dit niet kan gegarandeerd worden tussen de deelnemers
 • Werk zo veel mogelijk met inschrijvingen vooraf, maar laat bij dagaanbod ook ruimte om de dag zelf in te schrijven/deel te nemen.
 • Communiceer zeker ook duidelijk over hoe de activiteit/aanbod wordt georganiseerd, wat je van de deelnemers verwacht etc.
Denk op voorhand ook bewust na over de haalbaarheid en meerwaarde van de activiteit die je organiseert. Activiteiten en aanbod organiseren met deelnemers waarvan de meerderheid 18+ zijn, is toegelaten mits maatregelen maar sta wel stil bij de functionele, pedagogische of verbindende waarde van deze activiteit. Kijk ook zeker naar de afspraken van je organisatie of koepel hierover. Deze afweging zeker ook goed maken bij activiteiten met overnachting die ook volgens bovenstaande moeten georganiseerd worden.

Infrastructuur

 • Hou er bij de infrastructuurkeuze rekening mee dat de deelnemers steeds afstand moeten kunnen houden en waar dit niet kan een mondmasker dragen.
 • Bij overnachting is de afstand een vereiste daar mondmaskers hier geen optie zijn. Schranken, halveren van de capaciteit,… kunnen hier een oplossing bieden, maar bekijk dit zeker met de eigenaar van het gebouw.
Materiaal

 • Hou er rekening mee dat materiaal niet kan worden doorgegeven onder deelnemers zonder te ontsmetten of de nodige tijd tussen om het virusvrij te hebben.
 • In een voorbereiding denk je dus best goed na over gebruik van materiaal en/of gebruik van eigen materiaal per deelnemer 

Denk na over alle delen van jouw werking en hoe deze best te organiseren. Hoe organiseer je de voorbereiding met de begeleidersploeg, de opbouw van een evenement of activiteit, het vervoer van en naar voor begeleiding en/of deelnemers, de nazorg, contact met ouders… Moet het in bubbels, groepen, mogen bubbels verder als de samenstelling verandert en bv. enkel nog uit de leiding bestaat… Ook hier is het niet altijd makkelijk te zeggen hoe je dit best aanpakt. Kies vooral voor wat voor jullie de veiligste aanpak is op dat moment. 

 1.2.3 Wat als iemand ziek wordt

Ook tijdens jullie werkjaar kunnen er kinderen en jongeren ziek worden of symptomen vertonen die doen denken aan corona. Uiteraard blijft gelden dat kinderen en jongeren die ziek zijn sowieso niet deelnemen aan de activiteit/aanbod. Communiceer ook duidelijk over de symptomen en geef ook aan dat kinderen die ziektesymptomen vertonen niet welkom zijn op het aanbod.

Als er een kind of jongere ziek wordt tijdens de activiteit/aanbod, ga je als volgt te werk:

 • Verwijder de zieke persoon van je aanbod: laat een ouder of opvoedingsverantwoordelijke de deelnemer ophalen. Kan dit niet onmiddellijk zorg er dan voor dat deze persoon in tussentijd op een rustige plaats apart kan zitten en met de nodige begeleiding opgevangen wordt of kan rusten. Hou er rekening mee dat je kinderen en jongeren die zelf naar de activiteit/aanbod gekomen zijn, zieker kunnen worden op de terugtocht naar huis en overweeg dus goed of de persoon zelf thuis raakt of er best iemand van het thuisfront gebeld wordt.

 • Of een deelnemer onmiddellijk moet getest worden, wat de gevolgen zijn van een negatieve of een positieve test voor de anderen in de groep is op dit moment afhankelijk van verschillende factoren.
    • Leeftijd van de geteste persoon en de andere deelnemers
    • Of het over een overnachting gaat of niet.
    • Of er sprake is van hoog risicocontacten of niet.
    • Symptomen
Omdat dit op heden zo complex is raden we aan de ouders van de deelnemer te adviseren zo snel mogelijk een arts te contacteren en te luistere wat de gevolgen zijn voor de deelnemer en voor de andere deelnemers uit de bubbel of groep. Vraag hen ook jullie hiervan op de hoogte te houden.

 • Indien een deelnemer positief test en dit heeft gevolgen voor de andere deelnemers zal er via de huisarts of de contacttracing contact worden opgenomen met jouw organisatie. In dat geval zorg je dat je klaar zit met alle contactgegevens van je aanwezigheidsregister en contactlogboek van de betreffende activiteit/aanbod.
Hier vind je onder meer de procedures voor kinderen en contacten terug, daar vind je ook terug of je je aanbod moet stopzetten, hoe je omgaat met andere deelnemers etc…

Bereid iedereen zo goed mogelijk voor op de situatie ‘wat met een zieke deelnemer tijdens het aanbod’, doe dit door volgende zaken in je voorbereiding te bespreken en op te nemen. Belangrijk daarbij dat je een aantal zaken reeds voorbereidt: 

 • Informeer deelnemers, begeleiders en ouders/opvoedingsverantwoordelijken over de stappen bij een zieke deelnemer en ieders rol daarin. Wat bij vroegtijdige stopzetting, wat als je kind ziek wordt, laat een ziek kind niet deelnemen…

 • Duid bij voorkeur 1 persoon aan binnen elke bubbel/groep die in geval van een zieke persoon de taak op zich neemt om zich over de zieke te ontfermen en de nodige stappen te ondernemen. Zorg voor gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

 • Breid de EHBO uit met volgende zaken:
    • MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier wegwerp) steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger.
    • AAN TE RADEN: face shields (indien nodig) contactloze thermometer, afzonderlijke EHBO-koffers per bubbel
 • Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte.

