[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Woordenboek

Soms worden er in het jeugdwerk nieuwe woorden uitgevonden of is het niet meteen duidelijk wat eronder wordt verstaan. In dit bescheiden woordenboek proberen we de meest belangrijkste begrippen kort uit te leggen.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  L |  M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

Woordenboek

Adviescommissie

De Vlaamse Regering kan adviescommissies samenstellen met experts in jeugd, jeugdwerk en kinderrechten om haar te adviseren over de toekenning van variabele subsidies aan verenigingen en de toekenning van projectsubsidies. Dat is bepaald in artikel 17, §3 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Variabele subsidies worden aangevraagd via het schrijven van een beleidsnota. Leer hier meer over hoe de procedure voor het maken van een beleidsnota in elkaar zit.

Afdeling Jeugd

De afdeling Jeugd, onderdeel van het departement Cultuur, Jeugd en Media,  is het administratieve orgaan van de Vlaamse overheid dat instaat voor de opvolging van alles wat met jeugdwerk en jeugdbeleid te maken heeft. Haar kerntaken zijn: 

Haar kerntaken zijn: 

  • het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren 
  • het ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers 
  • het aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen het aansturen en evalueren van sectorale steunpunten 
  • het aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren het organiseren van cultuurspreidende initiatieven 
  • het zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale contacten 
  • het geven van beleidsgerichte input aan en overleggen met het departement met het oog op de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie door het departement 
  • het beheer van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren 
  • de coördinatie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid 
  • het uitlenen van kampeermateriaal voor de jeugd

Meer info op www.sociaalcultureel.be

Sinds 2018 bestaat de Afdeling Jeugd eigenlijk niet meer. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kreeg een volledig nieuwe structuur waarin de 'Afdeling Jeugd' niet meer op zich bestaat, meer opgenomen is een een geintegreerd geheel. Dat betekent dat de medewerkers die vroeger moet jeugd(werk) bezig waren nu verspreid zitten over verschillende eenheden zoals bv. kennis en beleid of subsidiëren en herkennen.

Lees meer over deze nieuwe structuur op cjsm.be

Beheersovereenkomst

Je beheersovereenkomst – of subsidieovereenkomst – is een contract dat je jeugdvereniging afsluit met de administratie nadat je een beleidsnota hebt geschreven. Het vermeldt een aantal basisgegevens van je vereniging, het toegekende jaarlijkse subsidiebedrag en de doelstellingen en indicatoren waarmee je jaarlijks moet verantwoorden wat je met het subsidiebedrag hebt gedaan.

Leer hier meer over hoe de procedure voor het maken van een beleidsnota in elkaar zit.

Beleidsbrief

Elk jaar formuleert een minister in een beleidsbrief zijn of haar prioriteiten m.b.t een bepaald beleidsdomein. De beleidsbrief is met andere woorden de weergave van de visie en plannen van de minister voor één bepaald jaar. De beleidsbrief wordt elk jaar ter bespreking ingediend in het Vlaams Parlement.

Lees hier de beleidsbrieven jeugd.

Beleidsnota

Alle vlaams erkende jeugdverenigingen kunnen een beleidsnota schrijven om bovenop hun basissubsidie een aanvullende variabele subsidie te ontvangen. In deze beleidsnota schrijven ze hun plan van werken neer voor de komende 4 jaar. Om deze beleidsnota te schrijven met elke vereniging een eigen democratisch proces lopen in hun eigen organisatie. Een beleidsnota moet zowel strategische en operationele doelstellingen bevatten. Vervolgens worden deze doelstellingen concreet gemaakt met acties en controleerbaar gemaakt met behulp van indicatoren.

Leer meer over het maken van een beleidsnota als erkende Vlaams jeugdwerkvereniging.

Het woordenboek gaat nog verder ...

Nog meer woorden zijn in aanmaak, nog even geduld.