[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Subsidiëring jeugdwerk

Hoeveel geld gaat er naar het jeugd(werk)beleid?

De Vlaamse begroting: wat gaat er naar jeugdwerk? 

De Vlaamse Regering voorziet in haar regeerakkoord algemene afspraken rond de verdeling van middelen en uitgaven die daar mee gepaard gaan. Na het uitzetten van algemene beleidslijnen en inhoudelijke doelstellingen, worden er uiteraard middelen gekoppeld aan dromen en idealen. We luizen daarom eerst uit welke middelen de Vlaamse Regering voorziet om haar jeugdbeleid waar te maken en hoe deze middelen zich verhouden tot de algemene Vlaamse begroting. 

In 2016 werd er € 39,9 miljard voorzien in de Vlaamse begroting voor de 13 verschillende beleidsdomeinen [1].

Bijna 1 miljard (0,96) van deze uitgavenbegroting gaat naar het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Dat is zo’n 2,4% van het totale budget op Vlaams niveau. Van dit budget wordt er 4,4% specifiek voor jeugdbeleid begroot, oftewel € 42,3 miljoen euro begroot. [2] Keren we terug naar de Vlaamse begroting dan maken we nog maar 0,11% deel uit van de hele Vlaamse begroting. Een klein stipje op een grote planeet. Hier leven wij, al thans in Vlaamse budgetten uitgedrukt. 

Dit bedrag is niet het totale bedrag dat naar jeugd gaat, het is het totale bedrag dat onder de post Jeugd staat in de Vlaamse begroting en door de afdeling jeugd wordt beheert. Er zijn nog andere middelen die verschoven zijn naar andere posten. De belangrijkste hiervan zijn enkele tewerkstellingsmaatregelen. In 2016 werd hier € 7,3 miljoen voor voorzien, maar werd deze niet meer in de begroting van jeugdbeleid opgenomen. We eindigen dus met € 49,6 miljoen dat rechtstreeks kan worden besteed aan Vlaams jeugdbeleid, oftewel 0,12% van de gehele Vlaamse begroting.

Begroting Afdeling Jeugd

Laten we even inzoomen op de 42,3 miljoen die Afdeling Jeugd krijgt toegewezen om te verdelen over het Vlaamse Jeugdwerk. Deze verdeling wordt opgedeeld onder verschillende begrotingsposten. [3]

Begrotingsartikel BUDGET in €
  2015 2016 2017 2018
 Werking en toelagen
- werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid
813.000 861.000 861.000 902.000
 Werking en toelagen
- allerhande subsidies Jeugd
745.000 359.000 360.000 460.000
 Werking en toelagen
- Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
32.530.000 32.509.000 33.516.000 37.003.000
 Werking en toelagen
- jeugdverblijven
5.839.000 5.839.000 5.919.000 6.372.000
 Werking en toelagen
- lokaal en provinciaal jeugdbeleid
18.986.000 0    
 Werking en toelagen 
- jeugdbeleid in Brussel en De Rand
0 1.254.000 1.254.000 1.185.000
 Werking en toelagen
- tewerkstelling in de culturele sector
7.239.000 0    
 Werking en toelagen
- politieke jongerenbewegingen
482.000 482.000    
 Werking en toelagen
- bovenlokaal jeugdwerk
      3.308.000
 Interne stromen
- DAB Uitleendienst kampeermateriaal (ULDK)
975.000 962.000 977.000 979.000
TOTAAL 67.609.000 42.266.000 42.887.000 50.209.000

Het grootste bedrag hiervan wordt geregeld door het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid en bestaat voornamelijk uit de werkingstoelage voor de Vlaams erkende jeugdverenigingen. In 2018 was dit ongeveer €37 miljoen. 

2016 en 2017 waren ongeveer gelijkaardig, maar voor de begroting van 2018 zijn er enkele aanpassingen gebeurd. Op de website van CJM vind je meer uitleg over deze aanpassingen.


Subsidies Vlaams jeugdwerk 

In 2020 zijn er 100 Vlaamse jeugdwerkorganisaties die een subsidie ontvangen zoals bepaald in het Vlaams “decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid”. 