 • Externe en interne communicatie: wanneer je een vermoedelijke besmetting op je activiteit/aanbod hebt, ben je best ook voorbereid m.b.t. communicatie (je kan inspiratie vinden in deze brieven):
    • Hoe ga je om met vragen vanuit de deelnemers?
    • Communiceer je naar ouders en hoe?
    • Communicatie naar je jeugddienst of koepel?
    • Bespreek vooraf met de begeleidingsploeg hoe je omgaat met de vragen van andere kinderen en jongeren wanneer een eventuele besmetting wordt vastgesteld. Bespreek hoe je hen hiervan op de hoogte brengt, bereid antwoorden voor op hun vragen, …
    • Bewaak bij communicatie steeds de aandacht voor privacy en geef dit ook op voorhand mee aan ouders. Zorg dat je begeleiders ook op de hoogte zijn van de privacyregels.   

 1.2.4 Communicatie

Het is belangrijk dat alle deelnemers aan de activiteit/aanbod en ook alle betrokken actoren zoals ouders of opvoedingsverantwoordelijke goed weten welke maatregelen van toepassing zijn op de activiteit/aanbod, wat dit inhoudt voor hen, voor hun kinderen, …
Zorg voor goede communicatie als onderdeel van je voorbereiding. Zorg dat iedereen die ook maar een beetje (kan) betrokken zijn op jouw werking weet:

 • Welke maatregelen van toepassing zijn: organisatorisch, hygiënisch…
 • Wat de deelname voorwaarden zijn.
 • Hoe men zich als ‘externe’; ouder, buren, catering, poetshulp… verhoudt t.a.v. het aanbod.
Neem daarnaast ook de pictogrammen op in je communicatie om zaken duidelijk te maken.

1.3. Hoe zit dat met hygiëne?

 1.3.1 Persoonlijke hygiëne
Het bewaken van persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk tijdens alle activiteiten en aanbod.

Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de ellenboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. 

Handhygiëne

 • Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit(en blok), voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes, bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten/aanbod en bij aankomst op de activiteit/aanbod, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek.
    • Ondersteun en informeer begeleiders hieromtrent bv. aan de hand van een filmpje vooraf mét richtlijnen over hoe je handen kunt wassen. Uiteraard houdt dit bij de kleine kinderen ook contact in om de handen goed te wassen, dit kan binnen de bubbel.
    • Het kan helpen om een verantwoordelijke aan te duiden die extra aandacht vestigt op alle hygiënemaatregelen binnen één bubbel.
 • Bereid je infrastructuur en materiaal voor op deze extra handhygiëne
    • Zorg eventueel voor extra plaatsen om de handen te wassen zodat dit zo vlot mogelijk verloopt.
    • Voorzie bij het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten/aanbod dat handen gewassen of ontsmet kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden.
    • Water en zeep is in principe voldoende. Je kan ook gebruik maken van stilstaand water (bv. in een kuipje) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken.
    • Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen. Afdrogen doe je met wegwerpdoekjes of papier. Geen handdoeken dus.
Mondmasker

 • Hoewel mondmaskers geen must zijn op het jeugdwerk aanbod met deelnemers waarvan de meerderheid -18 is kan het noodzakelijk zijn een mondmasker te hebben bij de +12 deelnemers wanneer je het terrein verlaat, wanneer er mogelijks externen langskomen op je aanbod …
 • Voorzie een moment over hoe je correct een mondmasker kunt gebruiken voor zowel begeleiding als deelnemers en informeer duidelijk wanneer dit al dan niet nodig is. Zorg dat ook de ouders en opvoedingsverantwoordelijken dit meekrijgen in de communicatie.
Hoesten en papieren zakdoeken

 • Voorzie gesloten vuilnisbakken (liefst te openen zonder ‘handcontact’) voor de vuile zakdoeken. Spreek hiervoor eventueel goed af met de gemeente of de eventuele uitbater of eigenaar van je locatie.
 • Voorzie zelf voldoende papieren zakdoeken of laat deelnemers dit zelf voorzien MAAR zorg er vooral voor dat deze steeds ter beschikking zijn per bubbel.
 • Informeer begeleiders over het belang van hoesten in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoeken en hun pedagogische rol hierin.
Voorzie extra hygiënisch materiaal

