[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Projectsubsidies

Naast structurele erkenning en (variabele) subsidies, voorziet het Vlaams dercreet Jeugd- en kinderrechtenbeleid ook in verschillende projectmatige vormen van ondersteuning en subsidiëring. 

Projectoproepen 

Zo beschikt de minister over de mogelijkheid om projectoproepen te lanceren voor het jeugdwerk. Denk bijvoorbeeld aan de recente oproep voor bruggenbouwers in het jeugdwerk [1]. 

 Art. 16. § 1. De Vlaamse Regering kan jaarlijks een of meer oproepen lanceren voor de subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnotaJeugd en de beleidsbrieven Jeugd als die projecten betrekking hebben op het jeugdbeleid, zoals vermeld in artikel 4, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 De projectoproep vermeldt : 

  • 1° het doel, de voorwaarden, de selectieprocedure, met inbegrip van de ontvankelijkheidscriteria en de beoordelingscriteria; 
  • 2° de timing voor het indienen van voorstellen. 

 In deze vorm van projectmatige ondersteuning vertrekt het initiatief steeds vanuit de minister zelf.

Onvoorziene projecten 

Als erkende jeugdwerkvereniging kan je op eigen initiatief ook om projectmatige subsidies vragen. Dit doen je in het geval je een uitzonderlijke kans tot project ziet, een opportuniteit die je niet had kunnen voorzien toen je je beleidsnota schreef. 

 Art. § 2 […] Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring op basis van deze paragraaf.

Experimenteel jeugdwerk 

§3. De Vlaamse Regering verleent projectsubsidies aan verenigingen om een experimenteel project op te zetten op de volgende terreinen : 

  • 1° jeugdwerk; 
  • 2° informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd; 
  • 3° cultuureducatie van de jeugd. 

De projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze werken methodisch of inhoudelijk vernieuwend en hebben door hun omvang, opzet en inhoud tot doel relevantie te verwerven voor de Vlaamse Gemeenschap. 

Deze subsidielijn is voorzien om vernieuwing in het jeugdwerklandschap te brengen en is dus als zodanig voorbehouden voor niet-erkende organisaties. Wanneer je dus al subsidies ontvangt op basis van het decreet kan je geen aanspraak maken op deze subsidielijn van jaarlijks maximum 50.000 euro. 

 Wanneer je experimentele project na een jaar nog positief verder loopt, kan je tot drie maal toe een verlenging ervan aanvragen (een experimenteel project wordt maximaal 4 jaar gesubsidieerd op basis van deze paragraaf). Indien je na die verlenging er over denkt om structurele erkenning aan te vragen, dan kan je project doorlopend gesubsidieerd blijven tot aan een eerstvolgende erkenningsronde. In dat geval moet je wel een realistisch plan kunnen voorleggen waarmee je aantoont dat je de erkenningsnormen van modules kan behalen.

Onderzoeksoproepen 

§4. De Vlaamse Regering kan jaarlijks een oproep lanceren voor de subsidiëring van vernieuwend onderzoek als dat onderzoek betrekking heeft op het jeugdbeleid, vermeld in artikel 4, 7°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. De projectoproep vermeldt : 

  • 1° het doel, de voorwaarden, de selectieprocedure, met inbegrip van de ontvankelijkheidscriteria en de beoordelingscriteria; 
  • 2° de timing voor het indienen van voorstellen, het bekendmaken en starten van de geselecteerde projecten; 
  • 3° de grootte van het beschikbare krediet.

Budget

Wanneer je projectsubsidie wordt goedgekeurd krijgt je 80% van het bedrag als voorschot. De overige 20% wordt uitbetaald wanneer de overheid kan vaststellen dat je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Je dient dus ook een inhoudelijk en financieel verslag in na afloop van de projectperiode.

VOETNOTEN

[1] Met de projectoproep wil de minister diversiteit in het jeugdwerk stimuleren en organisaties aansporen om samen werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving weerspiegelt.