[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Bijzondere opdracht

Voor de uitvoering van bepaalde specifieke taken wordt in een het Vlaamse decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid een aantal verenigngen aangeduid en een Vlaamse Jeugdraad opgericht. Deze organisaties fungeren als belangenbehartiger of ondersteuningsstructuur voor een bepaald deel van de jeugdsector, of om verenigingen die belast zijn met beleidsvoorbereidende of beleidsuitvoerende taken. We noemen ze ook wel de 'bovenbouw' organisaties.
Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad 

Art. 7. § 1. De Vlaamse Regering zorgt voor de oprichting van een jeugdraad. 

 De Vlaamse Jeugdraad is een officieel adviesorgaan van minister en parlement. Ze heeft als doel op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement advies uit te brengen over alle aangelegenheden die de jeugd betreffen en de jeugd te vertegenwoordigen. Hoewel de adviezen niet bindend zijn, gelden ze toch als een sterke inbreng van jongeren in het beleid dat een Vlaamse regering voert. 

 De jeugdraad wordt elke 3 jaar verkozen en bestaat uit ten minste 16 en ten hoogste 24 leden, waarvan minstens een derde jonger is dan vijfentwintig jaar bij het begin van het mandaat. Ten hoogste twee derde van de leden zijn personen van hetzelfde geslacht. Op die manier wordt een diverse groep samengesteld om advies te geven betreffende jeugdbeleid. 

 Meer info op www.vlaamsejeugdraad.be

De Ambrassade

De Ambrassade

Art. 8 § 1. De Vlaamse Regering subsidieert een vereniging met de volgende taken : (1) de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector; (2) de ondersteuning van de jeugdraad, vermeld in artikel 7; (3) het informeren van kinderen en jongeren. 

De Ambrassade is een organisatie die het Vlaamse jeugdbeleid sterker maakt door expertise op te bouwen en te delen, door de jeugdorganisaties te versterken, door jeugdinformatie kwaliteitsvoller te maken en door onze schouders te zetten onder de Vlaamse Jeugdraad. 

De Ambrassade is een belangrijke schakel tussen overheid, middenveld en jeugd. De Ambrassade zet samen met tal van partners projecten op rond jeugdwerkloosheid, kinderarmoede, jeugdruimte en leren.

Meer info op www.ambrassade.be

JINT

Jint 

Art. 8 § 4. De Vlaamse Regering subsidieert de vereniging zonder winstoogmerk Jint – coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking. 

 JINT heeft de opdracht om de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties te stimuleren en te ondersteunen. De Vlaamse overheid subsidieert de vzw JINT – coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking met als doel: 

  • de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd te bevorderen op basis van internationale uitwisseling en samenwerking, 
  • de reflectie over jeugd, jeugdwerk en jeugdwerk- en jeugdbeleid door alle betrokken actoren te bevorderen. 
Bovendien werd JINT door de Vlaamse overheid aangeduid: 

  •  als nationaal agentschap om het programma Jeugd in Actie van de Europese Unie uit te voeren 
  • als Vlaamse partner in het als Eurodesknetwerk van de Europese Unie als Vlaamse partner in het Platform voor Europese Jongerenactiviteiten (PEJA) 
  • als begeleider van de subsidieaanvragers voor internationale jongerenprojecten 
  • als nationale partner in het kader van het Transnationaal Vrijwilligerswerk van de Raad van Europa 
  • als organisatie voor ontvangstbezoeken in het kader van de culturele akkoorden 
  • om concreet gestalte te geven aan gezamenlijk overleg en visievorming met niet-gouvernementele en gouvernementele actoren, omtrent ontwikkelingen inzake internationaal jeugdbeleid. 
Meer info op www.jint.be

VVJVereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) 

Art. 8 § 3. Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over het gemeentelijke en provinciale jeugdbeleid, subsidieert de Vlaamse Regering een vereniging als ondersteuningsorganisatie voor de gemeentelijke jeugddiensten. 

 De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) informeert en ondersteunt als ledenorganisatie de steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de voorbereiding en uitvoering van het lokale jeugdbeleid. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten aan lokale besturen, jeugddiensten én jeugdraden met onder meer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties. 

 Meer info op www.vvj.be

Kenniscentrum Kinderrechten

Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) 

Art. 8 § 2. De Vlaamse Regering subsidieert een vereniging als kenniscentrum kinderrechten om de kennis over de rechten van het kind op nationaal en internationaal niveau te verhogen. 

 Het Keki bevordert een interuniversitaire samenwerking die tot doel heeft de kennis over de rechten van het kind, die het resultaat is van wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal niveau, samen te brengen, toegankelijk te maken, te verspreiden en te stimuleren. 

 Meer info op www.keki.be

Kinderrechtencoalitie

Kinderrechtencoalitie 

Art. 8 § 5. De Vlaamse Regering subsidieert een koepelorganisatie van niet-gouvernementele organisaties voor de voorbereiding, redactie en verspreiding van een rapport over de wijze waarop in Vlaanderen invulling gegeven wordt aan de rechten van het kind. 

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het vlak van kinderrechten. Ze rapporteert over de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in België en draagt actief bij tot de promotie. Dat doet ze enerzijds door informatie en expertise in verband met de toepassing van het IVRK te bundelen en samen te brengen. Anderzijds ook door belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en het bekendmaken van de visie en aanbevelingen van NGO’s. 

Meer info op www.kinderrechtencoalitie.be

En hun regelgeving 

In tegenstelling tot de andere vereniging die in het decreet worden vermeld, verloopt de erkenning van de bovenbouwactoren niet via het modulesysteem, maar zijn ze de facto erkend door de hierboven genoemde artikels in het decreet. De subsidiëring van de bovenbouw gebeurt met een vijfjaarlijkse beleidsnota. Op basis van die beleidsnota bepaalt de minister het beschikbare vijfjaarlijks financieringsbudget wat vastgelegd wordt in een subsidieovereenkomst.