 • Handgels en zeep
 • Papieren zakdoeken + afgesloten vuilnisbakken
 • Mondmaskers
    • Enerzijds heb je de persoonlijke maskers voor +12 die iedere persoon zelf voorziet. Als je een langere activiteit/aanbod houdt, houd je ook rekening met meerdere maskers.
    • Daarnaast kunnen extra maskers voorzien worden (soort van reserve) bv ook voor EHBO, kinderen die geen maskers (meer) hebben. Vraag aan ouders wie eventueel maskers kan maken ook voor andere kinderen.
 • Papieren handdoeken
 • Reinigingsproducten
 • Handschoenen

Communicatie omtrent hygiëne

 • Zorg zeker voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen, gebruik het aangeboden materiaal.
 • Zorg voor communicatie naar ouders over de maatregelen en welk materiaal door jullie voorzien zal zijn, en waarvoor ze zelf moeten zorgen bv. een eigen mondmasker. 

 1.3.2 De infrastructuur

Niet alleen de persoonlijke hygiëne, ook die m.b.t. infrastructuur is van belang om besmetting te voorkomen, neem hierbij altijd de focus op contactoppervlakken. Bekijk ‘poetsen infrastructuur’.

 • Contactoppervlakken worden regelmatiger gereinigd volgens de voorschriften.
    • Neem voor je activiteit/aanbod contact op met je (vrijwilligers)poetsploeg, het poetspersoneel van je locatie of je gemeente als zij het poetsen op zich nemen. Benadruk het belang van het poetsen van contactoppervlakken, afspraken rond desinfectie en regelmaat van poetsen. De uitbaters van infrastructuur maken zelf ook gebruik van een draaiboek. Stem hier dus zeker over af.
    • Zorg ook voor afspraken met gemeente, uitbaters, poetspersoneel en begeleiding over ventilatie van ruimtes en het verdelen van sanitaire ruimtes per bubbel/groep.
    • Zorg voor voldoende communicatie over alle maatregelen via de pictogrammen, maak gebruik van het bestaande materiaal en hang dit zichtbaar op.
    • Voorzie de nodige middelen om te kunnen reinigen. Hou hierbij rekening met wegwerp en/of mogelijkheid om de materialen etc. na gebruik te wassen en/of koken i.f.v. ontsmetting.  

 1.3.3 Het materiaal

Naast de persoonlijke hygiëne en infrastructurele maatregelen, gaan we in op die voor materiaal. Als je materiaal doorgeeft, houdt ook dit een risico op besmetting in. Zorg dan ook voor aandacht voor al het materiaal waarvan jullie gebruik maken (van verkleedkleren tot sportmateriaal, muziekinstrumenten, tot spelmateriaal). Gebruik ‘poetsen materiaal'.

 • Voorzie met je organisatie indien mogelijk dat materiaal niet tussen bubbels moet worden uitgewisseld. Dit geldt voor sportmateriaal, muziekinstrumenten, verkleedmateriaal, materiaalkoffers, knutselgerief, klimgerief enz. Waar je alles binnen één bubbel kunt houden, mag materiaal door verschillende kinderen gebruikt worden.
 • Als materiaal door verschillende bubbels gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:
    • Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk.
    • Is er tijd tussen 2 bubbels dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt.
 • Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke bubbel is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen.
 • Bij aanbod waarvan meerderheid deelnemers +18 is mag materiaal niet doorgegeven worden tussen deelnemers zonder ontsmetting of voldoende tijd uit omloop, hou hier ook rekening mee in je voorbereidingen.   

 1.4 Welke activiteiten mag je doen?

 1.4.1 Openluchtactiviteiten

 • Activiteiten/aanbod worden zoveel mogelijk in openlucht georganiseerd.
    • Zwemmen in openlucht kan, maar houd hierbij altijd aandacht voor het bewaken van de geldende regels. 
    • Pas je programma van activiteiten/aanbod in de mate van het mogelijke aan om zoveel mogelijk in de openlucht te doen.
    • De maximale capaciteit van terrein, infrastructuur en locatie wordt ingezet. Bespreek met de gemeente, de eventuele eigenaar van je terrein of uitbater of er extra speelweides of bos gebruikt kan worden om maximaal gebruik te maken van de ruimte.
 • Vind jouw aanbod toch binnen plaats denk dan goed na over het gebruik van de ruimte door 1 of verschillende bubbels.
    • Gebruik gezond verstand.
    • Voor aanbod waarbij de meerderheid -18 jarigen zijn, is het ook mogelijk om binnen met bubbels te werken maar denk hierbij goed na over het beperken van fysiek contact. Hoewel 1,5m en/of mondmasker hier niet van toepassing zijn gezien het DNA van het jeugdwerk is het aangewezen verstandig om te gaan met deze vrijheid.    

 1.4.2 Uitstappen 

Activiteiten/aanbod worden zo veel mogelijk op de eigen locatie gehouden. In deze code kan je een uitstap organiseren, maar houd hierbij dan steeds rekening met de geldende samenlevingsregels.

