[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Jeugd(werk)beleid

Vlaanderen kent een rijke geschiedenis aan jeugdwerkpraktijken en jeugd(werk)beleid èn een lange evolutie. Het is de wisselwerking tussen een jeugdwerklandschap, zich ontwikkelende praktijken en een visie op jeugdbeleid die ons brengt van de ideologische opgerichte jeugdverenigingen van weleer tot een diverse jeugdwerksector zoals we die vandaag kennen.  

Met een visie die ontwikkelt, wijzigt ook de regelgeving en bijhorende erkenning en subsidiëring van het jeugdwerklandschap. 

Er zijn vier decreten die belangrijk zijn voor het jeugdwerk in Vlaanderen:

 • Het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid  regelt veel van het Vlaamse jeugdbeleid en is meteen ook voor meer dan 100 Vlaams erkende jeugdwerkverenigingen de voornaamste financieringsbron. 
  Je leert meer over dit Vlaams decreet verder in dit basiswerk. Of lees  onze artikels hierover op ons kennis gedeelte van de website van De Ambrassade.
 • Het decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzonder doelgroepen is nieuw en van toepassing sinds 2018. Jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap en intergemeentelijk projectverenigingen kunnen gebruik maken van de subsidielijnen beschreven in dit decreet.
  Leer meer over dit boven lokaal decreet in onze artikels hierover op ons kennis gedeelte van de website van De Ambrassade.
 • Er is ook nog steeds een decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid. Hier zijn geen middelen meer aan verbonden, maar hierin wordt wel nog beschreven dat elke gemeente verplicht is om een lokale jeugdraad op te richten of een bestaande jeugdraad te erkennen.
  Leer meer over het lokaal jeugdbeleid in onze artikels hierover op ons kennis gedeelte van de website van De Ambrassade.
 • Ook voor de hostels, jeugdverblijfcentra, de vlaamse vormingscentra en jeugdtoerisme bestaat er een apart decreet: het decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
  Leer meer over dit decreet voor jeugdtoerisme en centra in onze artikels hierover op ons kennis gedeelte van de website van De Ambrassade.

In dit basiswerk behandelen we enkel het eerst vernoemde Vlaamse decreet. We trachten dit decreet te vertalen naar begrijpelijke mensentaal. Op die manier hoef je niet doorheen regelgevingstaal te worstelen.

Vooraf: over sectoraal en categoriaal jeugdbeleid 

Jeugdbeleid in Vlaanderen bevindt zich op een uniek kruispunt vanuit het oogpunt van beleidsordening: Jeugdbeleid is een categoriaal beleidsthema, het is beleid gericht op een categorie van de bevolking: kinderen en jongeren. Het gaat ruimer dan een vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren. Het doorkruist sectorale beleidsdomeinen zoals sportbeleid, cultuurbeleid, sociaal beleid, ruimtelijke planning … als je vb. een nieuw fietspad aanlegt, heeft dat ook invloed op kinderen en jongeren. Beleidsmaatregelen die een overheid treft naar kinderen en jongeren, doorkruisen dus noodgedwongen verschillende beleidsdomeinen en sectoren. 

Hoewel jeugdbeleid een categoriaal karakter heeft, is ‘Jeugd’ ook een sectoraal beleidsdomein. Er bestaat immers zoiets als de jeugdwerksector, die door een specifieke minister, met een eigen kabinet en administratie wordt opgevolgd.

Jeugdwerkbeleid Catergoriaal & Sectoraal

Jeugdwerkbeleid is dus zowel categoriaal als sectoraal van aard; een unieke positie in Vlaams beleid. De aard van het beestje vertaalt zich ook naar het decreet houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid: het decreet bevat zowel instrumenten die op breed jeugdbeleid gericht zijn, als een hoop artikelen die vorm geven aan de jeugdwerksector en haar vele verenigingen.

Een paar definities 

Het decreet bakent haar doelgroep af door een aantal belangrijke definities aan de start op te nemen: 

 • jeugd: personen tot en met dertig jaar, of een deel van die bevolkingsgroep; 
 • jeugdsector: de op basis van dit decreet gesubsidieerde verenigingen; 
 • jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis; 
 • jeugdwerker: elke persoon die verantwoordelijkheid op zich neemt in jeugdwerk en aantoonbare ervaring heeft, of inspanningen levert op het vlak van scholing of vorming met betrekking tot jeugdwerk; 
 • jeugd- en kinderrechtenbeleid: de integrale en geïntegreerde visie en de daarop gebaseerde systematische en planmatige maatregelen van een overheid die een waarneembaar effect beogen op de jeugd, met bijzondere aandacht voor de rechten van het kind, als ethisch en wettelijk kader; 
 • rechten van het kind: de rechten van het kind, vermeld in de bepalingen en beginselen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen in New York op 20 november 1989, en in de bijbehorende facultatieve protocollen, zoals goedgekeurd door het Vlaams Parlement; 
 • werkingssubsidie : een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking die een continu en permanent karakter vertoont.