Diversiteit: een toonweek in het jeugdwerk

04/12/2017

Onze diversiteitsbeleidsmedewerker, Don Pandzou, heeft een boeiende week achter de rug. Duik even mee in zijn werkweek waarbij hij 4 interessante studiedagen bezocht.

Het Jeugdwerk is te wit?!

‘Het Vlaamse jeugdwerk is te wit en bijgevolg geen weerspiegeling van onze maatschappij.’ Een veelgehoorde kritiek die deels gegrond is, maar die lang niet het volledige verhaal vertelt van het rijke Vlaamse jeugdwerkerfgoed waarover we beschikken. Het Vlaamse jeugdwerk zorgt ervoor dat duizenden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een zinvolle manier spenderen. De informele leerprocessen waarvan het Vlaamse jeugdwerk doordrongen is, dragen bij aan de identiteitsontwikkeling van deze kinderen en jongeren. 

Deelnemen aan dit jeugdwerk is een privilege waarvan ieder kind en iedere jongere zou mogen genieten. Met het jeugdwerk zijn we ervan overtuigd dat we stappen moeten zetten in de richting van dit ideaalbeeld. Een beeld dat zich vertaalt in een inclusieve samenleving, waarin iedereen een plaats verdient. Een samenleving waarin iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn.   

Het jeugdwerk brengt mensen samen en bereikt kinderen en jongeren die elders uit de boot vallen. Eén ding staat vast: jeugdwerk bouwt gemeenschappen die, elk op hun eigen manier, onze samenleving sterker maken!

Deze week vonden er vier mooie toonmomenten plaats in de sector. Al deze momenten bewijzen dat het jeugdwerk zich wel degelijk bewust is van haar witte uitstraling en hier ook actief mee aan de slag gaat. Hieronder kunnen jullie kort mijn reflecties lezen:

Congres Uit de Marge/CMGJ vzw: Why give a shit!

‘Why give a shit!’ En Bam de toon was gezet. Uit de Marge vzw organiseerde in het Vlaams Parlement een boeiend congres met een mooi gevuld programma. Thema’s zoals het empoweren van jongeren en politisering stonden op het menu. Hun focus gaf duidelijk aan waarvoor het jeugdwelzijnswerk van vandaag wil staan. Want moest je het nog niet hebben gemerkt: het jeugdwelzijnswerk staat stevig in haar schoenen!

Verschillende jongeren getuigden tijdens de workshops over hun groeiproces en de rol die het jeugdwerk hierin heeft gespeeld. Ze vertelden hoe ze tot kritische burgers werden gevormd. Experten als Naïma Charkaoui en prominente figuren als Jos Geysels deelden hun expertise en voedden de gesprekken. Het programma kon velen bekoren: lokale en bovenlokale beleidmakers, jeugdwerkers,  vrijwilligers, jongeren en medewerkers uit andere sectoren.

Kortom het jeugdwelzijnswerk is een veilig nest voor heel wat kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare contexten.

Inspiratiedag Wereldspelers

De inspiratiedag Wereldspelers is het resultaat van een traject dat De Ambrassade opzette samen met organisaties uit de hele sector om nieuwkomers te laten kennismaken met het jeugdwerk. Het jeugdwerk probeert zo een antwoord te bieden op actuele uitdagingen in onze samenleving. Nieuwkomers behoren tot een doelgroep die niet steeds de weg naar het jeugdwerk vindt dus het jeugdwerk besloot tot bij hen te gaan. Een traject van twee jaar waarin verschillende jeugdorganisaties naar de opvangcentra in Lint en Dendermonde trokken om activiteiten voor nieuwkomers op poten te zetten, mondde uit in een inspirerende inspiratiedag!

De deelnemers maakten kennis met een mix van good practices, aangevuld met boeiende sprekers. Minister Sven Gatz nam ons mee in het traject van de jeugdsector rond deze problematiek. Majd Kalifeh vertelde over de eerste stappen in het jeugdwerk en toonde ons de meerwaarde die de Chiro hem had geboden (bekijk hier de integrale presentatie). Als kers op de taart presenteerde De Ambrassade de website www.wereldspelers.be en 10 concrete beleidsaanbevelingen die het recht op vrije tijd voor jonge vluchtelingen wil vrijwaren. De dag was de weerspiegeling van een mooi traject dat hier niet stopt, maar de toon zet voor een ontdekkingsreis die het jeugdwerk dichter brengt bij de leefwereld van jonge nieuwkomers.

Meetingpoint: Identiteitsontwikkeling bij Moslim jongeren.