 • Zoek indien nodig vooraf naar alternatieven voor activiteiten/aanbod die niet op de locatie zelf kunnen doorgaan (zoals gaan zwemmen, de dierentuin, skatepark, ...) binnen de beleving van je activiteit/aanbod.
 • Overnachten binnen 1 bubbel kan in deze code, mits hantering van alle geldende maatregelen binnen de bubbel m.b.t. hygiëne, contact met externen etc.
 • Overnachting kan in principe ook voor een groep waarvan de meerderheid +18-jarigen zijn, maar dan is er dus afstand nodig volgens het groepenprincipe. Overweeg goed de haalbaarheid en meerwaarde als je een activiteit organiseert op deze manier.
Als je uitstappen onderneemt (naar het bos, park, stadsplein, provinciaal domein, pretpark, dierentuin, zwembad…,) houdt je hele groep zich aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand, hygiënemaatregelen.

 • Dit geldt in elke situatie waarin je in contact kunt komen met mensen die niet in je bubbel zitten en waarbij afstand houden niet gegarandeerd kan worden (dus ook bij wandelingen of natuuruitstappen in drukkere gebieden). Ga na welke maatregelen van toepassing zijn bij een uitstap naar een bepaalde locatie.
 • Zorg ervoor dat de deelnemers weten dat ze bepaalde voorzorgsmaatregelen zullen moeten nemen bij uitstappen en bepaal wat ze daarvoor nodig hebben en wie dit voorziet.
 • Overleg ook vooraf met externe partners (aanbieders van activiteiten maar ook bv. vervoersmaatschappijen) hoe aan alle maatregelen voldaan kan worden.
 • Overleg vooraf met je eventuele busmaatschappij op welke manier hygiënemaatregelen voldaan worden, en welke veiligheidsmaatregelen genomen worden m.b.t. mondmaskers, ...
 • Neem in communicatie met ouders informatie op over hoe eventueel ook de eigen wagen indien nodig ontsmet kan worden, welke hygiënemaatregelen nodig zullen zijn (mondmasker bij +12, handhygiëne ,…) en wanneer dit verwacht wordt (bv. bij ophalen kinderen door vrijwilligers of carpooling, voor een daguitstap).

1.4.3 Internationaal 

 • Er geldt geen reisverbod. Over het algemeen gelden dezelfde maatregelen als voor het binnenland wat betreft: deelnamevoorwaarden en communicatie (ook over noodprocedure, specifiek hier met informatie over risico's buitenland en bijstandmogelijkheden en annulatiemogelijkheden), contactbubbels en groepen, aanwezigheidslijst en medische fiches, activiteiten en hygiëne. 
 • Voor elke leeftijd geldt: Je houdt steeds rekening met de kleurencode die België krijgt voor bezoek uit andere landen en de beperkingen die toeristen uit Vlaanderen krijgen in die andere landen. 
 • In principe wordt de kleurencode en de maatregelen van binnen Vlaanderen ook gevolgd in het buitenland, met een aantal uitzonderingen.
 • Wanneer de reisbestemming zelf code rood krijgt, wordt daar niet naartoe gereisd. Indien de code verandert, wordt indien mogelijk ter plaatse gebleven om de groep of bubbel maximaal te beschermen. 
 • In geval van een zieke deelnemer in het buitenland en in afwijking van de gewone procedure bij een zieke deelnemer: 
  • Voor elke leeftijdscategorie bij zieke deelnemer zonder vermoeden van Covid-19: deelnemer ziekt uit op kamp, verhoogde waakzaamheid voor bijkomende symptomen (al dan niet Covid-19) 
  • Voor elke leeftijdscategorie bij zieke deelnemer met vermoeden van Covid-19: De deelnemer wordt zo snel mogelijk, lokaal indien de omstandigheden en nationale maatregelen dit toelaten, getest en blijft lokaal in quarantaine tot het resultaat gekend is. Indien nodig wordt uiteraard snel via het lokale noodnummer of het lokale ziekenhuis contact opgenomen. Op voorhand wordt nagegaan wat de relevante regelgeving en mogelijkheden zijn in het land van bestemming. De organisatie is in deze verantwoordelijk voor het voeren van de test. 
  • Zolang er geen bevestiging is van het testresultaat, kunnen alle hoog- en laag-risicocontacten, conform de binnenlandse procedures verder doen met verhoogde waakzaamheid, zonder quarantaine in de wachttijd tot resultaat. Wanneer de test positief blijkt, wordt afgesproken met ouders en opvoedingsverantwoordelijken of de deelnemer in kwestie naar huis kan of er aan lokaal verplichte quarantaine voldaan wordt ter plaatse. De bubbel gaat in quarantaine, de lokale maatregelen worden gevolgd en er wordt ook afh. van leeftijd gekeken naar hoog- en laag risicocontacten. Het testen van de rest van de bubbel gebeurt bij terugkeer in België indien dit overeenstemt met de lokale maatregelen. Hierbij wordt ook conform de maatregelen in andere sectoren gewerkt eens er daar duidelijkheid over bestaat (bv. Sneeuwklassen binnen onderwijs). Uiteraard wordt conform het binnenlands beleid over elke stap transparant gecommuniceerd met alle betrokkenen. 
  • In geval van een deelnemer die mee op reis is, waarvan blijkt na start van de activiteit dat er een hoog-risicocontact heeft plaatsgevonden met een bevestigd besmette persoon, wordt cf. het Vlaams binnenlands beleid deze persoon getest en in quarantaine gezet tot het testresultaat bekend is. 
  • Wanneer een besmetting wordt vastgesteld na afloop van de activiteit, worden de stappen cf. binnenlands beleid gezet. 
 • Wat vervoer betreft, wordt cf. overleg en maatregelen van de vervoerssector in kwestie gewerkt, indien nodig in overleg gegaan en worden op voorhand voorbereidingen getroffen waar mogelijk voor noodprocedures indien een quarantaine ter plaatse niet ideaal is. 

