[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Geattesteerde Kadervorming

In 2014 werd aan het toenmalige decreet artikel 17/1 toegevoegd. In dit extra artikel werden de bepaling voor geattesteerde kadervorming opgenomen (alle regels m.b.t. het toekennen van attesten animator, hoofdanimator en instructeur). Op die manier werd het competentiegerichte karakter van de vernieuwde kadervormingsregeling ook expliciet in het decreet opgenomen.

§2. Een vereniging die op basis van dit decreet een werkingssubsidie ontvangt, kan kadervormingstrajecten organiseren die leiden tot de uitreiking van attesten aan jeugdwerkers. Die kadervormingstrajecten hebben specifiek tot doel de deelnemers te begeleiden bij het verwerven van de competenties van de competentieprofielen van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur. 

Zo is elk attest en het daartoe leidende kadervormingstraject sinds 2014 verbonden aan een competentieprofiel met gedragsindicatoren. De doelstellingen van een kadervormingstraject zijn aldus verwoord in specifieke competenties waarover een jonge begeleider moet beschikken. De concrete competenties die bij elk attest horen, vind je in het uitvoeringsbesluit.

Duur van een Kadervormingstraject 

§3. Elk kadervormingstraject bestaat uit: 1° een theoretisch gedeelte (cursus van 50u.); 2° een begeleide stage (van 50u.); 3° een evaluatie (4u. in groep of 2u. individueel). 

Bovendien werd in 2014 een derde etappe toegevoegd aan de weg naar een attest. Met het evaluatiemoment werd nog een diepgaan reflectiemoment ingelast waarbij de jongere na zijn/haar stage terug begeleid wordt door de vereniging waar hij/zij stage volgde. Met dit reflectiemoment maakt de jongere, samen met een begeleider, ‘de rekening’ op van de ervaringen uit cursus en stage. Samen kijken ze naar vooruitgang en groei in competentie en besluiten ze of de jongere geschikt is om een attest te behalen.

Erkenning als organiserende vereniging 

§4. Met het oog op de erkenning van een kadervormingstraject dient de vereniging bij de administratie een aanvraagdossier in dat ten minste volgende onderdelen beschrijft: 1° de manier waarop de vereniging het kadervormingstraject organiseert en begeleidt; 2° de manier waarop de vereniging ondersteunt, stimuleert en garandeert dat deelnemers kansen krijgen om de competenties te verwerven; 3° de manier waarop de vereniging alle begeleiders van het traject vormt en opvolgt.

In de hervorming van criteria poogde men meteen ook om een teveel aan administratie weg te werken. Waar een vereniging voordien voor elke cursus drie verschillende gekleurde documenten moest indienen (een geel aanvraagformulier, een oranje deelnemersformulier en een roze verslagformulier), wilde men toewerken naar een duurzame erkenning als kadervormingsvereniging. In de nieuwe regeling dien je voor elk attest dat je wil mogen toekennen, één erkenningsdossier in. Eens dit is goedgekeurd, hoef je enkel nog te melden waar en wanneer een cursus doorgaat. De overgang naar de nieuwe regeling voor geattesteerde kadervorming betekende voor vele verenigingen een behoorlijke aanpassing en ging gepaard met allerlei denkoefeningen. Uiteraard zijn er meer details en belangrijke voorwaarden vernoemd dan enkel wat er in het decreet opgenomen staat. 

Indien je graag meer wil weten hierover, neem je best het kennisdossier kadervorming door: