[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Basisinstrumenten

Het Vlaams decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid start met de categoriale invulling van jeugdbeleid en beschrijft een heel aantal instrumenten waarover de Vlaamse regering beschikt om jeugdbeleid te maken en te doen uitvoeren.

Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 

Art 3. § 1. Uiterlijk een jaar na het begin van elke regeerperiode legt de Vlaamse Regering een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor aan het Vlaams Parlement. 

 Dat jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan legt het jeugden kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het geeft voor de volgende beleidsperiode en binnen een algehele visie op de jeugd en het jeugd- en kinderrechtenbeleid, de prioritaire doelstellingen van de Vlaamse Regering aan en bepaalt de resultaatsindicatoren. 

Het beschrijft de wijze waarop de Vlaamse Regering binnen haar bevoegdheden de volgende beleidsdoelstellingen uitvoert : 

  • het creëren en borgen van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren; 
  • het creëren en borgen van brede ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren; 
  • het creëren van ruimte voor kinderen en jongeren; 
  • het verhogen van de formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de samenleving. Daarbij houdt de Vlaamse Regering rekening met de behoeften en mogelijkheden van kinderen en jongeren en de jeugdsector. 

Kortom: het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) is een verplichting voor de minister van Jeugd en legt in concrete indicatoren vast waar de Vlaamse regering met haar categoriaal jeugdbeleid mee naar toe wil. Bij het opstellen van het JKP worden dan ook allerlei participatieve methodes toegepast zodat de jeugdsector, experten, vertegenwoordigers van jeugd en besturen, … kunnen deelnemen. 

Tussentijds (na het 2e jaar van uitvoering) bezorgt de regering aan het Vlaams Parlement en de Kinderrechtencommissaris een rapport over de uitvoering van het plan. In het laatste jaar van uitvoering komt er een eindrapport. 

Meer informatie: www.jkp.vlaanderen

JoKER 

Art. 4. Bij elk ontwerp van decreet dat wordt ingediend bij het Vlaams Parlement, wordt een kind- en jongereneffectrapport, afgekort JoKER, gevoegd, als de voorgenomen beslissing het belang van personen jonger dan vijfentwintig jaar rechtstreeks raakt. 

Een JoKER, of jongere- en kind-effectrapport moet bij elk ontwerp van decreet van de Vlaamse regering worden opgemaakt om het geschatte effect van de voorgenomen beslissingen op kinderen en jongeren jonger dan 25 toe te lichten. Het bevat minstens: 

  •  Een beschrijving van het effect van het nieuwe beleid op de situatie van het kind / de jongere. 
  • Een beschrijving van het effect op de situatie van kind en jongere zonder het nieuwe beleid. 
  • Alternatieven voor het nieuwe beleid, in het bijzonder van mogelijke maatregelen om negatieve effecten te vermijden. 
Op die manier tracht men op objectieve wijze vergelijking te kunnen maken van verschillende situaties alvorens nieuw beleid in voege te laten treden. 

Meer info lees je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid 

Art. 5. § 1. De leidend ambtenaren van alle departementen en van de intern en extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid die daartoe door de Vlaamse Regering zijn aangewezen, wijzen een ambtenaar aan als aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

 De aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid hebben als taak: 

  • een bijdrage te leveren ter voorbereiding van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP); 
  • te zorgen voor de monitoring en verslaggeving over de uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan; 
  • de effecten op kinderen en jongeren en hun rechten in te schatten van het beleid dat door hun departement of agentschap wordt voorbereid of uitgevoerd. 

Dit alles om het voornemen van categoriaal beleid te voeren ook echt uitvoering te laten vinden in andere departementen en administraties. 

Staat van de Jeugd 

Art. 6. De Vlaamse Regering zorgt voor de publicatie van een ‘staat van de jeugd’. 

De ‘staat van de jeugd’ is een wetenschappelijk onderbouwd rapport over de leefwereld van de jeugd, waarin ook ontwikkelingen op lange termijn worden gesignaleerd. De jeugdmonitor of JOP-monitor, leefwereld van de jeugd, waarin ook longitudinale ontwikkelingen worden gesignaleerd. De staat van de jeugd verschijnt ten minste om de vijf jaar en maakt deel uit van de omgevingsanalyse voor het nieuwe Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.