1.4.4 Externen

 • Activiteiten, vormingen, workshops georganiseerd door personen buiten de bubbel zijn mogelijk mits volgen van de nodige maatregelen (afstand en indien nodig mondmasker voor de externe persoon).
    • Zorg, indien de maatregelen niet mogelijk zijn, voor een alternatief voor toon-, bezoek-, contactmomenten met mensen die geen deel uitmaken van de bubbel. Zet hiervoor de creativiteit van je begeleiding en kinderen en jongeren zelf in. Spreek zeker ook met de oorspronkelijke externe persoon af of jullie samen tot een alternatief kunnen komen.
 • Indien contact met externen noodzakelijk is in functie van een activiteit/aanbod zoals bv. huur mountainbikes, begeleiding touwenparcours,… en de afstand niet gegarandeerd kan worden, worden de veiligheids- en hygiënevoorschriften zoals voor individuen in de samenleving gevolgd.
 • Beschouw de eventuele eigenaar, uitbater of verantwoordelijke van je gebouwen en/of terrein en de medewerkers van de gemeente indien nodig ook als externen voor jullie bubbels. Maak met hen vooraf goede afspraken over wanneer en hoe zij op de locatie komen. 

2. Tijdens het aanbod/ de activiteiten 

Investeer bij de start van de activiteit/aanbod in het wegwijs maken in de van kracht zijnde jeugdwerkregels. Doe een rondleiding in de gebouwen, terreinen en toon wat er waar verwacht wordt. Onderstreep het belang van hygiëne en vertel hen waarom dat belangrijk is. Informeer hen, praat met hen. Doe dat steeds op maat van kinderen en jongeren. Maak het speels, experimenteel, avontuurlijk, creatief,… Focus op spelen, sporten en de activiteiten/aanbod. Geef ruimte aan kinderen en jongeren zodat ze niet te veel hinder ondervinden van de bubbels. Richt de aandacht naar de bubbel zelf, want in de bubbel mag je in code geel samen sporten, spelen, eten, slapen en hoef je geen afstand te houden.

Maak voor groepen die voor de meerderheid uit 18+ deelnemers bestaan ook duidelijke afspraken, wijs hen op het grotere besmettingsgevaar, het belang van op een veilige manier om te gaan met elkaar en zo toch nog zoveel mogelijk samen te kunnen waarmaken.

2.1 Wie mag deelnemen? 

2.1.1 Risicogroepen en ziek zijn

 • Maak de symptomen die kunnen wijzen op Corona visueel zichtbaar voor de begeleiding en deelnemers en ouders of opvoedingsverantwoordelijk om op terug te vallen bij twijfel. Wie ziek is, kan niet deelnemen.
 • Bij vermoeden van besmetting of het opmerken van een of meerdere van de symptomen: zorg dat deze persoon apart kan rusten, begeleid kan wachten om opgehaald te worden of naar huis gaat. 
 • Maak een onderscheid tussen een gewone EHBO-tussenkomst bij kwetsuur, ongeval, medicatie en de te ondernemen stappen bij vermoedelijke besmetting. Voorzie daarom in elke bubbel iemand die de eerste zorgen (en indien van toepassing dagelijkse verzorging en ondersteuning) kan toedienen zodat hiervoor geen bubbels dienen te worden doorbroken. Gewone EHBO-interventies kunnen in de bubbel gebeuren, hier dienen geen extra voorzorgsmaatregelen voor genomen te worden. Bij een vermoeden van besmetting zorg je voor strikte hygiënemaatregelen (beschermingsmateriaal: handschoenen, mondmasker of face shield) bij de persoon die de begeleiding van deze persoon doet en ontsmet het materiaal na elk gebruik.

 • Inclusie: Net als andere jaren willen we ons aanbod openstellen voor alle kinderen en jongeren volgens de afspraken van de organisatie. Voor hen gelden dezelfde regels als hierboven uiteraard.  