100 organisaties worden opgedeeld in 4 werksoorten: 

64 organisaties zijn “Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen” 
Zij ontvangen in 2020 een bedrag van € 24.989.083 

13 organisaties zijn “Cultuureducatieve verenigingen” 
Zij ontvangen in 2020 een bedrag van € 2.953.788 

11 organisaties zijn “Verenigingen informatie en participatie” 
Zij ontvangen in 2016 een bedrag van € 2.973.286 

7 organisaties zijn “Politieke jongerenbewegingen” 
Zij ontvangen in 2020 geen subsidie meer.  

5 verenigingen krijgen een bijzondere opdracht toegewezen in het decreet: De Ambrassade & Vlaamse Jeugdraad, JINT, VVJ, KEKI, Kinderrechtencoalitie.
Zij ontvangen in 2020 een bedrag van € 
3.673.104   

Er wordt in het totaal dus €34.589.261 [4] uitgegeven aan subsidie van Vlaams erkende jeugdverenigingen in 2020. 

Voor de begroting 2017 worden de uitgaven voorzien voor werking en toelagen van het decreet met € 1 miljoen verhoogd. De helft van dit bedrag komt van de subsidies die voordien voor politieke jongerenverenigingen werd voorzien. Via artikel 18-21 van het Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017, werd deze subsidieregeling aangepast. Lees hier ook meer over in dit artikel van de Vlaamse Jeugdraad.

Subsidies lokaal & provinciaal jeugdwerk 

In 2016 wijzigde de regelgeving rond lokaal en provinciaal jeugdwerk. 

Provinciaal jeugdwerk

Zoals in het regeerakkoord van 2014 werd vastgelegd, verliezen de provincies een groot deel van hun persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder dus ook het beleidsdomein jeugd. Men is op dit moment nog bezig met de middelen die verbonden waren aan provinciaal jeugdbeleid te herverdelen naar Vlaams of lokaal niveau. Ten laatste op 1 januari 2018 zullen de provincies geen taken meer uitvoeren in het kader van cultuur, jeugd, sport of welzijn. [5] Het bedrag dat uitgegeven wordt door de provincies is moeilijk te achterhalen. In 2013 werd dit bedrag geraamd op €1,3 miljoen door de Afdeling Jeugd. [6]

 Lokaal jeugdwerk 

Ook de oormerking [7] in het decreet lokaal jeugdbeleid werd door de Vlaamse regering losgelaten. Het gevolg hiervan laat zich ook in de begroting van de afdeling jeugd duidelijk opmerken: gezien de Vlaamse beleidsprioriteiten op lokaal en provinciaal vlak gelost worden, valt de bijhorende subsidiëring ook weg. De Vlaamse regering voorziet bijgevolg ook geen middelen. De voorziene €18 miljoen wordt integraal in het gemeentefonds gestort, zonder prioriteiten of opvolging voor wat betreft jeugdbeleid. 

Oorspronkelijk werd hier ongeveer €21,5 miljoen [8] voor voorzien. Er werd echter een besparing doorgevoerd in 2014 van 10% waardoor er in 2015 een bedrag van ongeveer €20 miljoen werd begroot. Je leert hier ook meer over in dit filmpje van de Vlaamse Jeugdraad en dit artikel van de VVJ. Met het loslaten van de oormerking werd, zoals hierboven beschreven, dit bedrag doorgestort naar het gemeentefonds. Gezien het Brussel hoofdstedelijk gewest een aparte situatie kent werd hier wel nog ongveer €1,25 miljoen euro voor opzijgezet die je terugvind in de begrotingspost ‘werking en toelagen – jeugdbeleid in Brussel en de rand’. Zo houden we ongeveer de €18 mijoen over die hierboven al werd vermeld.

Projectsubsidies 

[in aanmaak, nog even geduld]

[of kijk ook hier]

Jeugdtoerisme 

[in aanmaak, nog even geduld]

VOETNOTEN

[1] https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/de-vlaamse-begroting-cijfers-2016

[2] 

[3] Je kan deze begroting zelf raadplegen op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media.

[4] 

[5] bevoegdheden van een provincie

[6] Zie ook http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/lokaal_budgetsubsidies.aspx

[7] Oormerking: gemeenten moesten in het verleden een 3-jaarlijks jeugd(werk)beleidsplan opstellen om te kunnen aantonen welke beleid ze zullen voeren met gekregen geld van de Vlaamse overheid. Na afschaffing van de jeugd(werk)beleidsplannen moest dit gebeuren via de strategische meerjarenplannen van de gemeenten

[8] in 2014

Beelden