Na twee jaar sloten MSC en Formaat het project Meetingpoints af op deze sterke studiedag in De Studio in Antwerpen. Tijdens deze studiedag lieten moslimjongeren uit verschillende Vlaamse steden op dit unieke meetingpoint hun stem horen over migratie, identiteit, participatie, gender en religie. Deze jonge stemmen en boeiende sprekers brachten je dichter bij de realiteit van Vlaamse moslimjongeren en duidde wat het jeugdwerk voor deze jongeren heeft betekend. Elk religieus taboe werd uit de weg geruimd. De verschillende stellingen uit de voorgaande meetingpoints, werden gebundeld in verschillende interessante filmpjes, waarin jongeren vertellen hoe zij omgaan met de uitdagingen die met hun identiteitsontwikkeling gepaard gaan. En als kers op de taart presenteerde ze hun toobox die organisaties ondersteunt om zelf een Meetingpoint te organiseren in jouw vereniging, jeugdhuis, klas of moskee. 

Een mix van getuigenissen, gesprekken, workshops met experten zoals Rik Coolsaet, presentaties en intermezzo’s slaagden erin om een divers publiek aan te spreken. Een weerspiegeling van een urban Vlaams jeugdlandschap.

De studiedag is zeker geen eindpunt, maar eerder een startpunt van de meetingpoints. Zij zetten de samenwerking verder en hopen, met de nodige steun, zo heel wat jongeren hun weg vinden naar een meetingpoint in hun jeugdshuis, vereniging of klas.

Wil je weten wat moslimjongeren echt denken? Werk je met moslimjongeren en wil je zelf aan de slag met de Meetingpoints-toolbox? Neem dan even een kijkje op de website van MSC.

Open schrijfdag van Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk

Tot slot het verhaal van minister Sven Gatz en het masterplan.

Diversiteit stond de voorbije jaren hoog op de agenda in het jeugdwerk en bij de minister. Het jeugdwerk werkte aan een visienota ‘Diversiteit in/en jeugdwerk’. De minister organiseerde een burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan de jeugd’. Er vindt geregeld overleg plaats tussen de jeugdsector, de Vlaamse overheid en de minister in het ‘beleidsnetwerk diversiteit’. Het beleidsnetwerk werkt aan een ‘Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk’. Dit plan bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid in de komende jaren neemt, om de diversiteit in en van het jeugdwerk te vergroten. De minister stelt het plan voor op de ‘Dag van de Diversiteit’ op 23 februari 2018.

De partners van het beleidsnetwerk, een lerend netwerk geïnitieerd door het departement jeugd, vonden het belangrijk om alle actoren te betrekken bij het schrijven van het masterplan. Niet alleen de koepels die verenigingen en lokale besturen ondersteunen, maar ook de jeugdverenigingen en jeugddiensten die dagelijks met kinderen en jongeren werken in een steeds meer diverse samenleving. Bovendien maakten of maken verschillende verenigingen en diensten eigen plannen, die hun plaats verdienen in dit masterplan.

Het masterplan is een pact dat gesloten werd tussen verschillende partners. Het departement CJSM ism De Ambrassade nodigden de partners uit in de Koninklijke Bibliotheek voor een inspirerende schrijfdag.

Concreet wilde de afdeling samen met verschillende partners een traject uitschrijven dat het jeugdwerkaanbod meer afstemt op de noden van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen, dat de mogelijkheden tot ontmoeting en sociale integratie maximaliseert. Twee inspirerende sprekers Nozizwe Dube en Meyrem Kanmaz kwamen ons prikkelen met een boeiende uiteenzetting over diversiteit. Zij namen ons mee in hun ervaringen en gaven ons enkele tips om verder aan de slag te gaan. Het werd een boeiende dag waarin heel wat interessante ideeën en acties werden geformuleerd. Dit alles zal meegenomen worden als input voor het schrijven van het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk dat gepresenteerd wordt op 23 februari op de dag van de diversiteit. Een dag om met stip aan te duiden in je agenda.

Kortom het werd een zeer inspirerende week, waarin verschillende initiatieven uit de sector in de verf werden gezet. Een week waarin het jeugdwerk nogmaals bewees dat ze de voorbije jaren niet heeft stilgezeten en dat ze daadwerkelijk met de diversiteitsuitdagingen aan de slag gaat. Het resultaat hiervan waren 4 prikkelende studiedagen dat smaakt naar meer.

Allemaal uiteenlopende initiatieven, die een statement vormen op het antwoord op de vraag of het jeugdwerk te wit is.

Don Pandzou