 2.1.2 Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

 • Houd je aanwezigheidslijst en contactenlogboek per bubbel/groep goed bij en doe dit het hele werkjaar, bij elke activiteit/aanbod. Elk hoog risico contact wordt in kaart gebracht. (zie 1.1.3).
 • Spreek de verantwoordelijke per bubbel/groep hier voldoende op aan, hebben jullie contact gehad met externe mensen, met wie, wat was de situatie, staat het in het logboek…  

 2.2 Hoe organiseer je aanbod/activiteiten dit werkjaar?

 2.2.1 Bubbels (meerderheid deelnemers -18 jaar)

 • Het is cruciaal dat de bubbels tijdens de activiteit/aanbod niet met elkaar in contact komen.
 • Maak goede afspraken met de deelnemers van de activiteit/aanbod, informeer hen goed over de manier waarop je bubbels hebt ingedeeld en in stand wil houden m.b.t. infrastructuur, materiaal, contact met andere bubbels.
 • Zorg voor vaste begeleiding per bubbel/groep voor de duur van 1 activiteit.
 • Organiseer geen activiteiten/aanbod met fysiek contact tussen bubbels.
 • Contact met externen (buiten de bubbel) wordt beperkt gehouden in deze code. Indien toch nodig (bv. levering van voedsel, arts op terrein voor wonde/ziekenhuisbezoek,… ) hou dan rekening met voorzorgsmaatregelen, hanteer mondmasker en hou 1,5 meter afstand, bouw extra handhygiëne momenten in.  

Infrastructuur

 • Visualiseer je plan omtrent gebruik van ruimtes/toiletten/sanitair/… door kleuren of symbolen op te hangen. Maak het voor de deelnemers heel eenvoudig om te weten waar ze wel en niet mogen komen en wat de afspraken zijn wanneer ruimtes worden gedeeld.
 • Worden ruimtes/sanitair gedeeld tijdens de activiteit/aanbod zorg dan zeker ook voor een goed hygiëneplan en stel hier verantwoordelijken voor aan (zie ook poetsen infrastructuur).
Materiaal

 • Ook voor materiaal is het belangrijk dat het duidelijk visueel zichtbaar is welk materiaal aan welke bubbel toebehoort. Label je materiaal, steek het steeds in eenzelfde bak, berg het op dezelfde plaats op, 
 • Speel geen spelen waarbij materiaal (al dan niet al spelend) van de ene naar de andere bubbel of samen wordt gebruikt. Dit kan ook niet als de groepen gescheiden staan: bv. touwtrekken tussen 2 bubbels, trefbal, …
 • Ontsmet het materiaal (focus op contactoppervlakken) steeds als dit door meerdere bubbels wordt gebruikt. 
Verplaatsen

 • Indien je je met de bubbel moet verplaatsen tijdens de activiteit hou dan rekening met de regels die hieromtrent gelden in de samenleving.
 • Of je als bubbel een mondmasker dient te dragen hangt af van de regels van toepassing voor de afzonderlijke vervoersmiddelen. Dit is afhankelijk van de voor die sectoren van toepassing zijnde regels en de recente info hierover kan je steeds op de officiële infowebsite rond Corona terug vinden.
 • Hetzelfde geldt ook voor georganiseerd busvervoer om van en naar de activiteit/aanbod te gaan. 

2.2.2 Groepen (+18 jaar)

Het is cruciaal dat de deelnemers tijdens de activiteit/aanbod niet met elkaar in contact komen, social distancing en/of mondmasker zijn hier een must.

 • Maak goede afspraken met de deelnemers van de activiteit, informeer hen goed over de manier waarop ze zich als deelnemer moeten gedragen, hoe het gebouw werd ingedeeld, welke afspraken er zijn…
 • Contact met externen (buiten de groep) wordt beperkt gehouden in deze code. Indien toch nodig (bv. levering van voedsel, arts op terrein voor wonde/ziekenhuisbezoek,… ) hou dan rekening met voorzorgsmaatregelen, hanteer mondmasker en hou 1,5 meter afstand, bouw extra handhygiëne moment in.
Infrastructuur

 • Visualiseer je plan omtrent gebruik van ruimtes/toiletten/sanitair/… door kleuren of symbolen op te hangen. Maak het voor de deelnemers heel eenvoudig om te weten waar ze wel en niet mogen komen en wat de afspraken zijn wanneer ruimtes worden gedeeld.
 • Worden ruimtes/sanitair gedeeld tijdens de activiteit/aanbod zorg dan zeker ook voor een goed hygiëneplan en stel hier verantwoordelijken voor aan (zie ook poetsen infrastructuur).
Materiaal

 • Let op met het doorgeven van materiaal. Zorg voor goede handhygiëne voor en na een activiteit/aanbod en kies voor een activiteit/aanbod waarbij materiaal zo min mogelijk van de ene naar de andere deelnemer gaat.
Verplaatsen

 • Indien je je met de groep moet verplaatsen tijdens de activiteit hou dan rekening met de regels die hieromtrent gelden in de samenleving. Recente info over de van toepassing zijnde regels kan je steeds terug vinden op de officiële info website rond Corona.
 • Hetzelfde geldt ook voor georganiseerd busvervoer om van en naar de activiteit/aanbod te gaan. 

 2.2.3 Wat als iemand ziek wordt?
 • Neem in geval van een zieke deelnemer de stappen zoals hierboven omschreven bij 1.2.2 
 • Bekijk ook welke communicatie naar de andere deelnemers nodig is. Neem de nodige tijd om dit in de groep te bespreken om te informeren, te luisteren …
 • Hou steeds het welbevinden van alle deelnemers hier mee in het oog – zorg ervoor dat iedereen de ruimte heeft om hierover te praten, ventileren indien nodig.
 • Belangrijk onderdeel van je stappen is de externe communicatie wanneer je een vermoeden van besmetting hebt en/of een jongere naar huis stuurt van je activiteit/aanbod.

 2.2.4 Communicatie

 • Maak gebruik van de pictogrammen tijdens je aanbod om zaken duidelijk te maken voor alle deelnemers
 • Visualiseer gescheiden infrastructuur en materiaal m.b.t. infrastructuur en materiaal door gebruik van kleuren, symbolen (zie ook bubbels/infrastructuur).
 • Gebruik bestaande visuele ondersteuning zoals onderstaande om zaken op locatie duidelijk te maken:
 • Maak gebruik van de voorbeeldbrieven om communicatie op te zetten rond eventuele zieke deelnemer  

 2.3 Hoe zit dat met hygiëne tijdens het aanbod/de activiteiten?

 2.3.1 Persoonlijke hygiëne

Handhygiëne

 • Herhaal tijdens je activiteit/aanbod zeker regelmatig de vaste routine van de handhygiëne, installeer een gewoonte.
 • Benadruk binnen de begeleiding dat dit zeker ook geldt voor hen, op elk moment van de werking, niet alleen in contact met kinderen.
 • Gebruik de communicatie van Handige Hans om aan deelnemers duidelijk te maken hoe en wanneer ze handen wassen.  
Hygiëne bij intens contact

 • Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht van kinderen, zeker bij +12-jarigen. Insmeren en schminken bij –12-jarigen kan, laat andere kinderen het zelf doen. 
 • In functie van wondverzorging is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen m.b.t. handhygiëne zowel bij patiënt als verzorger en bij +12 ook mondmasker te gebruiken (beide partijen).
 • Uiteraard kan aanraken indien nodig in noodsituaties. 
Hoesten en zakdoekengebruik 

 • Wijs deelnemers (indien nog nodig) op hoe ze correct kunnen hoesten/niezen in de ellenboog of eventueel door gebruik van een papieren zakdoek die meteen wordt weggegooid. 
Hygiëne bij maaltijden

Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel maar handhygiëne is cruciaal om de risico’s te beperken.

 • Goede handhygiëne maakt samen koken met kinderen en jongeren mogelijk.
 • We adviseren het gebruik van mondmaskers bij het meer intensieve kookwerk (het maken van fruitsla of salade, bakken, ...).
 • Het afwassen van kookinstrumenten kan gewoon met water en afwasmiddel. 

 2.3.2 De infrastructuur

 • Reinig contactoppervlakken regelmatiger volgens de voorschriften.
 • Ga aan de slag met de gemaakte afspraken rond poetsen en reinigen tijdens en na de werking.
 • Laat veelgebruikte deuren in de infrastructuur open staan om te vermijden dat deze voortdurend aangeraakt worden. Hou hierbij rekening met brandveiligheid (branddeuren mogen niet openstaan) doe het in overleg met de eigenaar van de locatie.
 • Richt de gebruikte infrastructuur in op een manier dat je vlot kan poetsen.
 • Maak duidelijke afspraken over het gebruik van de lift indien deze beschikbaar is (alleen wanneer noodzakelijk) en vergeet het poetsen van de contactoppervlakken hierin niet op te nemen in de afspraken.
 • Het is belangrijk om alle leef-en speel- en slaapruimtes voldoende te verluchten. 

 2.3.3 Het materiaal

 • Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbel, indien materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden contactoppervlakken ontsmet of tijdelijk (zie 1.3.3) buiten omloop gelaten en niet aangeraakt. Bij +18 groepen kan geen materiaal tussen deelnemers worden doorgegeven zonder ontsmetten of tijdelijk uit omloop.
 • Spelen met water kan en houdt geen extra risico’s in, uiteraard in afstemming met de gemeente bij eventuele waterschaarste: we werken duurzaam.
 • Respecteer de voorschriften bij materiaal van externen en ontsmet dit materiaal voor gebruik. Bij gebruik van materiaal aangeboden/geleverd door externen moet men erop toezien dat deze worden aangeboden en/of geleverd binnen de hygiënische maatregelen en indien mogelijk ontsmet worden. Materiaal ergens afhalen kan enkel door begeleiding niet door deelnemers.
 • Maak een checklist van materialen die je moet ontsmetten, gebruik ‘poetsen materiaal’.   

 2.4 Welke activiteiten mag je doen?

 2.4.1 Openluchtactiviteiten 

 • Zet maximaal in op het gebruik van de overdekte en niet-overdekte buitenruimte, misschien zijn sommige creatieve oplossingen wel interessant om te houden?
 • Bespreek steeds goed met de begeleiding uit andere bubbels welke ruimtes/locaties jullie wanneer gaan gebruiken om contact te vermijden.
 • Gaat je activiteit door binnen, gebruik je gezond verstand. Denk ook zeker aan goede verluchting van de binnenruimtes voor, tijdens en na. 

2.4.2 Uitstappen 

 • Ga je op uitstap, houdt je aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand, hygiënemaatregelen.
    • Dit geldt in elke situatie waarin je zelf toevallig in contact kunt komen met mensen die niet in je bubbel zitten en waarbij afstand houden niet gegarandeerd kan worden (dus ook bij wandelingen of natuuruitstappen in drukkere gebieden). Wees steeds voorzien op een mondmasker bij dergelijke uitstappen en/of hou voldoende afstand. Hou steeds rekening met de van kracht zijnde maatregelen.
    • Gaat het echt over uitstappen waar externen sowieso deel van uitmaken zoals een museum, pretpark,… Dan volg je de maatregelen zoals deze door de locatie voor haar bezoekers zijn vastgelegd.   

2.4.3 Internationaal 

 • Zie de informatie bij voorbereiding. 
 • Wanneer de reisbestemming zelf code rood krijgt, wordt daar niet naartoe gereisd. Indien de code verandert, wordt indien mogelijk ter plaatse gebleven om de groep of bubbel maximaal te beschermen. 

2.4.4 Externen

Externen kunnen gewoon deel uitmaken van je aanbod, maar neem hoge risicocontacten goed mee in de aanwezigheidslijst.

3. Na het aanbod/ de activiteiten

 3.1 Nazorg t.a.v. (zieke) deelnemers 

3.1.1 Zieke deelnemers en risicogroepen 

Zijn er kinderen en/of jongeren die geen deel kunnen uitmaken van jouw werking omwille van de huidige deelname voorwaarden die er normaal wel zouden bijzijn of bij geweest zijn. Denk dan ook nog even aan hen, bezorg hen een hart onder de riem, stuur hen een kaartje vanop jullie aanbod, maak een fijn filmpje…

Het is geen normaal werkjaar en voor sommigen zal dit ertoe leiden dat deelname geen evidentie is, vergeet hen net en betrek hen op jullie werking waar mogelijk.

3.1.2 Aanwezigheidslijst, medische fiches en tracing 

Bewaar minimaal de aanwezigheidslijst tot minstens 1 maand na de activiteit/aanbod. Als een kind of jongere na de activiteit/aanbod positief test op corona, kan jouw organisatie gecontacteerd worden om deze gegevens te delen.

3.2 Hoe organiseer je het einde van het aanbod/de activiteiten en voorzie je nazorg? 

3.2.1 Bubbels (meerderheid deelnemers -18)

 • Maak bij de bubbels goede afspraken met ouders en opvoedingsverantwoordelijken omtrent het afhalen van kinderen, we willen hen zo weinig mogelijk laten ‘inbreken’ op de bubbels:
    • Spreiding van afhaal/ophaal per bubbel of kiss & ride zones.
    • Vraag ouders en opvoedingsverantwoordelijken om ook t.a.v. elkaar voldoende rekening te houden met maatregelen m.b.t. social distance, … Vraag hen ook begrip en tijd om dit mogelijk te maken want het zal anders verlopen dan normaal, rustiger en meer tijd in beslag nemen, …

3.2.2  Groepen (meerderheid deelnemers +18)

 • Vraag aan de deelnemers om ook aan het einde van de activiteit/aanbod en bij het vertrekken van de activiteit/aanbod de maatregelen rond social distancing te blijven respecteren.  

3.2.3 Zieke deelnemers tijdens het aanbod 

 • Als een deelnemer tijdens of na de activiteit/aanbod besmet blijkt met corona zal het belangrijk zijn dat je het contactlogboek kan voorleggen op vraag van de coronaspeurders. Hou de gegevens dus heel goed bij. Zie voor meer informatie 2.2.3.
 • Was er een persoon met corona aanwezig op je activiteit/aanbod? Dan kan je best ook de ouders hierover informeren. Duid hierbij op de genomen stappen en wat de mogelijke volgende stappen kunnen zijn. Hou hierbij steeds rekening met de privacy van de persoon/personen in kwestie.
Volg in geval van een bevestigde besmetting de adviezen van Sciensano en de betreffende arts en communiceer hierover transparant met de ouders en opvoedingsverantwoordelijken.  

3.3 Hoe zit dat met hygiëne op het einde van of na een activiteit/aanbod? 

3.3.1 Persoonlijke hygiëne 

Zorg na de activiteit/aanbod voor communicatie naar ouders. Gewoonlijke wasbeurten zijn voldoende. Materiaal wassen met water en zeep volstaat.

3.3.2 De infrastructuur 

Voer het afgesproken poetsplan uit of ga na of het wordt opgevolgd door degene die dit opnemen.  

3.3.3 Het materiaal

Als materiaal na afloop van de activiteit/aanbod naar een andere bubbel gaat kan dit:
 • Na ontsmetting van de contactoppervlakken.
 • Uit onderzoek blijkt dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt.  


Bestanden